پمپ هیدرولیک

انواع پمپ هیدرولیک

 
هیدروموتور
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٤
 

 

هیدروموتور

 

موتور هیدرولیک عملگرهایی با دوران مداوم هستند که جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران بار چرخشی مورد استفاده قرار میگیرند.  این عملگرها در  انواع دنده ای، پره ای و پیستونی طبقه بندی میشوند.

برای انتخاب یک هیدروموتور حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد:

 • حجم جابجایی روغن بر حسب cm3

 • حداکثر دبی مجاز عبوری از موتور و حداکثر سرعت

 • ثابت گشتاور برحسب Nm/bar . توسط این ثابت میتوان مقدار گشتاور موتور را در فشار های کاری مختلف محاسبه نمود.

 • حداکثر گشتاور موتور در اختلاف فشار ماکزیمم بر حسب Nm

کاربرد شیرهای کنترل فشار در مدار هیدروموتور جهت حفاظت از Overload

 

تعیین گشتاور و سایز هیدروموتور : 

T(N.m) = 0.016 X ∆P (bar) X Vg(cm3)

 

در این رابطه T گشتاور هیدروموتور ، ∆P اختلاف فشار ورودی و خروجی و Vg حجم جابجایی هیدروموتور میباشد. این رابطه کاملا مشابه رابطه F = P X A  برای محاسبه نیروی سیلندر میباشد. از آنجا که حرکت ها در سیلندر خطی و در هیدروموتور دورانی میباشد، به جای نیروی F گشتاور T و به جای سطح پیستون A حجم جابجایی Vg جایگزین میشود.

برای مثال گشتاور هیدروموتوری با جابجایی حجمی 300cm3 و اختلاف فشار 200bar از رابطه ذیل حساب میشود:

T= 0.016 X 200 X 300 = 960 N.m

960N.m معادل 96kgf.m میباشد. این بدان معناست که هیدروموتور فوق برای چرخاندن یک بار به وزن 96kg با بازوی دوران 1m مناسب میباشد. در صورتی که بار مورد نظر بیش از این مقدار باشد و نتوان فشار بیشتری در سیستم ایجاد نمود ، لازم است از هیدروموتوری با حجم جابجایی بزرگتر استفاده نمود. البته باید به خاطر داشت بزرگ شدن حجم موتور نیاز سیستم به مقدار روغن را برای ثبات سرعت، افزایش میدهد.

تعیین سرعت دوران و دبی هیدروموتور: 

 N(rpm) = 1000 X Q(lit/min) / Vg(cm3)

 N(rpm) = 1000 X Q(lit/min) / Vg(cm3)

در این رابطه N سرعت دوران هیدرو موتور، Q دبی مورد نیاز و Vg حجم جابجایی هیدروموتور میباشد.

تعیین توان هیدروموتور : 

P (Kw) = T(N.m) X N (rpm) / (9550)

در این رابطه P توان هیدروموتور ، T گشتاور و N سرعت دوران هیدرو موتور میباشد.

لازم به ذکر است روابط فوق بدون در نظر گرفتن بازده مکانیکی و حجمی ارائه شده است. در عمل مقادیر بازده در گشتاور واقعی و توان مصرفی تاثیر میگذارد.


 
 
سیلندر هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٤
 

سیلندرهیدرولیک

 

سیلندرهای هیدرولیک جریان سیال تحت فشار را به حرکت خطی میله پیستون تبدیل میکنند و دارای انواع یککاره و دو کاره میباشند. در نوع یککاره برگشت به موضع اولیه توسط فنر یا نیروی ثقلی بار صورت میپذیرد ولی در نوع دو کاره عمل رفت و برگشت تحت کنترل سیال هیدرولیکی انجام میشود.

در انتخاب سیلندرهای هیدرولیک موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

 • حداکثر فشار کاری سیستم

 •  قطر پیستون و میله پیستون

 • نیروی سیلندر

 • حداکثر نیروی سیلندر

 • طول کورس سیلندر

 • حداکثر سرعت سیلندر

 • نحوه نصب سیلندر

 • وجود ضربه گیر

 • نوع و کاربرد  سیلندر

 

مشکلات اساسی در ارتباط با سیلندرهای هیدرولیک

 • بارگذاری غیر محوری

 • نصب نامناسب

 • کمانش در میل پیستون

 • محاسبات نادرست در شتابگیری و کاهش سرعت بار

 • بارهای ضربه ای سنگین

 • نشتی های داخلی و خارجی

 • تقویت فشار ناخواسته

 • سرعت و ترتیب حرکت نادرست

محاسبات نیرو و سرعت سیلندر

برای دستیابی به تناژ مورد نظر ابتدا سطح فشار کاری باید تعیین گردد. برای مثال فشار 120bar در صنعت متداول میباشد. با توجه به فشار کاری و نیروی مورد نیاز، سطح مقطع سیلندر از رابطه ذیل تعیین میگردد.

F (kgf)=P(bar)XA(cm2)

رای مثال برای دستیابی به 5 تن نیرو در فشار 120bar داریم:

5000= 120xA >> A= 41.7 cm2 >> D= 7.3 cm >> D=8 cm (سایز موجود سیلندر)

سرعت حرکت سیلندر متناسب با دبی ورودی به آن تعیین میگردد. با توجه به نیاز سیستم ، سرعت حرکت را طراح مشخص مینماید. معمولا تامین سرعتهای بیش از 0.1m/sec و کمتر از 0.01m/sec نیاز به تمهیدات خاص در سیستم دارد. سرعت سیلندر از رابطه ذیل حساب میشود:

V(m/sec)=Q(lit/sec)/6XA(cm2)

رای مثال برای سرعت سیلندر با قطر 8cm و دبی ورودی 20lit/sec داریم:

A=50.24 >> V= 20/6X50.24 = 0.066 m/sec= 6.6 cm/sec

در صورتیکه سرعت محاسبه شده مطلوب طراح نباشد لازم است مقدار دبی کاهش یابد. برای مثال با ورود 10lit/sec روغن به این سیلندر، سرعت نیز نصف میشود و تا 3.3cm/sec کاهش میابد.


 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٤
 

 

پمپ هیدرولیک

 

پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، توان مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یا احتراق داخلی تامین می گردد به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ فقط مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه میشود، بستگی دارد.    

 

پمپ جابجایی مثبت به ازاء هر دو ر چرخش محور پمپ ،مقدار مشخصی از سیال را به سیستم هیدرولیک ارسال مینماید. پمپ جابجائی مثبت (دبی ثابت و متغییر ) شامل انواع پمپ دنده ای ، پره ای و  پیستونی محوری و شعاعی میباشد. 

       

در انتخاب پمپهای با جابجایی ثابت موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

 • قطر دهانه های پمپ

 • فشار کاری در خروجی پمپ

 • فشار کاری در ورودی پمپ

 • سرعت دوران پمپ

 • حجم جابجایی روغن

 • دبی موثر

 • توان موتور محرک پمپ

 • دمای کاری روغن

 • درجه ویسکوزیته

 • فیلتراسیون

 

نحوه انتخاب پمپ های هیدرولیک

اولین مرحله در انتخاب مدار تغذیه و تعیین پمپ مناسب برای یک کاربرد معین در سیستمهای هیدرولیک، بررسی میزان فشار و جریان مورد نیاز در مدار است. ابتدا منحنی های جریان و فشار در یک سیکل زمانی باید بررسی شود. سپس همزمانی مصرف درالمانهای مختلف تعیین گردد. بدین نحو حداکثر جریان مورد نیاز مشخص میگردد. برای تعیین یک مدار تغذیه مناسب به موارد ذیل باید توجه نمود:

1) در سایزینگ پمپ ها در عمل حدود ده درصد به دبی تعیین شده از طریق محاسبات تئوریک اضافه مینمایند.

2) در انتخاب شیر اطمینان (فشار شکن)، فشار تنظیمی باید ده درصد بیشتر از فشار کاری سیستم باشد.

هر دو مورد (1) و (2) باعث میشود توان بیشتری در سیستم هیدرولیک تزریق شود.

با تعیین فشار کاری و دبی مصرفی روغن، توان مورد نیاز برای الکتروموتور گرداننده پمپ در سیستم با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود :

P(KW) = [Q(lit/min) X p(bar)]/600

در این رابطه P توان ، Q دبی و p فشار میباشد. رابطه فوق بدون در نظر گرفتن راندمانهای مکانیکی و حجمی ارائه شده است.

برای مثال توان الکترو موتور در سیستم هیدرولیکی با فشار کاری 120bar و دبی 30lit/min به صورت زیر محاسبه میشود:

P= 30X120/600 =6 kW

رنج توانهای استاندارد الکتروموتورها(kW)

22 18.5 15 11 7.5 5.5 4 3 2.2 1.5

با توجه به رنج استاندارد توان الکترو موتورها ، مقدار 7.5kW مناسب میباشد.

 
مدار Unloading  پمپ

Pressure-compensated pump

Hi-lo circuit


 
 
درباره هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٤
 

 

درباره هیدرولیک

توسعه علم هیدرولیک زمانی شروع شد که پاسکال دانشمند فرانسوی قوانین مربوط به فشار را کشف کرد(1650 میلادی) و هیدرولیک را به عنوان یک علم نوین پایه گذاری نمود. از آن تاریخ به بعد دوران شکوفایی هیدرولیک پدید آمد و این علم به نحو چشمگیری وارد بازار گردید. امروزه هیدرولیک در ساختمان ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، هواپیمایی، کشتی سازی، اتوموبیل سازی، ماشینهای ابزار، تاسیسات صنایع سنگین، معدن و . . . در مقیاس وسیعی استفاده میشود و روز به روز نیز افزایش میابد.

هیدرولیک فن آوری تولید، کنترل و انتقال قدرت توسط سیال تحت فشار است. بطور کلی یک سیستم هیدرولیک چهار کار اساسی انجام میدهد:

 • تبدیل انرژی مکانیکی به قدرت سیال تحت فشار بوسیله پمپها

 • انتقال سیال تا نقاط مورد نظر توسط لوله ها و شلنگها

 • کنترل فشار، جهت و جریان سیال توسط شیرها

 • انجام کار توسط عملگرها

 

قانون پاسکال:

قانون پاسکال پایه هیدرولیک نوین است. این قانون بیان میکند که فشار وارده به هر نقطه از یک مایع محدود بطور مساوی در تمام جهات منتقل شده و با نیروی مساوی بر رو سطوح مساوی اثر میکند.

 

قوانین پایه در هیدرولیک:

 • سیال تحت فشار همواره مسیر با مقاومت کمتر را برای عبور انتخاب میکند

 • پمپ تولید دبی میکند نه فشار

 • فشار تنها در برابر مقاومت یک مانع ایجاد میشود

اصول کلیدی فوق اگرچه ساده به نظر میرسند ولی پایه واساس علم هیدرولیک میباشند. با داشتن درک صحیحی از این قوانین به راحتی میتوان حرکت سیال در خطوط انتقال را دنبال و عملکرد سیستم را تحلیل نمود.

 

 


 
 
محصولات جدید هیدرولیک و پنوماتیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۳٠
 
انواع پمپ هیدرولیک  

انواع شیر هیدرولیک


 

 

 

 

 

  انواع هیدروموتور

 

 

 
 
یونیت هیدرولیک، پاورپک هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 

یونیت هیدرولیک، پاور پک هیدرولیک

 

پمپ هیدرولیک، هیدروموتور، شیر هیدرولیک

یونیت هیدرولیک، پاور پک هیدرولیک

یونیت هیدرولیک، پاور پک هیدرولیک

 


 
 
هیدروموتور دبی متغیر
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 

هیدروموتور دبی متغیر

Variable Motors

 


 
 
پمپ هیدرولیک - هیدروموتور - موتور هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 
 

پمپ هیدرولیک هیدروموتور  - موتور هیدرولیک

جستجوی محصولات هیدرولیک و پنوماتیک

 

 

پمپ هیدرولیک هیدروموتور  - موتور هیدرولیک

 
  Axial_Piston_Pump_Series_PV_Design_42_43_Variable

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43

 
  Axial_Piston_Pump_Series_PV_Design

پمپ‌های پیستونی دبی متغیر سری PV – مدل 45

 
  F11_F12_Hydraulic_Motors

موتورهای هیدرولیک  سری F11 , F12

 
  Fixed_Displacement_Pumps_and_Motors_Series_F11

پمپ‌ها و موتورهای دبی‌ثابت سری F11

 
  Gear_Pumps_Motors_Serie_PGP_PGM

موتورها وپمپ‌های دنده‌ای سری PGP , PGM  (بدنه آلومینیمی)

 

 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 

 پمپ هیدرولیک

 

پاور پک (بسته های تنظیم برق) هیدرولیک فشرده ، پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک ، پمپ دو طبقه ای هیدرولیک ، پمپ دو طبقه ای هیدرولیک ، پمپ رادیال پیستونی ،پمپ دستی هیدرولیک

 

پمپ هیدرولیک

 

مپ هیدرولیک :  پمپ در یک سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی محرک را به انرژی هیدرولیکی تبدیل میکندمپ سیال هیدرولیک رامکیده و به یک سیستم تزریق میکند.مقاومت های در سر راه جریان فشار متناسب با خود را در سیستم برقرار میکند و حد اکثر فشاری که بر قرار میشود تابع جمع کل مقاومت های ناشی از عوامل ایجاد مقاومت داخلی و خارجی و اندازه جریان است
این دسته از محصولات ما در انواع زیر قابل ارائه می باشند جهت دریافت اطلاعات کامل محصول روی عناوین آن کلیک نمایید:

پمپ هیدرولیک به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، انرژی مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یا احتراق داخلی تامین می گردد به انرژی هیدرولیک تبدیل می کند . پمپ فقط مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه میشود، بستگی دارد

پاور پک (بسته های تنظیم برق) هیدرولیک فشرده  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک  پمپ هیدرولیک
ماشین پیستونی محور  پمپ هیدرولیک
پمپ دو طبقه ای هیدرولیک  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ هیدرولیک با سیستم هوا  پمپ هیدرولیک
پمپ دستی هیدرولیک  پمپ هیدرولیک
پمپ رادیال پیستونی  پمپ هیدرولیک
پمپ  دبی ثابت  پمپ هیدرولیک
پمپ  دبی متغیر  پمپ هیدرولیک
تجهیزات الکترونیکی برای یونیت هیدرولیک  پیستونی محوری  پمپ هیدرولیک
پمپ  دبی ثابت  پمپ هیدرولیک
پمپ  دبی متغیر  پمپ هیدرولیک

هیدروموتور دبی ثابت

 پمپ هیدرولیک
هیدروموتور دبی متغیر  پمپ هیدرولیک
پمپ‌  دنده‌ای اکسترنال  پمپ هیدرولیک
پمپ‌  دنده‌ای اکسترنال  پمپ هیدرولیک
 پمپ‌ دنده‌ای  اکسترنال-پمپ دنده ای بی صدا  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال  استاندارد  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال بی‌صدا  پمپ هیدرولیک
هیدروموتور دنده‌ای اکسترنال  پمپ هیدرولیک
هیدروموتور دنده‌ای اکسترنال برای درایوهای فن  پمپ هیدرولیک
پمپ الکتروهیدرولیکی  پمپ هیدرولیک
پمپ  جراتور  پمپ هیدرولیک
پمپ  دنده ای داخل خط  پمپ هیدرولیک
پمپ  پیستونی محوری دبی ثابت  پمپ هیدرولیک
پمپ  پیستونی محوری دبی ثابت
پمپ  تیغه ای دبی ثابت
پمپ  تیغه ای با عملکرد مستقیم  پمپ هیدرولیک
پمپ تیغه ای با عملکرد پایلوت  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های پیستونی دبی متغیر سری PV – مدل 45  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ها و موتورهای دبی‌ثابت سری F11  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های دنده‌ای سری GPA , GP1  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های/موتورهای هیدرولیکی دبی‌ثابت سری F11 , F12  پمپ هیدرولیک
پیش‌ران های هیدرولیکی سری 108  پمپ هیدرولیک
پیش‌ران های هیدرولیکی  سری 165  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ هیدرولیکی دبی متغیر VP1-120  پمپ هیدرولیک
تجهیزات جانبی قابل حمل موتور/ پمپ  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های پیستونی محوری دبی متغیر سری P1  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های پیستونی محوری سری PD (دبی متغیر)  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های پیستونی دبی متغیر سری P2  پمپ هیدرولیک
تجهیزات انتقال قدرت  پمپ هیدرولیک
پیش‌ران های سری 550  پمپ هیدرولیک
پمپ های پیستونی کوچک سازی شده  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های دستی سری 750  پمپ هیدرولیک

 
 
هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 

جستجو بر اساس نام محصولات - هیدرولیک

 

  یونیت هیدرولیک ، پاور پک هیدرولیک  
  پمپ هیدرولیک  
  شیر هیدرولیک  
  هیدروموتور  
  سیلندر هیدرولیک  
  شلنگ هیدرولیک  
  اتصالات هیدرولیک  
  لوازم جانبی هیدرولیک  
  خنک کننده روغن  
  مانومتر  
  کارت الکترونیک  
  فیلتر  
  پرشر سوئیچ  
  فلومتر  
  آکومولاتور  
  جک هیدرولیک

 
 
پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، هیدروموتور
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 
   
 

شرکت رکسان  پارسیان

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، هیدروموتور

 

طراحی و ساخت جک هیدرولیک

  > >
>
>
>>
>
HAWE - نمایندگی فروش محصولات هاوه
REXROTH  - نمایندگی فروش رکسرود
PARKER - نمایندگی فروش پارکر
MAHLE - نمایندگی فروش ماهله
HYDAC - نمایندگی فروش هیداک
KRACHT - نمایندگی فروش کراخت
DYNASET - نمایندگی فروش دایناست

 
 
کد محصولات کراخت
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 

KM 1 / 5, 5 G30 A K0A 4NL1
KM 1 / 6, 3 A G30 K0A 4NL1
KM 1 / 8 A G30 K0A 4NL1
KM 1 / 11 G30 A K0A 4NL1
KM 1 / 14 G30 A K0A 4NL1
KM 1 / 16 F30 A K0A 4NL1
KM 1 / 19 F30 A K0A 4NL1
KM 1 / 22 G30 A X0A 4NL1
KM 2 / 20 G30a K00 4DL1
KM 2 / 25 S30A K00 4DL1
KM 2 / 28 S30A Y00 4DL1
KM 2 / 32 G30a K00 4DL1
KM 2 / 40 W00 G30a 4DL1
KM 2 / 50 G30a K00 4DL1
KM 2 / 62 S30A K00 4DL1
KM 5 / 200 E10 Z00 K 0DE2/194
KM 5 / 219 E30 Z00 K 0DE2/194
KM 5 / 250 E10 Z00 K 0DE2/194
KM 5 / 300 E30 Z00 K 0DE2/194
KP 0 / 1 K20S M0A 8ML1
KP 0 / 2 K10S M0A 8ML1
KP 0 / 3 K10S M0A 8ML1
KP 0 / 4 K10S M0A 8ML1
KP 0 / 8 K10S M0A 8ML1
KP 1 / 1, 5 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 3 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 4 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 5, 5 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 6, 3 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 8 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 11 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 14 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 16 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 19 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 22 G10A K0A 4NL1
KP 2 / 20 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 25 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 28 F G10 K00 4DL1
KP 2 / 32 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 40 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 50 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 56 G S10 Y00 4DL1
KP 2 / 62 G G10 K00 4DL1
KP 3 / 58 G S10 Y00 6DL1
KP 3 / 63 G S10 Y00 6DL1
KP 3 / 71 G S10 Y00 6DL1
KP 3 / 82 S10 W00 J 6DL1
KP 3 / 100 B00 S10 J 6DL1
KP 3 / 112 J S10 Y00 6DL1
KP 3 / 125 W00 S10 J 6DL1
KP 5 / 160 K C10 Z00 0DE1
KP 5 / 200 K C10 Z00 0DE1
KP 5 / 250 K C10 Z00 0DE1
KP 5 / 300 K C10 Z00 0DE1
KP 1 / 3 F10A K00 2KL1
KP 1 / 4 F10A K00 2KL1
KP 1 / 5, 5 K00 F10A 2KL1
KP 1 / 8 F10A K00 2KL1
KP 1 / 11 F10A K00 2KL1
KP 1 / 16 F10A K00 2KL1
KP 2 / 20 F U00 S20 4VL1
KP 2 / 25 F Y00 S10 4VL1
KP 2 / 40 G G10 K00 4VL1
KP 2 / 50 G10 G YOO 4VL1
BT 0 51 BZ 0AC
BT 1 51 BZ 0BK
             
0CK
             
0BS
             
0UT
             
0US
             
0CK 51/04
BT 2 51 BZ 0BK
             
0CK
             
0BS
             
0UT
             
0US
             
0RT
             
0CK 51/04
BT 3 FC 51 0BK
             
0CK
             
0BK 59/ATEX
             
0UT
             
0US
             
0CK 51/04
BT 4 BZ 51 0BK
OBK 59/ATEX
             
0CK
             
0CK 51/04
BT 5 BZ 51 0BK
             
0CK
             
0CK 51/04
BT 6 BZ 0BK 51
OBK 59/ATEX
             
0CK
             
0CK 51/04
BT 7 BZ 0BK 51
OBK 59/ATEX
             
0CK
             
0CK 51/04
BTH 1 / 55 RZ 51 OBK
                
LZ
                
RF
                
RG
                
LG
BTH 1 / 105 RZ 51 OBK
                 
LZ
                 
RF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
BTH 2 / 100 RZ 51 OBK
                 
LZ
                 
RF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
BTH 2 / 130 RZ 51 OBK
                 
LZ
                 
RF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
BTH 3 / 150 51 RF OBF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
KF 4 RF1
KF 5 RF1
KF 6 RF1
KF 8 RF1
KF 10 RF1
KF 12 RF1
KF 16 RF1
KF 20 RF1
KF 25 RF1
KF 32 RF1
KF 40 RF1
KF 50 RF1
KF 63 RF1
KF 80 RF1
KF 1 / 4
KF 1 / 8
KF 1 / 11
KF 1 / 16
KF 1 / 20
KF 1 / 24
KF 2 / 32
KF 2 / 40
KF 2 / 50
KF 3 / 63
KF 3 / 80
KF 3 / 100
KF 3 / 112
KF 4 / 125
KF 4 / 150
KF 4 / 180
KF 5 / 200
KF 5 / 250
KF 5 / 315
KF 6 / 400
KF 6 / 500
KF 6 / 630
SD1-R-24
SD1-R-12
SD1-I-24
SD1-I-12
SD1-K-24
SD1-K-12
AS8-I-12
AS8-12-I / F
AS8-I-24
AS8-24-I / F
AS8-I-120
AS8-I-120 / F
AS8-I-230
AS8-I-230 / F
AS8-U-120
AS8-U-230
AS8-RS-120
AS8-RS-230
AS8-O-24
AS8-24-O / F
VC 0.025 F1 PS
VC 0.025 E1 PS
VC 0.025 P1 PS
VC 0.04 F1 HP
VC 0.04 E1 HP
VC 0.04 P1 PS
VC 0.1 hp F1
VC 0.1 E1 HP
VC 0.1 P1 PS
VC 0.2 hp F1
VC 0.2 E1 HP
VC 0.2 P1 PS
VC 0.4 hp F1
VC 0.4 E1 HP
VC 0.4 P1 PS
VC PS 1 F1
VC 1 E1 PS
VC 1 P1 PS
VC PS 3 F1
VC 3 E1 PS
VC PS 3 P1
VC 3 .....PS/79
VC 5 hp F1
VC 5 E1 PS
VC 5 P1 PS
VC 5 .... PS/79
VC 10 BKP2 S71
VC 10 CKP2 S71
VC 10 DKP2 S71
VC PS 12 F1
VC PS 12 E1
VC PS 12 P1
VC PS 16 F1
VC PS 16 E1
VC PS 16 P1
VCA 0.004 R1 FF
VCA 0.004 R1 EF
VCA FE 0.1 R1
VCA FB 0.2 R1
VCA 0.2 R1 EB
VCN 0.2 FB R1
VCA 2 FC R1
VCA 2 FC R2
VCA 2 FB R1
VCA 5 FC R1
VCL 0.1 PB RS
VCL 0.1 PB RS/125

 


 
 
آموزش هیدرولیک (پمپ دنده ای)
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 

 

پمپ دنده ای

آموزش هیدرولیک  (پمپ دنده ای)

برای سیستمهای ساده با فشار نسبتا" کم ( بار 180-140 یا Mpa  18-14) پمپ دنده ای کاربردی ترین نوع پمپ به شمار می رود.  پمپ دنده ای بسیار ساده، مطمئن، نسبتا" ارزان و با حساسیت کم نسبت به گرد و غبار است. پمپ موجود در عکس در جهت نشان داده شده حرکت می کند. هنگامی که دنده ها می چرخند و چرخ دنده های موجود در بخش مکشی به نقطه B (محل خروج اجباری مایع) نزدیک می شوند وکیومی تولید می شود و روغن به داخل فواصل بین چرخ دنده ها سرازیر می شود. روغن موجود در محوظه به قسمت فشاری پمپ منتقل می شود و آنجا پس از گیر افتادن چرخ دنده ها روغن بلاجبار از فواصل بین چرخ دنده ها خارج شده و وارد قسمت خروجی پمپ می شود. حرکت چرخ دنده ها بروی هم مانع  برگشت روغن از قسمت فشار به قسمت مکشی پمپ می شود. در نتیجه روغن از قسمت مکشی به قسمت فشار و در امتداد بخش نصب شده چرخهای دنده منتقل می شود. فشار موجود در قسمت فشار بر اساس مقاومت موجود در سیستم تعیین می شود. بیشترین مقاومت در قسمت سیلندر و موتور هیدرولیکی است. برای جلوگیری از ایجاد حباب در اثر پمپاژ مایع فشار موجود در قسمت مکشی نباید از 0.1 تا 0.2 بار (Kpa20-10 ) بالاتر رود. فشار زیر اتمسفر (حداقل فشار مطلق: 0.8 بار یا kpa80)

پمپ دنده ای

Gearpump

For simple systems with a relatively low level of pressure (about 140 to 180 bar or 14 to 18 MPa) the gearpump is the most used type of pump. The gearpump is a very simple, reliable, relatively cheap and less dirt sensitive hydraulic pump. The pump in the picture is driven in the indicated direction. As the gears rotate and the teeth at the suction side come clear of the meshing point, a vacuum is created and oil flows into the spaces between the theeth. The oil in the chambers is transported to the pressure side of the pump. There the teeth mesh and the oil is forced out the spaces between the theeth into the output port of the pump. The meshing of the teeth prevents the oil flowing back from the pressure to the suction side of the pump. So the oil is transported from the suction side to the pressure side along the housing side of the gear wheels! The pressure at the pressure side is determined by the resistance in the system. The most important resistance is the load on the hydraulic cilinder or hydraulic motor. In order to prevent cavitation, the pressure at the suction side of the pump should not exceed 0.1 to 0.2 bar (10 to 20 kPa) below atmospheric pressure (minimim absolute pressure: 0.8 bar or 80 kPa).


 


 
 
پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، جک هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک، هیدروموتور
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢۳
 

 

پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، جک هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک، هیدروموتور

سایت مرجع پمپ هیدرولیک، هیدروموتور، شیر هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک

پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، جک هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک، هیدروموتور

شرکت رکسان پارسیان

www.rexsuncoc.om


 
 
پمپ پیستونی
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیک

Axial_Piston_Pump_Series_PV_Design_42_43_Variable

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43

پمپ هیدرولیک

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43


 
 
پمپ‌ پیستونی
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیک

Axial_Piston_Pump_Series_PV_Design

پمپ‌های پیستونی دبی متغیر سری PV – مدل 45

پمپ هیدرولیک

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43


 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیکF11_F12_Hydraulic_Motors

موتورهای هیدرولیک  سری F11 , F12

پمپ هیدرولیک

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43


 
 
پمپ‌ دنده‌ای
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیک

Gear_pumps_Series_GPA_and_GP1

پمپ‌های دنده‌ای سری GPA , GP1

پمپ هیدرولیک

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43


 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیک

Hydraulic_Motor_Pump_Series_F11F12

پمپ‌های/موتورهای هیدرولیکی دبی‌ثابت سری F11 , F12

پمپ هیدرولیک

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43


 
 
پمپ هیدرولیک دبی متغیر
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیک

Hydraulic_Pump_VP1-120_Variable

پمپ‌ هیدرولیکی دبی متغیر VP1-120

پمپ هیدرولیک

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43


 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیک

PD_Series_Axial_Piston_Pumps

پمپ‌های پیستونی محوری سری PD (دبی متغیر)

پمپ هیدرولیک

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43


 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیک

Piston_Pump_Series_P2_Variable_Displacement

پمپ‌های پیستونی دبی متغیر سری P2

پمپ هیدرولیک

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43


 
 
پمپ‌های دستی
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیک

750SeriesHandPumps

پمپ‌های دستی سری 750

پمپ هیدرولیک

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43


 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیک

750SeriesHandPumps

پمپ‌های دستی سری 750

پمپ هیدرولیک

پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43


 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیکپمپ هیدرولیکپمپ هیدرولیکپمپ هیدرولیکپمپ هیدرولیک

 

  پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43 

پمپ‌های پیستونی دبی متغیر سری PV – مدل 45

  پمپ‌ها و موتورهای دبی‌ثابت سری F11

  پمپ‌های دنده‌ای سری GPA , GP1

 

 پمپ‌های/موتورهای هیدرولیکی دبی‌ثابت سری F11 , F12

  پمپ‌ هیدرولیکی دبی متغیر VP1-120

  پمپ‌های پیستونی محوری دبی متغیر سری P1

  پمپ‌های پیستونی دبی متغیر سری P2

  پمپ های پیستونی کوچک سازی شده

  پمپ‌های دستی سری 750

سایت مرجع پمپ هیدرولیک

www.rexsuncoc.com


 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٧
 

پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیکپمپ هیدرولیکپمپ هیدرولیکپمپ هیدرولیکپمپ هیدرولیک

 

  پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43 

پمپ‌های پیستونی دبی متغیر سری PV – مدل 45

  پمپ‌ها و موتورهای دبی‌ثابت سری F11

  پمپ‌های دنده‌ای سری GPA , GP1

 

 پمپ‌های/موتورهای هیدرولیکی دبی‌ثابت سری F11 , F12

  پمپ‌ هیدرولیکی دبی متغیر VP1-120

  پمپ‌های پیستونی محوری دبی متغیر سری P1

  پمپ‌های پیستونی دبی متغیر سری P2

  پمپ های پیستونی کوچک سازی شده

  پمپ‌های دستی سری 750

سایت مرجع پمپ هیدرولیک

www.rexsuncoc.com


 
 
کد محصولات رکسروت
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٠
 
R900006510 NUT AB20-12/GE08LR-EDA3C
R900006521 NUT AB20-18/RED A3C L 15/12
R900006536 O-RING 12X1-N-NBR90
R900006539-M3x3 SCREW DIN438-14H
R900006540 ​​SHCS ISO4762-M14X40-10.9
R900006550 O-RING 28X3-N-FKM80
R900006551 O-RING 45x3-N-FKM80
R900006555 PLATE DIN433-10 ,5-140HV
DOUBLE-U-BEARING R900006560 AB33-10/1-50
DOUBLE-U-BEARING R900006562 AB33-10/2-50
DOUBLE-U-BEARING R900006563 AB33-10/2-60
DOUBLE-U-BEARING R900006564 AB33-10/3-60
DOUBLE-U-BEARING R900006565 AB33-10/3-70
DOUBLE-U-BEARING R900006566 AB33-10/4-70
R900006567 NOZZLE 1.2 M4x7 MS RN115.38
R900006573 O-RING 17x1 ,5-N-FKM80
R900006585 O-RING 7.65 0.78 X1-N-FKM80
R900006593 OIL SEAL 25X35X7 BASL NBR-902
R900006601 SPRING 6.3 / 0,9 X16, 2 / 6, 5
R900006602 SPRING 5.5 / 0.5 X11 / 3
R900006607 SPRING 5.7 / 0,6 X11, 5 / 4
Check valves 15 R900006625 RHD PL1
R900006626 STUETZRING 23/28X1
R900006627 STUETZRING 35/40X1
R900006631 STUETZRING 27.3 / 32X1
R900006632 STUETZRING 18/22X1
R900006643 STUETZRING 20.3 / 25X1
R900006644 STUETZRING 12/16X1
R900006654 NOZZLE 0.5 M4x7 MS (0.5 +0.02) RN115.38
R900006655 SPRING 6/1X31/11, 5
R900006669 LOCK RING 105X4 DIN472
RETAINING RING R900006670 120x4 DIN472
R900006672 LOCK RING 150X4 DIN472
R900006675 SPAN PEN-ST ISO8752-3x18
R900006677 KNOB HANDLE 0852-258-00 25/8X40
R900006678 SPRING 10 / 0,8 X11, 3 / 3
R900006681 NOZZLE 1.5 M4x7 MS RN115.38
R900006684 O-RING 20X2-N-FKM80
R900006685 SPRING 10/1X11/2
R900006686 SPRING 10/1X12, 5 / 2
R900006707 grooved pin ISO8740-3X6-ST
R900006711 grooved pin ISO8741-6X20-ST
R900006718 O-RING 85X2-N-FKM80
R900006737 WIPERS 40 / 48X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900006739 NOZZLE 0.6 M4x7 MS RN115.38
R900006741 WIPERS 10 / 16X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
ROD SEAL R900006742 10 / 20x18, 5NBR RN182.34
R900006748 O-RING 22x2 ,5-N-FKM80
R900006751 SPRING 6.2 / 0.8 X14, 9 / 5
R900006762 O-RING 8.3 X 2 ,4-N-FKM80
R900006763 O-RING 16X3-N-FKM80
R900006764 TERMINAL MK 3 / 2
R900006767 SCREW M3x16 DIN7513-BE-ST &
R900006771 SPRING 71 / X110 7.5 / 4.5
R900006772 NUT MAV08LRA3C
R900006774 SPRING 13 / X35 2.25 / 6.5
R900006776 NUT MAV10LRA3C
R900006786 O-RING 8X2-N-FKM80
R900006792 SPRING 9.7 / 0.6 X 21 / 6.5
R900006794 LOCK SCREW DIN908-M26x1 ,5-ST-A3C
R900006803 WIPERS 12 / 18X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900006814 WIPERS 14 / 20X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900006827 AB20-07/12X2 Welding cones, 5
R900006828 AB20-07/16X3 Welding cones, 0
R900006829 AB20-07/20X3 Welding cones, 0
R900006830 AB20-07/25X4 Welding cones, 0
R900006831 AB20-07/30X4 Welding cones, 0
R900006832 AB20-07/38X5 Welding cones, 0
ROD SEAL R900006837 4 / 7,5 X3, 0 UGA2-WS858
R900006858 NABE AB33-20/KB 28-28
R900006873 AB33-20/KB 28 SLEEVE
R900006874 AB33-20/KB 38 SLEEVE
R900006892 SPRING 7.8 / 1.1 X29/10
R900006909 SPRING 7.2 / 0.8 X19, 9 / 5, 5
R900006912 PASS DISC DIN988-22X32X1
ROD SEAL R900006920 4 / 7,5 X3, 0 *
R900006928 BALL KNOB DIN319-L40X12PF
R900006940 SPRING 20 / 2,5 X49 / 6
R900006945 PASS DISC DIN988-12X18X0, 1
R900006946 PASS DISC DIN988-12X18X0, 3
R900006947 PASS DISC DIN988-12X18X0, 5
R900006948 PASS DISC DIN988-12x18x1
R900006950 DIN988-PASS DISC 8X14X1
R900006951 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 5
R900006952 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 3
R900006976-HEAD SCREW M5x50 ISO1207-4.8-A3C
R900006980 KEY SY48
R900006981 O-RING 38x2 ,5-N-NBR90
R900007008 SPRING 16.5 / 4X68/10
R900007015 O-RING 21x2-N-FKM80
R900007020 O-RING 16X2-N-FKM80
R900007029 O-RING 58X2 ,5-N-FKM80
R900007038 O-RING 6X2-N-FKM80
R900007043 BELLOWS 18.0 / 70.0 X 84.0 NR: 1.4821
R900007045 SCREW DIN913-M12X12-45H
RETAINING RING R900007053 9x0, 8 DIN472
R900007057 SPRING 24/4X70/8
ROD SEAL R900007069 70 / 85X22, 5FKM RN182.34
R900007071 PISTON SEAL 50 / 35X11, 5 FKM RN182.12
R900007072 PISTON SEAL 63 / 48X13, 0 FKM RN182.12
R900007073 PISTON SEAL 80 / 60x15, 2 FKM RN182.12
R900007074 PISTON SEAL 100 / 80X21, 2 FKM RN182.12
R900007102 PLATE 17678-001 RNI-REXROTH
R900007107 O-RING 8X1-N-NBR90
R900007111 O-RING 9.25 0.78 X1-N-NBR90
R900007119 KNOB HANDLE 0852-256-00 25/6X40
R900007126 SPRING 14.4 / 1.6 X52 / 9
R900007145 SPRING 16 / 3,2 X68 / 9
R900007163 SCREW DIN913-M10X25-45H
R900007176 SPRING 5.5 / 1.25 X15 / 6
R900007190 BELLOWS V6-875 7.0 / 31.0 X 33.0 CR
R900007194 SPRING 4.8 / 0.63 X 21 / 9,5
R900007209 ISO8752-SPAN PIN 5X20-ST
R900007212 NUT AB20-12/GE 08 LM-ED A3C
R900007213 NUT AB20-12/GE 12 LM-ED A3C
R900007214 NUT AB20-12/GE 18 LM-ED A3C
Check valves 16 R900007215 RHD PS1
Check valves 20 R900007216 RHD PS1
Check valves 25 R900007217 RHD PS1
CUTTING RING R900007225 D 28-L A3C
CUTTING RING R900007228 S D 16-A3C
R900007233 SCREW DIN913-M10X8-45H
R900007237 FITTING U11-1 / 2 ZN
R900007238 FITTING U11-3 / 4 ZN
R900007239 FITTING U11-1 ZN
R900007240 FITTING U11-1 1 / 4 ZN
R900007241 FITTING U11-1 1 / 2 ZN
R900007257 FITTING N4-1X3 / 4 ZN
R900007270 N4-FITTING 2X1 ZN
R900007340 SHCS 3/8UNCX1-12.9
R900007343 42-LAMP RED 60V GOL75
R900007352 SHCS ISO4762-M10X140-10.9
R900007353 SPRING 31 / X57 2.5 / 4.5
R900007354 LOCK SCREW 1 / 8 NPT LEVL-SEAL
R900007356 CLOSING BOLT 1 ​​/ 2 NPT LEVL-SEAL
R900007367 SCREW M3x4 DIN 913-45H-
SCREW M4X6-DIN913 R900007368-45H
R900007375 WIPERS 18 / 7 A1 26X 4X PUR RN182.07
R900007376 WIPERS 22 / 7 A1 30X 4X PUR RN182.07
R900007395 SPRING 33.6 / 3.2 X55 / 4
R900007399 PLATE 17685-001 RNI-REXROTH
R900007403 PLATE 17686-001 RNI-REXROTH
R900007413 TERMINAL MK 3 / 6
R900007415 SHCS M4X12-A4-ISO4762-70
R900007423 STEEL BALL 3.5 G20 DIN5401
R900007426 GPN300F9 PROTECTION PLUG-20 R1 / 4 "
R900007427 GPN300F12 PROTECTION PLUG-25 ​​R3 / 8 "
R900007428 GPN300F18 PROTECTION PLUG-30 1 / 2 "
R900007429 PROTECTION PLUG GPN 300 F 23-35 3 / 4 "
R900007430 PROTECTION PLUG GPN 300 F 25-45 R1 "
Check valves 12 R900007433 RHD PS1
R900007434 PLATE 17689-001 RNI-REXROTH
R900007441 DIN6885-A8X7X36
R900007469 NUTRING 5.0 X10, 0x4, 0 / 2, 5 G6-N84 SPEC.
R900007470 SPRING WASHER DIN2093-B10-GR1
R900007474 STRAIGHT PIN DIN7 6H11X10-ST-
R900007475 O-RING 24X2-N-NBR90
R900007477 grooved pin ISO8740-6X8-ST
R900007480 O-RING 24X2-N-FKM80
R900007482 NUTRING 6.0 X10, 0x4, 3 G7 Z5009-0050 DOCU.
R900007483 STUETZRING 6/10X1
R900007485 SPRING 3.4 / 0.45 x 12 / 7.5
R900007489 FITTING M4-1/2X3/8 ZN
R900007499-M4 FITTING 2X1 ZN
R900007503 FITTING A4-1 / 4 ZN
R900007504 FITTING A4-3 / 8 ZN
R900007506 FITTING A4-3 / 4 ZN
R900007507 FITTING A4-1 ZN
R900007508 FITTING A4-1 1 / 4 ZN
R900007509 FITTING A4-1 1 / 2 ZN
R900007510 FITTING A4-2 ZN
R900007548 SHCS 3/8UNCX3 1/2-12.9
R900007553 SHCS 1/2UNCX1 3/4-12.9
R900007557 SHCS 1/2UNCX5 1/2-12.9
R900007654 NUT AB20-12/GE 10 LM-EDM14X1, 5
R900007667 LOCK SCREW DIN906-0.5-ST M22X1
SHUT-OFF VALVE R900007674 DN10-3 / 4 / 28-330
R900007710 SHCS ISO4762-M6x100-10.9
R900007713 SPRING 8 / 0, 5X29 / 6
R900007723 FITTING U11-3 / 8 ZN
R900007730 SPRING 6.5 / 1.25 X10 / 3
R900007742 STUETZRING 28.4 / 32X0, 8
R900007751 LOCK SCREW DIN908-G2A-ST-A3C
R900007753 SPRING 26 / X36 1.4 / 5
Check valves 08 R900007767 RHD PS1
R900007769 O-RING 19x2 ,5-N-FKM80
R900007775 O-RING 14x2 ,5-N-FKM80
R900007812 HEX NUT DIN936-M33x1 ,5-17HA3C
R900007814 PROTECTION PLUG GPN 610 U 3
R900007815 PROTECTION PLUG GPN 610 U 4
R900007816 PROTECTION PLUG GPN610U7
R900007817 PROTECTION PLUG GPN 610 U 12
R900007818 PROTECTION PLUG GPN 610 U 16
R900007820 PROTECTION PLUG GPN610U19
R900007821 PROTECTION PLUG GPN 610 U 22
R900007824 OELSTANDANZEIGER AB31-21/127
R900007829 SPRING 19.5 / 6.5 X57, 7 / 5, 5
R900007830 SPRING 18/5X56, 6 / 5, 5
SCREW DIN913-M6X20 R900007832-45H
R900007833 SCREW M4x5 DIN 913-45H-
R900007849 NOZZLE 1.6 M4x7 MS RN115.38
R900007865 TUBE FORM 76.1 X 2.9 to 90 `ea
R900007866 TUBE FORM 88.9 x 3.2 - 90 `ea
R900007868 TUBE FORM 139.7 X 4.0 to 90 `ea
R900007870 TUBE FORM 60.3 X 5.6 to 90 `ea
R900007874 TUBE SHEETS X10 60.3, 0 - 90 `ea
R900007875 REDUCING 60.3 X 3.6 to 48.3 X 3.2-ST
R900007878 REDUCING 114.3 X 3.6 to 60.3 X 2.9-ST
R900007882 T-PIECE 60.3 X 2.9-ST
R900007883 T-PIECE 76.1 X 2.9-ST
R900007884 T-PIECE 88.9 X 3.2-ST
R900007885 TEE 114.3 X 3.6-ST
R900007888 T-PIECE 60.3 X 5.6-ST
R900007890 T-PIECE 48.3 X 5.1-ST
R900007893 SPRING 9.6 / 1,6 X38, 5 / 9, 5
R900007897 O-RING 62X3-N-FKM80
R900007910 NOZZLE 1.4 M4x7 MS RN115.38
R900007920 O-RING 37.69 X 3 ,53-N-NBR90
R900007921 O-RING 25x3 ,53-N-NBR90
R900007922 O-RING 56.74 X 3 ,53-N-NBR90
R900007923 O-RING 82.14 X 3 ,53-N-NBR90
R900007950 BUSHING 16.0 / 18.0 X 15.0 PAP .. P10
R900007965 PROTECTION PLUG GPN 610 U 2
R900007966 PROTECTION PLUG GPN 610 U 6
R900007972 WIPERS 16 / 22x3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900007977 HEX NUT M8-ISO4035-A4-035
R900007978 NUT DIN917-M8-A5-50
R900007993 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 1
SCREW DIN913-M4X12 R900008000-45H
R900008012 PROTECTION PLUG GPN 610 U 5
R900008013 PROTECTION PLUG GPN 610 U 8
R900008014 PROTECTION PLUG GPN 610 U 11
R900008016 PROTECTION PLUG GPN610U15
R900008017 PROTECTION PLUG GPN 610 U 18
R900008020 ISO8752-SPAN PIN 4X36-ST
R900008033 O-RING 56.52 X5 ,33-N-NBR90
R900008034 O-RING 69.22 X5 ,33-N-NBR90
R900008035 O-RING 78.74 X5 ,33-N-NBR90
R900008036 O-RING 88.27 X5 ,33-N-NBR90
R900008037 O-RING 97.79 X5 ,33-N-NBR90
R900008038 O-RING 110.49 X5 ,33-N-NBR90
R900008039 O-RING 132.72 X7-N-NBR90
R900008040 O-RING 158.12 X7-N-NBR90
R900008042 O-RING 183.52 X7-N-NBR90
R900008043 O-RING 227.97 X7-N-NBR90
R900008044 O-RING 46.99 X5 ,33-N-NBR90
R900008045 O-RING 92X4-N-FKM80
R900008050 O-RING 39x3-N-FKM80
R900008059 FITTING T1-3 / 4 ZN
R900008061 FITTING T1-1 1 / 4 ZN
R900008078 RAIL, MOUNTING-AB33-01/C28/11-A3A
R900008119 clamp AB33-01 / G 1 / 2 B
R900008122 clamp AB33-01/48 C
R900008123 clamp AB33-01/60 C
R900008130 DIN1587-NUT M10-SW16-RI &
R900008132 SHCS M4X65-8.8-ISO4762-A2C
R900008136 SPRING 27.5 / 6.3 X131, 2 / 12, 5
PIN SCREW DIN835-M8x60 R900008139-10.9
R900008154 BALL VALVE AB21-20 / G 3/8-500
R900008155 BALL VALVE AB21-20 / G 1/2-400
R900008156 BALL VALVE AB21-20 / G 3/4-315
R900008157 BALL VALVE AB21-20/G1 -315
KEY R900008158 E 10H
R900008160 CLOSING LOCK KEY O. VW E10
R900008162 O-RING 17x2-N-FKM80
R900008176 FITTING N4-1/2X3/8 ZN
GPN 290/038 R900008181 PROTECTION PLUG SHAFT
R900008193 SPRING 16/4X41, 8 / 5
R900008195 BUSHING 5.0 / 7.0 X 5.0 PAP .. P10
SCREW DIN913-M5X20 R900008198-45H
R900008200 O-RING 3.2 X 1 ,6-N-NBR90
R900008201 O-RING 3.2 X 1 ,6-N-FKM80
R900008203 STUETZRING 50,4 / 55X1
R900008205 O-RING 9X1 ,5-N-FKM80
R900008216 SPRING 21.6 / 5.6 X78 / 7
R900008217 SPRING 22.3 / 6.3 X79 / 6
R900008218 SPRING 24.5 / 8.5 X77 / 5
R900008219 SPRING 26/10X76, 7 / 5
R900008228 O-RING 13X2 ,5-N-FKM80
R900008234 SPAN PIN ISO8752-2X6-ST
R900008235 STAPLE 64/16 CNK
R900008239 O-RING 5X1-N-NBR90
R900008243 SHCS M4X75-8.8-ISO4762-A2C
R900008257 SPRING 33 / 3,6 X43, 5 / 3
R900008258 SPRING 33 / 3.6 X 100 / 8
LIP RING R900008259 4X12X4, 5 G1 NBR
LIP RING R900008260 4X12X4, 5 G1 FP
R900008261 nut M 16-S A3C (M24X1, 5)
R900008262 STUETZRING 4/12X1
R900008263 DIN1434 BOLTS-ST-8H11X35X32
R900008276 PROTECTION PLUG GPN 610 U 27
R900008281 SHCS ISO4762-M6X125-10.9
R900008282 SHCS ISO4762-M6X135-10.9
R900008287 O-RING 18.64 X 3 ,53-N-NBR90
R900008290 O-RING 32.92 X 3 ,53-N-NBR90
R900008294 SPRING 3.6 / 0,4 X6, 3 / 4
R900008296 SPRING 7.6 / 1.25 X26 / 9
R900008297 SPRING 40/3X89/6
R900008299 SPRING 43 / 5,6 x52 / 3
R900008301 SPRING 47 / 4.25 X97 / 5
R900008302 SPRING 50/7X59/3
R900008304 SPRING 38 / 5,3 X99 / 7
R900008305 SPRING 60/8X96/4
R900008308 SPRING 60/5X181/9
R900008309 SPRING 80/10X109/4
R900008313 SPRING 49 / 6.5 X151 / 9
R900008314 SPRING 100/11X147, 5 / 4
R900008319 SPRING 110/14X157/4
R900008323 SPRING 13 / 1,4 X35, 5 / 7
R900008328 O-RING 8X1 ,5-N-FKM80
R900008336 STUETZRING S52028-1111
R900008346 SPRING 5.5 / 0.3 X 22 / 5
R900008368 HEATING ELEMENT AB32-10 / 2 D 400
R900008369 HEATING ELEMENT AB32-10 / 3 D 400
R900008371 SHCS ISO4762-M12X160-10.9
R900008377 BEARING GE 12 DO RN161.10
R900008379 BEARING GE 25 DO RN161.10
R900008380 BEARING GE 30 DO RN161.10
R900008381 BEARING GE 35 DO RN161.10
R900008382 BEARING GE 40 DO RN161.10
R900008383 BEARING GE 50 DO RN161.10
R900008384 BEARING GE 60 DO RN161.10
R900008385 BEARING GE 70 DO RN161.10
R900008386 BEARING GE 80 DO RN161.10
R900008387 BEARING GE 90 DO RN161.10
R900008388 BEARING GE 100 DO RN161.10
R900008389 BEARING GE 110 DO RN161.10
R900008390 BEARING GE 120 DO RN161.10
R900008391 SHCS 3/8UNCX1 1/4-12.9
RETAINING RING R900008396 160x4 DIN472
R900008397 LOCK RING 180X4 DIN472
R900008399 STUETZRING 21/24X0, 6
R900008400 WIPERS 56 / 66X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900008401 WIPERS 45 / 55X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900008402 WIPERS 100/112X7X12 PU6 PUR RN182.11
R900008403 WIPERS 110/122X7X12 PU6 PUR RN182.11
R900008404 WIPERS 125/140X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008405 WIPERS 140/155X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008407 WIPERS 160/175X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008408 WIPERS 180/200X10X18 PU6PUR RN182.11
ROD SEAL R900008411 36 / 48X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008412 45 / 60x22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008413 56 / 71X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008414 90/105X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008415 100/115X30, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008416 110/125X30, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008417 125/140X34, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008418 140/155X34, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008420 100/120X40, 0NBR RN182.32
ROD SEAL R900008424 180/210X60, 0NBR RN182.31
R900008425 PISTON SEAL 125/100X25, 8 NBR RN182.12
R900008426 PISTON SEAL 140/115X25, 8 NBR RN182.12
R900008427 PISTON SEAL 160/130X29, 0 NBR RN182.12
R900008428 PISTON SEAL 200/170X33, 5 NBR RN182.12
R900008429 PISTON SEAL 220/190X33, 5 NBR RN182.12
R900008430 PISTON SEAL 250/220X33, 5 NBR RN182.12
R900008453 SPRING 6.2 / 0.8 X15, 9 / 5
R900008459 SPRING 31 / X36 1.8 / 5
R900008478 O-RING 6X1 ,5-N-FKM80
R900008484 SPRING 9.5 / 2.5 X72/18
R900008486 SPRING 21.6 / 5.6 X89/10
R900008497 NUTRING 45.0 X35, 0x7, 0 P82
R900008501 FLAT HEAD SCREW DIN921-M5X16-5.8-F3A
USIT-RING R900008504 4.5 / U 7X1 NBR
R900008509 SPRING 10.1 / 1,4 X37, 5 / 9
R900008526 STUETZRING 11/14X0, 6
R900008527 STUETZRING 15/18X0, 6
R900008528 STUETZRING 26.2 / 30X0, 6
R900008529 STUETZRING 33.4 / 38x0, 6
R900008530 STUETZRING 39.4 / 44X0, 6
R900008535 HEX NUT M6-ISO4035-70-A2
R900008538 ISO1207-HEAD SCREW M2x8-CUZN
R900008548 SPRING 26/3X59/5, 5
R900008561 SPRING 19 / X50 2.5 / 6.5
R900008562 SPRING 19 / 2,25 X36 / 4
R900008563 SPRING 13.6 / 2x31 / 5.5
R900008582 OIL SEAL 40x52x7 / 6 B1BSL NBR-709
R900008585 STUETZRING 17.5 / 20.5 X0, 6
R900008586 PLATE 17617-002 RNI-REXROTH
R900008592 O-RING 47.22 X 3 ,53-N-NBR90
QUAD RING R900008596 8.20 X1, 78-446A 4012A X SEL
R900008610 SPRING 31/4X108/9
R900008617 GDME-LED LED 24 YE 831863-001
R900008618 LAMP, mica GDME LG-120 831826-001
R900008619 LAMP, mica-GDME LG 230 831824-001
R900008630 SHCS ISO4762-M10X160-10.9
R900008651 SPRING 10/2X40/10
R900008652 SPRING 10.3 / 2.25 X40, 4 / 8
R900008653 SPRING 10.8 / 2.8 X40, 4 / 8
R900008654 SPRING 11.2 / 3,2 X39, 2 / 7
R900008655 SPRING 11.6 / 3.6 X 37, 5 / 6
R900008656 SPRING 14.8 / 2.8 X42, 7 / 8
R900008657 SPRING 15.2 / 3.2 X43, 6 / 7
R900008659 SPRING 15.6 / 3.6 X55 / 8
R900008660 SPRING 16,5 / X55 4.5 / 6.7
R900008661 SPRING 18.3 / 6.3 X52 / 5
R900008668 CLAMP HSS 222/229
R900008672 SPRING 6.5 / 1.6 X26, 4 / 9
R900008675 STUETZRING 2 / 6, 7X0, 8
LIP RING R900008676 6.7 X2, 0x3, 0 PDF P43A-H90
R900008677 LIP RING 2X6, 7X3 C3 N3584-85
R900008678 NUTRING 18.0 X25, 0x4, 0 PDF P34N NBR
R900008679 SPRING 15.6 / 3.6 X42, 1 / 5
R900008680 SPRING 17.6 / 5.6 X52 / 5
R900008681 SPRING 19/7X50/4
R900008694 O-RING 117X4-N-NBR90
R900008699 SPRING-8 / 1, 8x24 / 7
R900008704 STUETZRING 21.5 / 24.5 X0, 6
R900008706 SHCS ISO4762-M30X90-8.8A3C
R900008712 O-RING 62X4-N-NBR90
R900008713 SPRING-8 / 1, 6X21, 5 / 6
R900008720 SPRING 24 / 2,8 X32 / 3
R900008741 clamp AB33-01/08 B
R900008742 clamp AB33-01/10 B
R900008743 clamp AB33-01/12 B
R900008745 PLATE 17691-001 RNI-REXROTH
R900008749 O-RING 69.44 X 3 ,53-N-NBR90
R900008750 LID 040-401 FA.RYAM
R900008754 STUETZRING G167 NBR
R900008755 STUETZRING G222 NBR
R900008763 O-RING 45.69 X 2 ,62-N-NBR90
R900008764 O-RING 26.64 X 2 ,62-N-NBR90
R900008765 O-RING 59.92 X 3 ,53-N-NBR90
R900008767 O-RING 14X1 0.78 N NBR90
R900008768 O-RING 28.24 X 2 ,62-N-NBR90
R900008769 STUETZRING 15.5 / 18X1
R900008771 ACTUATOR LIMIT SWITCH ROLLER + IS5C
R900008785 CLOSING LOCK KEY M. VW E10
R900008786 NUT AB20-24/GE 12 LR1 / 4 ED A3C
R900008790 AB20-08/16-10X2 Welding cones, 0
R900008793 AB20-08/20-12X2 Welding cones, 0
R900008806 SEAL 25.0 / 33.0 X5, 5 P43 FKM
R900008812 STUETZRING 18.3 / 20.5 X0, 5
R900008813 STUD M6-10.9
R900008821 SPRING 7 / 1, 6X16, 5 / 5
R900008828 SPRING 9.8 / 1.7 X40, 9 / 11
R900008829 SPRING 14.25 / 2.25 X42 / 9
R900008832 SPRING 15.2 / 3.2 X55/10
R900008835 STUETZRING 49/55X1
R900008836 SPRING 21 / 4,75 X78, 9 / 8
STEM SCREW DIN427-M4X6 R900008838-14H
R900008839 SPRING 32 / 2,8 X55 / 4
R900008843 SHCS ISO4762-M16x100-10.9
R900008850 O-RING 53.57 X 3 ,53-N-NBR90
R900008854 STAR TOLERANCE RING 10X10 BN
R900008855 LOCK WASHER 25 DIN470 PHOSPHATED
R900008856 OIL SEAL 22X30X5, 5 NBR P43
R900008857 SEAL 22.0 / 30.0 X5, 5 P43 FKM
R900008862 SPRING 13/2X68/15
R900008864 O-RING 26.64 X 2 ,62-N-FKM80
R900008865 O-RING 45.69 X 2 ,62-N-FKM80
R900008869 NOZZLE 0.7 M4x7 MS RN115.38
R900008875 O-RING 20.35 0.78 X1-N-NBR90
R900008885 RECTIFIER 831832-001 GDME-GB1
R900008890 O-RING 202.57 X7-N-NBR90
R900008892 O-RING 31.47 0.78 X1-N-NBR90
R900008893 O-RING 31.47 0.78 X1-N-FKM80
R900008895 S TRANSPORT HOOKS NR.1573 (1.7)
R900008900 BUSHING 6.0 / 8.0 X 6.0 PAP .. P10
R900008901 SPRING 10.5 / 1.5 X10, 7 / 2
R900008907 O-RING 56.74 X 3 ,53-N-FKM80
R900008930 SHCS ISO4762-M8x100-10.9
R900008934 SHCS ISO4762-M6x120-10.9
R900008937 O-RING 10.82 0.78 X1-N-NBR90
R900008938 O-RING 21.89 X 2 ,62-N-NBR90
R900008939 O-RING 44.04 X 3 ,53-N-NBR90
R900008940 O-RING 63.09 X 3 ,53-N-NBR90
R900008941 O-RING 10.82 0.78 X1-N-FKM80
R900008942 O-RING 21.89 X 2 ,62-N-FKM80
R900008943 O-RING 18.64 X 3 ,53-N-FKM80
R900008944 O-RING 26.57 X 3 ,53-N-FKM80
R900008945 O-RING 37.69 X 3 ,53-N-FKM80
R900008947 O-RING 50.39 X 3 ,53-N-FKM80
R900008948 O-RING 63.09 X 3 ,53-N-FKM80
R900008949 O-RING 12.37 X 2 ,62-N-FKM80
R900008951 O-RING 32.92 X 3 ,53-N-FKM80
R900008954 O-RING 81.92 X5 ,33-N-FKM80
R900008956 O-RING 28.24 X 2 ,62-N-FKM80
R900008957 PLATE SPRING 23.7 X14, 3X0, 3 CLOSED
R900008958 PROTECTION PLUG GPN 610 U 14
R900008971 O-RING 15.54 X 2 ,62-N-NBR90
R900008972 O-RING 23.47 X 2 ,62-N-NBR90
R900008973 O-RING 29.82 X 2 ,62-N-NBR90
R900008974 O-RING 39.34 X 2 ,62-N-NBR90
R900008975 O-RING 25x3 ,53-N-FKM80
R900008976 O-RING 47.22 X 3 ,53-N-FKM80
R900008977 O-RING 69.44 X 3 ,53-N-FKM80
R900008978 O-RING 82.14 X 3 ,53-N-FKM80
R900008980 SPRING 10 / 1,8 X 23 / 7
R900008989 SPRING 18.5 / 3.6 X99, 4 / 14, 5
R900008995 DAEMPFUNGSPUFFER 21 239 / V 40SH D25XH30 M6
R900009066 O-RING 120.02 X5 ,33-N-NBR90
R900009080 O-RING 164.47 X7-N-NBR90
R900009084 STUETZRING 82/90X1
R900009085 O-RING 148.59 X7-N-NBR90
R900009090 Schraubkupplungen AB20-11/K1 G1 / 4
R900009091 O-RING 15.6 X1 0.78 N NBR90
R900009092 O-RING 17.12 X 2 ,62-N-NBR90
R900009093 O-RING 17.12 X 2 ,62-N-FKM80
R900009094 O-RING 28.17 X 3 ,53-N-FKM80
R900009096 O-RING 53.57 X 3 ,53-N-FKM80
R900009097 O-RING 9.25 0.78 X1-N-FKM80
R900009098 O-RING 12.42 0.78 X1-N-FKM80
R900009099 O-RING 12.42 0.78 X1-N-NBR90
R900009102 O-RING 85.32 X 3 ,53-N-NBR90
R900009111 O-RING 46.99 X5 ,33-N-FKM80
R900009112 O-RING 59.69 X5 ,33-N-NBR90
R900009113 O-RING 59.69 X5 ,33-N-FKM80
R900009114 O-RING 78.74 X5 ,33-N-FKM80
R900009115 O-RING 94.62 X5 ,33-N-NBR90
R900009124 SPRING 13.5 / 2.25 X53, 5 / 11
R900009125 STUETZRING 40/44X1
R900009127 SPRING 8.8 / 1.1 X27 / 7
Check valves R900009148 BOA-R/PN16-DN040
R900009157 O-RING 48.9 X 2 ,62-N-NBR90
R900009173 clamp AB33-01 / G 1 B
R900009175 O-RING 148.82 X3 ,53-N-FKM80
R900009179 MEMORY ADAPTER G3/4-G3/8X50-SW32
R900009180 MEMORY ADAPTER G11/4-G3/4X50-SW46
R900009181 MEMORY ADAPTER G2-G11/2X80-SW65
R900009191 O-RING 34.52 X 3 ,53-N-FKM80
R900009193 O-RING 15.6 X1 0.78 N FKM80
R900009204 MICRO SWITCH TYPE 11SM1 T
R900009208 O-RING 39.34 X 2 ,62-N-FKM80
R900009211 KERB NAIL ISO8746-2X4-ST-A3C
R900009222 clamp AB33-01/16 C
R900009223 clamp AB33-01/20 C
R900009224 clamp AB33-01/25 C
R900009225 clamp AB33-01/30 C
R900009226 clamp AB33-01/38 C
R900009231-HEAD SCREW M4x45 ISO4762-10.9
R900009243 O-RING 66.27 X 3 ,53-N-NBR90
R900009245 O-RING 18.72 X 2 ,62-N-NBR90
R900009246 SPRING 8.6 / 1X44, 5 / 15
USIT-RING R900009248 4.5 / U 7X1 FKM
R900009249 clamp AB33-01/12 C
R900009250 NUTRING 6.0 X12, 0x4, 0 P34N 85SFR SH 75-80
R900009252 O-RING 29.82 X 2 ,62-N-FKM80
R900009253 O-RING 15.54 X 2 ,62-N-FKM80
R900009265 LOCK SCREW 1 / 8 NPTF DRY-SEAL
R900009271 FLANGE QA 50.0 - 4xM8 -> 28.0 X 4.0
R900009272 FLANGE QA 50.0 - 4xM8 -> 28.0 X 5.0
R900009302 WARNING LABEL RNI 17712-001 SENSORS.
R900009304 STAR TOLERANCE RING 15x10 BN
R900009309 O-RING 117.07 X3 ,53-N-NBR90
R900009313 O-RING 52.07 X 2 ,62-N-NBR90
R900009318 DIN7346-8X6 PIN TENSION
R900009319 O-RING 16X3 ,5-N-FKM80
R900009338 O-RING 34.59 X 2 ,62-N-NBR90
R900009339 O-RING 44.12 X 2 ,62-N-NBR90
R900009340 O-RING 22x2-N-NBR90
R900009345 O-RING 50.17 X5 ,33-N-NBR90
R900009348 ENDSCHALTERBETAETIGER IS-2-C WITHOUT ROLE
R900009353 O-RING 29.74 X 3 ,53-N-NBR90
R900009354 O-RING 34.52 X 3 ,53-N-NBR90
R900009370 PROTECTION PLUG GPN 610 U 0
R900009372 WASHER DIN9021 4.3-ST
R900009376 O-RING 40.87 X 3 ,53-N-NBR90
R900009381 DIN988-PASS DISC 6X12X0, 3
R900009385 STEEL BALL DIN5401-2-0, 001 G20
R900009387 STUETZRING 22/25X0, 6
NUT MOS R900009395 G 1 / 4 10S A3C
NUT MOS R900009396 G 1 / 2 10S A3C
R900009400 SHCS ISO4762-M6X150-10.9
R900009401 SHCS ISO4762-M6X185-10.9
R900009402 SHCS ISO4762-M6X110-10.9
R900009403 SHCS ISO4762-M10X190-10.9
R900009407 SPRING WASHER DIN2093-0.5 B12-GR1
R900009422-HEAD SCREW M5x75 ISO4762-10.9
R900009430 PIN SCREW DIN939-10.9-M5X115
R900009432 PIN SCREW DIN939-10.9-M5X150
R900009433 HEX NUT M5-A3C-RNI-14515
R900009434 SPRING 6.3 / 1X14 / 5,5
R900009435 SHCS ISO4762-M6X175-10.9
R900009436 SPRING 12 / 1,8 X32 / 7
R900009458 FUEHRUNGSRING ...- 9.5 PTFE BZ RN150.21
R900009461 SPRING 30/2X88/5
R900009463 SPRING 45 / 3,2 X126, 5 / 6
R900009467 SPRING 44/8X223/15
R900009470 SPRING 42/9X233, 5 / 16
R900009471 SPRING 42 / 4.5 X216, 5 / 15
R900009472 SPRING 45/10X282, 5 / 18
R900009473 SPRING 50 / 5,6 X229/14
R900009474 SPRING 65/14X462/22
R900009475 SPRING 58/7X288, 5 / 15
R900009476 SPRING 70/9X331/14
R900009477 SPRING 70/15X523/22
R900009482 O-RING 85.09 X5 ,33-N-NBR90
R900009483 O-RING 43.82 X5 ,33-N-NBR90
R900009484 O-RING 75.57 X5 ,33-N-NBR90
R900009486 O-RING 113.67 X5 ,33-N-NBR90
R900009488 O-RING 170.82 X5 ,33-N-NBR90
R900009489 O-RING 189.87 X5 ,33-N-NBR90
R900009492 O-RING 278.77 X5 ,33-N-NBR90
R900009493 O-RING 148.82 X3 ,53-N-NBR90
R900009495 O-RING 221.84 X3 ,53-N-NBR90
R900009496 O-RING 291.47 X7-N-NBR90
R900009497 O-RING 354.97 X7-N-NBR90
R900009498 O-RING 367.67 X7-N-NBR90
R900009499 O-RING 430.66 X7-N-NBR90
R900009500 O-RING 506.86 X7-N-NBR90
R900009501 O-RING 532.26 X7-N-NBR90
R900009502 O-RING 608.08 X7-N-NBR90
R900009504 O-RING 29.74 X 3 ,53-N-FKM80
R900009505 O-RING 40.87 X 3 ,53-N-FKM80
R900009510 O-RING 120.24 X3 ,53-N-NBR90
R900009515 SPRING 14.6 / 1.6 X40 / 8
R900009520 FITTING N8-1 / 4 ZN
R900009522 FITTING N8-1 / 2 ZN
R900009526 FITTING N8-1 1 / 2 ZN
R900009528 FITTING N8-2 1 / 2 ZN
R900009535 STUETZRING 56,3 / 62x1
R900009536 STUETZRING 71.3 / 80x1
R900009537 STUETZRING 86.3 / 95X1
R900009538 STUETZRING 106.3 / 115X1
R900009541 WASHER DIN6799 3.2
R900009544 O-RING 85.09 X5 ,33-N-FKM80
R900009547 O-RING 10.77 X 2 ,62-N-NBR90
R900009551 NUTRING 23x30 A 01 PDA
R900009552 ISO1207-HEAD SCREW M4x4-4.8-A3C
R900009554 SPRING 19 / X68 3.2 / 9.5
R900009555 O-RING 85.32 X 3 ,53-N-FKM80
R900009557 O-RING 43.82 X5 ,33-N-FKM80
R900009559 O-RING 69.22 X5 ,33-N-FKM80
R900009565 O-RING 189.87 X5 ,33-N-FKM80
R900009580 SCRAPER 4 / 4X 12X 7 A1 F85 RN182.07
R900009583 STUETZRING 8.6 / 12x0, 6
QUAD RING R900009587 X2 10.20, 62-4111A 514AQ
R900009588 O-RING 17x2 ,5-N-FKM80
R900009593 BUSHING 25.0 / 28.0 X 30.0 PAP .. P10
R900009604-HEAD SCREW M5x45 ISO4762-10.9
R900009605 STUETZRING 17/20X0, 6
ROD SEAL R900009620 36 / 48X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009621 45 / 60x22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009622 56 / 71X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009624 90/105X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009626 125/140X34, 0FKM RN182.34
ROD SEAL R900009627 140/155X34, 0FKM RN182.34
R900009628 PISTON SEAL 125/100X25, 8 FKM RN182.12
R900009655 O-RING 18.77 0.78 X1-N-NBR90
R900009663 SHCS ISO4762-M6X160-10.9
USIT-RING R900009672 14/18, 7X1, 5 U of NBR
R900009694 O-RING 4X1-N-NBR90
R900009697 PLATE DIN433-2 ,2-SOFT-AL
R900010172 MAGNET WU35-4 M.N. 110V60HZ SPARE
R900010182 ABZEK-B5-90L-4-A1-1, 50 / 1,80
R900010183 ABZEK-B5-71-4-A1-0, 37 / 0,44
R900010186 ABZEK-B5-A0-80-4-0, 55 / 0.66
R900010187 ABZEK-B5-80-4-A1-0, 75 / 0,90
R900010206 ABZEK B5-A0-71-4-0, 25 / 0,30
B5-90S-R900010207 ABZEK-4-A0-1, 10 / 1,32
R900010208 ABZEK-100L-4-B5-A0-2, 20 / 2.64
R900010209 ABZEK-B5-100L-4-A1-3, 00 / 3,60
R900010210 ABZEK-B5-112M-4-B0-4, 00 / 4,80
GU35-4 R900010260 MAGNET O.N. 12V
GU35-4 R900010261 MAGNET M.N. 12V SPARE
GU35-4 R900010262 MAGNET O.N. 24V
R900010263 MAGNET GU35-4M.N.24V
GU35-4 R900010267 MAGNET M.N. 110V
GU35-4 R900010269 MAGNET M.N. 180V
GU35-4 R900010271 MAGNET M.N. 220V
R900010274 MAGNET WU35-4 O.N. 220V50HZ
GU35-4 R900010301 MAGNET M.N. 196V
R900010302 MAGNET WU35-4 M.N. 127V50HZ
GU35-4 R900010311 MAGNET M.N. 96V
R900010316 MAGNET GH70-4-A M.N. 220V
R900010453 COIL YELLOW-GREEN 500 ohm
R900010454 500 OHM COIL RED-BLUE
R900010462 MAGNET GV45-4-A O.N. 19.5 ohm
R900010477 200 OHM COIL RED-BLUE
R900010478 COIL YELLOW-GREEN 200 ohm
R900010490 MAGNET GV72-4 M.N. 19 ohm
R900010493 ABZEK-132S-4-B5-B0-5, 50 / 6,60
R900010494 ABZEK-B5-132M-4-B1-7, 50 / 9,00
R900010495 MAGNET GV45-4-A M.N. 19.5 ohm
R900010499 COIL YELLOW-GREEN, 80 ohm
R900010500 80 OHM COIL RED-BLUE
R900010505 MAGNET WU35-0 M.N. 120V60HZ SPARE
GU35-4 R900010510 MAGNET M.GN. 24V
R900010514 POTENTIOMETER MCP 30/RA
GU35-4 R900010517 MAGNET M.VN. 24V
R900010521 MAGNET GV45-2-A O.N. 19.5 OHM SK1412
R900010522 VT 1562-2X /
R900010531 ABZEK-B5-160M-4-B0-11, 00/13, 20-K
R900010568 MAGNET GP45-4-A O.N. 19.5 ohm
R900010569 MAGNET GP45-4-A M.N. 19.5 ohm
R900010571 MAGNET M.IW9 GP60-4-A-03-00 10.0 OHM
R900010585 COIL YELLOW-GREEN, 40 ohm
R900010586 40 OHM COIL RED-BLUE
R900010587 MAGNET M.IW9 GP61-4-A-03-00 10.0 OHM
R900010588 MAGNET M.IWB GP61-4-A-13-00 10.0 OHM
R900010595 MAGNET GP61-4-A O.N. 10.0 ohm
R900010604 MAGNET GW50-4-A M.N. 24V
R900010605 MAGNET GH70-0-A M.N. 24V
R900010609-A MAGNET GP45A4 O.N. 5.4 Ohm
R900010614 MAGNET GP45-2-A M.P. 19.5 ohm
R900010615-A MAGNET GP45A4 M.IW9-03-00 5.4 OHM
R900010622 MAGNET GP45-4-A M.N. 5.4 Ohm
R900010623 MAGNET GP61-4-A M.N. 10.0 ohm
R900010631 MAGNET GP45-4-A M.P. 19.5 ohm
R900010640 MAGNET GZ44-4-A M.N. 24V
R900010641 MAGNET GZ70-4-A M.VN. 24V
R900010642-A MAGNET GP45B4 M.IW9-03-00 5.4 OHM
R900010656 MAGNET GP61-4-A M.N. 3.1 OHM 12V
R900010714 MAGNET GW50-4-A M.N. 96V
R900010715 MAGNET GW50-4-A M.N. 110V
R900010726 VT 1600-3X/E1
R900010735 VT 5000-2X/R5E
R900010737 VT 5001-2X/R5E
R900010738 VT 5002-2X/R1E
R900010739 VT 5002-2X/R5E
R900010751 SEAL KIT FL VAB-6 H / L
R900010773 VT 5000-2X/R1E
R900010775 VT 5013-3X/R5E
R900010776 VT 5014-3X/R5E
R900010777 VT 5015-3X/R5E
R900010778 VT 5016-3X/R5E
R900010779 VT 5017-3X/R5E
R900010787 VT 5014-3X/R1E
R900010792 VT 5015-3X/R1E
R900010811 COIL EZ 203 G 24
R900010816 MAGNET WU35-4 M.N. 200V50HZ
R900010821 CAP GH/WH70 m.n
R900010834-A MAGNET GP45A9 M.P. 5.4 Ohm
R900010844 MAGNET GM37-C1A O.N. 12V 14W
R900010871 VT 11004-1X /
R900010894 VT 4438-1X/R5 (MOD.VT5005-1X/IW9/20)
R900010895 VT 4942-1X/R5 (MOD.VT5006-1X/IW9/20)
R900010934-A MAGNET GP35H4 O.N. 12.0 ohm
R900010935-A MAGNET GP35H4 M.N. 12.0 ohm
R900010937 VT 11 006-1X /
R900010938 VT 11 015-1X /
R900010950 MAGNET WU35-4 M.VN. 110V50HZ SPARE
R900010957 VT 11005-1X /
R900010958 VT 11011-1X /
R900010959 VT 11012-1X /
R900010960 VT 11013-1X /
R900010961 VT 11 016-1X /
R900010989 VT 11 027-1X /
R900010991 VT 11 029-1X /
R900010992 VT 11030-1X /
R900010997 MAGNET WH44-4-A M.N. 220V50/60 +240 V60HZ
R900011010 SPRING 38 / X66 6.5 / 4.5
R900011012 SPRING 44 / X88 7.5 / 5.5
R900011018 STUETZRING 64/72X1
R900011019 grooved pin ISO8741-10X16-ST
R900011023 AIR FILTER ELF P 3 F 10 W 1.X
Check valves R900011026 22L/25S/0, 5NBR POS1-5
R900011028 BUSHING 16.0 / 18.0 X 12.0 PAP .. P10
R900011029 SPRING 33/5X59, 3 / 4, 5
R900011030 SPRING 33/4X58, 3 / 4
R900011031 SPRING 29.7 / 4.5 X104 / 9
R900011036 SPRING 25.8 / 3X53, 5 / 4, 5
R900011039 CONNECTOR 3P Z45 GDM201 BG & B
R900011040 WASHER 85X85X0, 050 AFTER DRAWING
R900011041 WASHER 85X85X0, 055 AFTER DRAWING
R900011042 WASHER 85X85X0, 060 AFTER DRAWING
R900011043 WASHER 85X85X0, 065 AFTER DRAWING
R900011044 WASHER 85X85X0, 070 AFTER DRAWING
R900011045 WASHER 85X85X0, 075 AFTER DRAWING
R900011046 WASHER 85X85X0, 080 AFTER DRAWING
R900011048 WASHER 85X85X0, 090 AFTER DRAWING
R900011050 WASHER 85X85X0, 100 AFTER DRAWING
R900011052 WASHER 85X85X0, 200 AFTER DRAWING
R900011069 HEX NUT ISO8673-8-M64x4
ROD SEAL R900011072 125/140, 5X 6.3 PUR
R900011080 STUETZRING 40/50X1, 5
R900011081 STUETZRING 53/63X1, 5
R900011083 STUETZRING 88/100X2
R900011085 STUETZRING 135/150X2
R900011089 O-RING 12X1 ,5-N-FKM80
R900011090 SPRING 86/8X308/12, 5
R900011094 SPRING 27.6 / 3.4 X40 / 3
R900011100 23.6 SPRING / 5X56, 5 / 6
R900011101 STAPLE 64/12 CNK
R900011102 STUETZRING 61.4 / 66X1
R900011105 SPRING 39/9X78, 5 / 5
R900011106 SEAL DC 55013-0060 - 46K-011-8307
R900011117 SPRING 16,5 / X38 4.5 / 4.5
R900011119 SPRING 22.8 / 5.6 X140/15, 5
R900011180 SPRING 6.7 / 1.1 X 13, 9 / 5
R900011191 HOSE AB20-11/.1000
R900011194 SPRING 15.3 / 2.25 X 22, 9 / 5
R900011210 counterbalance valve 1CE100-P-35-SV-4 SPEC.
R900011222 SHCS ISO4762-M16X90-10.9
R900011223 SPRING 49 / 5,6 X75 / 4
R900011224 SPRING 69 / 6,3 X92 / 3
R900011226 SPRING 50/4X78/4
R900011227 SPRING 42 / X65 3.4 / 3.5
R900011230 NUTRING 18.0 X25, 0x4, 0 811 091 G6 F / V
R900011238 SPRING 6.8 / 0,9 X19, 5 / 8
R900011240 SPRING 24 / 5,3 X55 / 6
R900011241 AIR FILTER ELF P 4 F 10 W 1.X
R900011252 AC PBR 80CS4H / A200 / 95 -1X/DH-AL
R900011254 AC PBR 80CS4H / A250/116 -1X/DH-AL
CORK SEAL R900011256 AB33-33/C200
CORK SEAL R900011257 AB33-33/C250
SNAP RING R900011258 DIN7993-A38
R900011262 CYLINDER SCREW DIN912-M30X140-10.9NEL
R900011264 SHCS ISO4762-M20X110-10.9
R900011267 Schraubkupplungen AB20-11/K2 G1 / 4
R900011268 O-RING 17.17 0.78 X1-N-NBR70 MT
R900011275 O-RING 9.25 0.78 X1-N-NBR70 MT
R900011277 O-RING 14X1 0.78 N NBR70 MT
R900011300 SPRING 15,6 / 2X35 / 4,5
R900011301 SPRING 20/2X28/3
R900011302 SPRING 2 / 2, 25x28 / 3
R900011315 GEAR AB33-22/KD 19
R900011317 GEAR AB33-22/KD 28
R900011318 GEAR AB33-22/KD38
R900011319 GEAR AB33-22/KD 42
R900011321 NABE AB33-22/KD 19-18
R900011322 NABE AB33-22/KD 19-19X37
R900011323 NABE AB33-22/KD 19-24
R900011324 NABE AB33-22/KD 24-18
R900011325 NABE AB33-22/KD 24-19
R900011326 NABE AB33-22/KD 24-24
R900011327 NABE AB33-22/KD 24-25
R900011328 NABE AB33-22/KD 24-28
R900011329 NABE AB33-22/KD 28-18
R900011331 NABE AB33-22/KD 28-25
R900011332 NABE AB33-22/KD 28-28
R900011333 NABE AB33-22/KD 28-32
R900011334 NABE AB33-22/KD 28-38
R900011335 NABE AB33-22/KD 38-18
R900011337 NABE AB33-22/KD 38-25
R900011338 NABE AB33-22/KD 38-28
R900011339 NABE AB33-22/KD 38-32
R900011340 NABE AB33-22/KD 3
 
R900006510 NUT AB20-12/GE08LR-EDA3C
R900006521 NUT AB20-18/RED A3C L 15/12
R900006536 O-RING 12X1-N-NBR90
R900006539-M3x3 SCREW DIN438-14H
R900006540 ​​SHCS ISO4762-M14X40-10.9
R900006550 O-RING 28X3-N-FKM80
R900006551 O-RING 45x3-N-FKM80
R900006555 PLATE DIN433-10 ,5-140HV
DOUBLE-U-BEARING R900006560 AB33-10/1-50
DOUBLE-U-BEARING R900006562 AB33-10/2-50
DOUBLE-U-BEARING R900006563 AB33-10/2-60
DOUBLE-U-BEARING R900006564 AB33-10/3-60
DOUBLE-U-BEARING R900006565 AB33-10/3-70
DOUBLE-U-BEARING R900006566 AB33-10/4-70
R900006567 NOZZLE 1.2 M4x7 MS RN115.38
R900006573 O-RING 17x1 ,5-N-FKM80
R900006585 O-RING 7.65 0.78 X1-N-FKM80
R900006593 OIL SEAL 25X35X7 BASL NBR-902
R900006601 SPRING 6.3 / 0,9 X16, 2 / 6, 5
R900006602 SPRING 5.5 / 0.5 X11 / 3
R900006607 SPRING 5.7 / 0,6 X11, 5 / 4
Check valves 15 R900006625 RHD PL1
R900006626 STUETZRING 23/28X1
R900006627 STUETZRING 35/40X1
R900006631 STUETZRING 27.3 / 32X1
R900006632 STUETZRING 18/22X1
R900006643 STUETZRING 20.3 / 25X1
R900006644 STUETZRING 12/16X1
R900006654 NOZZLE 0.5 M4x7 MS (0.5 +0.02) RN115.38
R900006655 SPRING 6/1X31/11, 5
R900006669 LOCK RING 105X4 DIN472
RETAINING RING R900006670 120x4 DIN472
R900006672 LOCK RING 150X4 DIN472
R900006675 SPAN PEN-ST ISO8752-3x18
R900006677 KNOB HANDLE 0852-258-00 25/8X40
R900006678 SPRING 10 / 0,8 X11, 3 / 3
R900006681 NOZZLE 1.5 M4x7 MS RN115.38
R900006684 O-RING 20X2-N-FKM80
R900006685 SPRING 10/1X11/2
R900006686 SPRING 10/1X12, 5 / 2
R900006707 grooved pin ISO8740-3X6-ST
R900006711 grooved pin ISO8741-6X20-ST
R900006718 O-RING 85X2-N-FKM80
R900006737 WIPERS 40 / 48X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900006739 NOZZLE 0.6 M4x7 MS RN115.38
R900006741 WIPERS 10 / 16X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
ROD SEAL R900006742 10 / 20x18, 5NBR RN182.34
R900006748 O-RING 22x2 ,5-N-FKM80
R900006751 SPRING 6.2 / 0.8 X14, 9 / 5
R900006762 O-RING 8.3 X 2 ,4-N-FKM80
R900006763 O-RING 16X3-N-FKM80
R900006764 TERMINAL MK 3 / 2
R900006767 SCREW M3x16 DIN7513-BE-ST &
R900006771 SPRING 71 / X110 7.5 / 4.5
R900006772 NUT MAV08LRA3C
R900006774 SPRING 13 / X35 2.25 / 6.5
R900006776 NUT MAV10LRA3C
R900006786 O-RING 8X2-N-FKM80
R900006792 SPRING 9.7 / 0.6 X 21 / 6.5
R900006794 LOCK SCREW DIN908-M26x1 ,5-ST-A3C
R900006803 WIPERS 12 / 18X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900006814 WIPERS 14 / 20X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900006827 AB20-07/12X2 Welding cones, 5
R900006828 AB20-07/16X3 Welding cones, 0
R900006829 AB20-07/20X3 Welding cones, 0
R900006830 AB20-07/25X4 Welding cones, 0
R900006831 AB20-07/30X4 Welding cones, 0
R900006832 AB20-07/38X5 Welding cones, 0
ROD SEAL R900006837 4 / 7,5 X3, 0 UGA2-WS858
R900006858 NABE AB33-20/KB 28-28
R900006873 AB33-20/KB 28 SLEEVE
R900006874 AB33-20/KB 38 SLEEVE
R900006892 SPRING 7.8 / 1.1 X29/10
R900006909 SPRING 7.2 / 0.8 X19, 9 / 5, 5
R900006912 PASS DISC DIN988-22X32X1
ROD SEAL R900006920 4 / 7,5 X3, 0 *
R900006928 BALL KNOB DIN319-L40X12PF
R900006940 SPRING 20 / 2,5 X49 / 6
R900006945 PASS DISC DIN988-12X18X0, 1
R900006946 PASS DISC DIN988-12X18X0, 3
R900006947 PASS DISC DIN988-12X18X0, 5
R900006948 PASS DISC DIN988-12x18x1
R900006950 DIN988-PASS DISC 8X14X1
R900006951 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 5
R900006952 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 3
R900006976-HEAD SCREW M5x50 ISO1207-4.8-A3C
R900006980 KEY SY48
R900006981 O-RING 38x2 ,5-N-NBR90
R900007008 SPRING 16.5 / 4X68/10
R900007015 O-RING 21x2-N-FKM80
R900007020 O-RING 16X2-N-FKM80
R900007029 O-RING 58X2 ,5-N-FKM80
R900007038 O-RING 6X2-N-FKM80
R900007043 BELLOWS 18.0 / 70.0 X 84.0 NR: 1.4821
R900007045 SCREW DIN913-M12X12-45H
RETAINING RING R900007053 9x0, 8 DIN472
R900007057 SPRING 24/4X70/8
ROD SEAL R900007069 70 / 85X22, 5FKM RN182.34
R900007071 PISTON SEAL 50 / 35X11, 5 FKM RN182.12
R900007072 PISTON SEAL 63 / 48X13, 0 FKM RN182.12
R900007073 PISTON SEAL 80 / 60x15, 2 FKM RN182.12
R900007074 PISTON SEAL 100 / 80X21, 2 FKM RN182.12
R900007102 PLATE 17678-001 RNI-REXROTH
R900007107 O-RING 8X1-N-NBR90
R900007111 O-RING 9.25 0.78 X1-N-NBR90
R900007119 KNOB HANDLE 0852-256-00 25/6X40
R900007126 SPRING 14.4 / 1.6 X52 / 9
R900007145 SPRING 16 / 3,2 X68 / 9
R900007163 SCREW DIN913-M10X25-45H
R900007176 SPRING 5.5 / 1.25 X15 / 6
R900007190 BELLOWS V6-875 7.0 / 31.0 X 33.0 CR
R900007194 SPRING 4.8 / 0.63 X 21 / 9,5
R900007209 ISO8752-SPAN PIN 5X20-ST
R900007212 NUT AB20-12/GE 08 LM-ED A3C
R900007213 NUT AB20-12/GE 12 LM-ED A3C
R900007214 NUT AB20-12/GE 18 LM-ED A3C
Check valves 16 R900007215 RHD PS1
Check valves 20 R900007216 RHD PS1
Check valves 25 R900007217 RHD PS1
CUTTING RING R900007225 D 28-L A3C
CUTTING RING R900007228 S D 16-A3C
R900007233 SCREW DIN913-M10X8-45H
R900007237 FITTING U11-1 / 2 ZN
R900007238 FITTING U11-3 / 4 ZN
R900007239 FITTING U11-1 ZN
R900007240 FITTING U11-1 1 / 4 ZN
R900007241 FITTING U11-1 1 / 2 ZN
R900007257 FITTING N4-1X3 / 4 ZN
R900007270 N4-FITTING 2X1 ZN
R900007340 SHCS 3/8UNCX1-12.9
R900007343 42-LAMP RED 60V GOL75
R900007352 SHCS ISO4762-M10X140-10.9
R900007353 SPRING 31 / X57 2.5 / 4.5
R900007354 LOCK SCREW 1 / 8 NPT LEVL-SEAL
R900007356 CLOSING BOLT 1 ​​/ 2 NPT LEVL-SEAL
R900007367 SCREW M3x4 DIN 913-45H-
SCREW M4X6-DIN913 R900007368-45H
R900007375 WIPERS 18 / 7 A1 26X 4X PUR RN182.07
R900007376 WIPERS 22 / 7 A1 30X 4X PUR RN182.07
R900007395 SPRING 33.6 / 3.2 X55 / 4
R900007399 PLATE 17685-001 RNI-REXROTH
R900007403 PLATE 17686-001 RNI-REXROTH
R900007413 TERMINAL MK 3 / 6
R900007415 SHCS M4X12-A4-ISO4762-70
R900007423 STEEL BALL 3.5 G20 DIN5401
R900007426 GPN300F9 PROTECTION PLUG-20 R1 / 4 "
R900007427 GPN300F12 PROTECTION PLUG-25 ​​R3 / 8 "
R900007428 GPN300F18 PROTECTION PLUG-30 1 / 2 "
R900007429 PROTECTION PLUG GPN 300 F 23-35 3 / 4 "
R900007430 PROTECTION PLUG GPN 300 F 25-45 R1 "
Check valves 12 R900007433 RHD PS1
R900007434 PLATE 17689-001 RNI-REXROTH
R900007441 DIN6885-A8X7X36
R900007469 NUTRING 5.0 X10, 0x4, 0 / 2, 5 G6-N84 SPEC.
R900007470 SPRING WASHER DIN2093-B10-GR1
R900007474 STRAIGHT PIN DIN7 6H11X10-ST-
R900007475 O-RING 24X2-N-NBR90
R900007477 grooved pin ISO8740-6X8-ST
R900007480 O-RING 24X2-N-FKM80
R900007482 NUTRING 6.0 X10, 0x4, 3 G7 Z5009-0050 DOCU.
R900007483 STUETZRING 6/10X1
R900007485 SPRING 3.4 / 0.45 x 12 / 7.5
R900007489 FITTING M4-1/2X3/8 ZN
R900007499-M4 FITTING 2X1 ZN
R900007503 FITTING A4-1 / 4 ZN
R900007504 FITTING A4-3 / 8 ZN
R900007506 FITTING A4-3 / 4 ZN
R900007507 FITTING A4-1 ZN
R900007508 FITTING A4-1 1 / 4 ZN
R900007509 FITTING A4-1 1 / 2 ZN
R900007510 FITTING A4-2 ZN
R900007548 SHCS 3/8UNCX3 1/2-12.9
R900007553 SHCS 1/2UNCX1 3/4-12.9
R900007557 SHCS 1/2UNCX5 1/2-12.9
R900007654 NUT AB20-12/GE 10 LM-EDM14X1, 5
R900007667 LOCK SCREW DIN906-0.5-ST M22X1
SHUT-OFF VALVE R900007674 DN10-3 / 4 / 28-330
R900007710 SHCS ISO4762-M6x100-10.9
R900007713 SPRING 8 / 0, 5X29 / 6
R900007723 FITTING U11-3 / 8 ZN
R900007730 SPRING 6.5 / 1.25 X10 / 3
R900007742 STUETZRING 28.4 / 32X0, 8
R900007751 LOCK SCREW DIN908-G2A-ST-A3C
R900007753 SPRING 26 / X36 1.4 / 5
Check valves 08 R900007767 RHD PS1
R900007769 O-RING 19x2 ,5-N-FKM80
R900007775 O-RING 14x2 ,5-N-FKM80
R900007812 HEX NUT DIN936-M33x1 ,5-17HA3C
R900007814 PROTECTION PLUG GPN 610 U 3
R900007815 PROTECTION PLUG GPN 610 U 4
R900007816 PROTECTION PLUG GPN610U7
R900007817 PROTECTION PLUG GPN 610 U 12
R900007818 PROTECTION PLUG GPN 610 U 16
R900007820 PROTECTION PLUG GPN610U19
R900007821 PROTECTION PLUG GPN 610 U 22
R900007824 OELSTANDANZEIGER AB31-21/127
R900007829 SPRING 19.5 / 6.5 X57, 7 / 5, 5
R900007830 SPRING 18/5X56, 6 / 5, 5
SCREW DIN913-M6X20 R900007832-45H
R900007833 SCREW M4x5 DIN 913-45H-
R900007849 NOZZLE 1.6 M4x7 MS RN115.38
R900007865 TUBE FORM 76.1 X 2.9 to 90 `ea
R900007866 TUBE FORM 88.9 x 3.2 - 90 `ea
R900007868 TUBE FORM 139.7 X 4.0 to 90 `ea
R900007870 TUBE FORM 60.3 X 5.6 to 90 `ea
R900007874 TUBE SHEETS X10 60.3, 0 - 90 `ea
R900007875 REDUCING 60.3 X 3.6 to 48.3 X 3.2-ST
R900007878 REDUCING 114.3 X 3.6 to 60.3 X 2.9-ST
R900007882 T-PIECE 60.3 X 2.9-ST
R900007883 T-PIECE 76.1 X 2.9-ST
R900007884 T-PIECE 88.9 X 3.2-ST
R900007885 TEE 114.3 X 3.6-ST
R900007888 T-PIECE 60.3 X 5.6-ST
R900007890 T-PIECE 48.3 X 5.1-ST
R900007893 SPRING 9.6 / 1,6 X38, 5 / 9, 5
R900007897 O-RING 62X3-N-FKM80
R900007910 NOZZLE 1.4 M4x7 MS RN115.38
R900007920 O-RING 37.69 X 3 ,53-N-NBR90
R900007921 O-RING 25x3 ,53-N-NBR90
R900007922 O-RING 56.74 X 3 ,53-N-NBR90
R900007923 O-RING 82.14 X 3 ,53-N-NBR90
R900007950 BUSHING 16.0 / 18.0 X 15.0 PAP .. P10
R900007965 PROTECTION PLUG GPN 610 U 2
R900007966 PROTECTION PLUG GPN 610 U 6
R900007972 WIPERS 16 / 22x3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900007977 HEX NUT M8-ISO4035-A4-035
R900007978 NUT DIN917-M8-A5-50
R900007993 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 1
SCREW DIN913-M4X12 R900008000-45H
R900008012 PROTECTION PLUG GPN 610 U 5
R900008013 PROTECTION PLUG GPN 610 U 8
R900008014 PROTECTION PLUG GPN 610 U 11
R900008016 PROTECTION PLUG GPN610U15
R900008017 PROTECTION PLUG GPN 610 U 18
R900008020 ISO8752-SPAN PIN 4X36-ST
R900008033 O-RING 56.52 X5 ,33-N-NBR90
R900008034 O-RING 69.22 X5 ,33-N-NBR90
R900008035 O-RING 78.74 X5 ,33-N-NBR90
R900008036 O-RING 88.27 X5 ,33-N-NBR90
R900008037 O-RING 97.79 X5 ,33-N-NBR90
R900008038 O-RING 110.49 X5 ,33-N-NBR90
R900008039 O-RING 132.72 X7-N-NBR90
R900008040 O-RING 158.12 X7-N-NBR90
R900008042 O-RING 183.52 X7-N-NBR90
R900008043 O-RING 227.97 X7-N-NBR90
R900008044 O-RING 46.99 X5 ,33-N-NBR90
R900008045 O-RING 92X4-N-FKM80
R900008050 O-RING 39x3-N-FKM80
R900008059 FITTING T1-3 / 4 ZN
R900008061 FITTING T1-1 1 / 4 ZN
R900008078 RAIL, MOUNTING-AB33-01/C28/11-A3A
R900008119 clamp AB33-01 / G 1 / 2 B
R900008122 clamp AB33-01/48 C
R900008123 clamp AB33-01/60 C
R900008130 DIN1587-NUT M10-SW16-RI &
R900008132 SHCS M4X65-8.8-ISO4762-A2C
R900008136 SPRING 27.5 / 6.3 X131, 2 / 12, 5
PIN SCREW DIN835-M8x60 R900008139-10.9
R900008154 BALL VALVE AB21-20 / G 3/8-500
R900008155 BALL VALVE AB21-20 / G 1/2-400
R900008156 BALL VALVE AB21-20 / G 3/4-315
R900008157 BALL VALVE AB21-20/G1 -315
KEY R900008158 E 10H
R900008160 CLOSING LOCK KEY O. VW E10
R900008162 O-RING 17x2-N-FKM80
R900008176 FITTING N4-1/2X3/8 ZN
GPN 290/038 R900008181 PROTECTION PLUG SHAFT
R900008193 SPRING 16/4X41, 8 / 5
R900008195 BUSHING 5.0 / 7.0 X 5.0 PAP .. P10
SCREW DIN913-M5X20 R900008198-45H
R900008200 O-RING 3.2 X 1 ,6-N-NBR90
R900008201 O-RING 3.2 X 1 ,6-N-FKM80
R900008203 STUETZRING 50,4 / 55X1
R900008205 O-RING 9X1 ,5-N-FKM80
R900008216 SPRING 21.6 / 5.6 X78 / 7
R900008217 SPRING 22.3 / 6.3 X79 / 6
R900008218 SPRING 24.5 / 8.5 X77 / 5
R900008219 SPRING 26/10X76, 7 / 5
R900008228 O-RING 13X2 ,5-N-FKM80
R900008234 SPAN PIN ISO8752-2X6-ST
R900008235 STAPLE 64/16 CNK
R900008239 O-RING 5X1-N-NBR90
R900008243 SHCS M4X75-8.8-ISO4762-A2C
R900008257 SPRING 33 / 3,6 X43, 5 / 3
R900008258 SPRING 33 / 3.6 X 100 / 8
LIP RING R900008259 4X12X4, 5 G1 NBR
LIP RING R900008260 4X12X4, 5 G1 FP
R900008261 nut M 16-S A3C (M24X1, 5)
R900008262 STUETZRING 4/12X1
R900008263 DIN1434 BOLTS-ST-8H11X35X32
R900008276 PROTECTION PLUG GPN 610 U 27
R900008281 SHCS ISO4762-M6X125-10.9
R900008282 SHCS ISO4762-M6X135-10.9
R900008287 O-RING 18.64 X 3 ,53-N-NBR90
R900008290 O-RING 32.92 X 3 ,53-N-NBR90
R900008294 SPRING 3.6 / 0,4 X6, 3 / 4
R900008296 SPRING 7.6 / 1.25 X26 / 9
R900008297 SPRING 40/3X89/6
R900008299 SPRING 43 / 5,6 x52 / 3
R900008301 SPRING 47 / 4.25 X97 / 5
R900008302 SPRING 50/7X59/3
R900008304 SPRING 38 / 5,3 X99 / 7
R900008305 SPRING 60/8X96/4
R900008308 SPRING 60/5X181/9
R900008309 SPRING 80/10X109/4
R900008313 SPRING 49 / 6.5 X151 / 9
R900008314 SPRING 100/11X147, 5 / 4
R900008319 SPRING 110/14X157/4
R900008323 SPRING 13 / 1,4 X35, 5 / 7
R900008328 O-RING 8X1 ,5-N-FKM80
R900008336 STUETZRING S52028-1111
R900008346 SPRING 5.5 / 0.3 X 22 / 5
R900008368 HEATING ELEMENT AB32-10 / 2 D 400
R900008369 HEATING ELEMENT AB32-10 / 3 D 400
R900008371 SHCS ISO4762-M12X160-10.9
R900008377 BEARING GE 12 DO RN161.10
R900008379 BEARING GE 25 DO RN161.10
R900008380 BEARING GE 30 DO RN161.10
R900008381 BEARING GE 35 DO RN161.10
R900008382 BEARING GE 40 DO RN161.10
R900008383 BEARING GE 50 DO RN161.10
R900008384 BEARING GE 60 DO RN161.10
R900008385 BEARING GE 70 DO RN161.10
R900008386 BEARING GE 80 DO RN161.10
R900008387 BEARING GE 90 DO RN161.10
R900008388 BEARING GE 100 DO RN161.10
R900008389 BEARING GE 110 DO RN161.10
R900008390 BEARING GE 120 DO RN161.10
R900008391 SHCS 3/8UNCX1 1/4-12.9
RETAINING RING R900008396 160x4 DIN472
R900008397 LOCK RING 180X4 DIN472
R900008399 STUETZRING 21/24X0, 6
R900008400 WIPERS 56 / 66X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900008401 WIPERS 45 / 55X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900008402 WIPERS 100/112X7X12 PU6 PUR RN182.11
R900008403 WIPERS 110/122X7X12 PU6 PUR RN182.11
R900008404 WIPERS 125/140X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008405 WIPERS 140/155X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008407 WIPERS 160/175X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008408 WIPERS 180/200X10X18 PU6PUR RN182.11
ROD SEAL R900008411 36 / 48X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008412 45 / 60x22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008413 56 / 71X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008414 90/105X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008415 100/115X30, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008416 110/125X30, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008417 125/140X34, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008418 140/155X34, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008420 100/120X40, 0NBR RN182.32
ROD SEAL R900008424 180/210X60, 0NBR RN182.31
R900008425 PISTON SEAL 125/100X25, 8 NBR RN182.12
R900008426 PISTON SEAL 140/115X25, 8 NBR RN182.12
R900008427 PISTON SEAL 160/130X29, 0 NBR RN182.12
R900008428 PISTON SEAL 200/170X33, 5 NBR RN182.12
R900008429 PISTON SEAL 220/190X33, 5 NBR RN182.12
R900008430 PISTON SEAL 250/220X33, 5 NBR RN182.12
R900008453 SPRING 6.2 / 0.8 X15, 9 / 5
R900008459 SPRING 31 / X36 1.8 / 5
R900008478 O-RING 6X1 ,5-N-FKM80
R900008484 SPRING 9.5 / 2.5 X72/18
R900008486 SPRING 21.6 / 5.6 X89/10
R900008497 NUTRING 45.0 X35, 0x7, 0 P82
R900008501 FLAT HEAD SCREW DIN921-M5X16-5.8-F3A
USIT-RING R900008504 4.5 / U 7X1 NBR
R900008509 SPRING 10.1 / 1,4 X37, 5 / 9
R900008526 STUETZRING 11/14X0, 6
R900008527 STUETZRING 15/18X0, 6
R900008528 STUETZRING 26.2 / 30X0, 6
R900008529 STUETZRING 33.4 / 38x0, 6
R900008530 STUETZRING 39.4 / 44X0, 6
R900008535 HEX NUT M6-ISO4035-70-A2
R900008538 ISO1207-HEAD SCREW M2x8-CUZN
R900008548 SPRING 26/3X59/5, 5
R900008561 SPRING 19 / X50 2.5 / 6.5
R900008562 SPRING 19 / 2,25 X36 / 4
R900008563 SPRING 13.6 / 2x31 / 5.5
R900008582 OIL SEAL 40x52x7 / 6 B1BSL NBR-709
R900008585 STUETZRING 17.5 / 20.5 X0, 6
R900008586 PLATE 17617-002 RNI-REXROTH
R900008592 O-RING 47.22 X 3 ,53-N-NBR90
QUAD RING R900008596 8.20 X1, 78-446A 4012A X SEL
R900008610 SPRING 31/4X108/9
R900008617 GDME-LED LED 24 YE 831863-001
R900008618 LAMP, mica GDME LG-120 831826-001
R900008619 LAMP, mica-GDME LG 230 831824-001
R900008630 SHCS ISO4762-M10X160-10.9
R900008651 SPRING 10/2X40/10
R900008652 SPRING 10.3 / 2.25 X40, 4 / 8
R900008653 SPRING 10.8 / 2.8 X40, 4 / 8
R900008654 SPRING 11.2 / 3,2 X39, 2 / 7
R900008655 SPRING 11.6 / 3.6 X 37, 5 / 6
R900008656 SPRING 14.8 / 2.8 X42, 7 / 8
R900008657 SPRING 15.2 / 3.2 X43, 6 / 7
R900008659 SPRING 15.6 / 3.6 X55 / 8
R900008660 SPRING 16,5 / X55 4.5 / 6.7
R900008661 SPRING 18.3 / 6.3 X52 / 5
R900008668 CLAMP HSS 222/229
R900008672 SPRING 6.5 / 1.6 X26, 4 / 9
R900008675 STUETZRING 2 / 6, 7X0, 8
LIP RING R900008676 6.7 X2, 0x3, 0 PDF P43A-H90
R900008677 LIP RING 2X6, 7X3 C3 N3584-85
R900008678 NUTRING 18.0 X25, 0x4, 0 PDF P34N NBR
R900008679 SPRING 15.6 / 3.6 X42, 1 / 5
R900008680 SPRING 17.6 / 5.6 X52 / 5
R900008681 SPRING 19/7X50/4
R900008694 O-RING 117X4-N-NBR90
R900008699 SPRING-8 / 1, 8x24 / 7
R900008704 STUETZRING 21.5 / 24.5 X0, 6
R900008706 SHCS ISO4762-M30X90-8.8A3C
R900008712 O-RING 62X4-N-NBR90
R900008713 SPRING-8 / 1, 6X21, 5 / 6
R900008720 SPRING 24 / 2,8 X32 / 3
R900008741 clamp AB33-01/08 B
R900008742 clamp AB33-01/10 B
R900008743 clamp AB33-01/12 B
R900008745 PLATE 17691-001 RNI-REXROTH
R900008749 O-RING 69.44 X 3 ,53-N-NBR90
R900008750 LID 040-401 FA.RYAM
R900008754 STUETZRING G167 NBR
R900008755 STUETZRING G222 NBR
R900008763 O-RING 45.69 X 2 ,62-N-NBR90
R900008764 O-RING 26.64 X 2 ,62-N-NBR90
R900008765 O-RING 59.92 X 3 ,53-N-NBR90
R900008767 O-RING 14X1 0.78 N NBR90
R900008768 O-RING 28.24 X 2 ,62-N-NBR90
R900008769 STUETZRING 15.5 / 18X1
R900008771 ACTUATOR LIMIT SWITCH ROLLER + IS5C
R900008785 CLOSING LOCK KEY M. VW E10
R900008786 NUT AB20-24/GE 12 LR1 / 4 ED A3C
R900008790 AB20-08/16-10X2 Welding cones, 0
R900008793 AB20-08/20-12X2 Welding cones, 0
R900008806 SEAL 25.0 / 33.0 X5, 5 P43 FKM
R900008812 STUETZRING 18.3 / 20.5 X0, 5
R900008813 STUD M6-10.9
R900008821 SPRING 7 / 1, 6X16, 5 / 5
R900008828 SPRING 9.8 / 1.7 X40, 9 / 11
R900008829 SPRING 14.25 / 2.25 X42 / 9
R900008832 SPRING 15.2 / 3.2 X55/10
R900008835 STUETZRING 49/55X1
R900008836 SPRING 21 / 4,75 X78, 9 / 8
STEM SCREW DIN427-M4X6 R900008838-14H
R900008839 SPRING 32 / 2,8 X55 / 4
R900008843 SHCS ISO4762-M16x100-10.9
R900008850 O-RING 53.57 X 3 ,53-N-NBR90
R900008854 STAR TOLERANCE RING 10X10 BN
R900008855 LOCK WASHER 25 DIN470 PHOSPHATED
R900008856 OIL SEAL 22X30X5, 5 NBR P43
R900008857 SEAL 22.0 / 30.0 X5, 5 P43 FKM
R900008862 SPRING 13/2X68/15
R900008864 O-RING 26.64 X 2 ,62-N-FKM80
R900008865 O-RING 45.69 X 2 ,62-N-FKM80
R900008869 NOZZLE 0.7 M4x7 MS RN115.38
R900008875 O-RING 20.35 0.78 X1-N-NBR90
R900008885 RECTIFIER 831832-001 GDME-GB1
R900008890 O-RING 202.57 X7-N-NBR90
R900008892 O-RING 31.47 0.78 X1-N-NBR90
R900008893 O-RING 31.47 0.78 X1-N-FKM80
R900008895 S TRANSPORT HOOKS NR.1573 (1.7)
R900008900 BUSHING 6.0 / 8.0 X 6.0 PAP .. P10
R900008901 SPRING 10.5 / 1.5 X10, 7 / 2
R900008907 O-RING 56.74 X 3 ,53-N-FKM80
R900008930 SHCS ISO4762-M8x100-10.9
R900008934 SHCS ISO4762-M6x120-10.9
R900008937 O-RING 10.82 0.78 X1-N-NBR90
R900008938 O-RING 21.89 X 2 ,62-N-NBR90
R900008939 O-RING 44.04 X 3 ,53-N-NBR90
R900008940 O-RING 63.09 X 3 ,53-N-NBR90
R900008941 O-RING 10.82 0.78 X1-N-FKM80
R900008942 O-RING 21.89 X 2 ,62-N-FKM80
R900008943 O-RING 18.64 X 3 ,53-N-FKM80
R900008944 O-RING 26.57 X 3 ,53-N-FKM80
R900008945 O-RING 37.69 X 3 ,53-N-FKM80
R900008947 O-RING 50.39 X 3 ,53-N-FKM80
R900008948 O-RING 63.09 X 3 ,53-N-FKM80
R900008949 O-RING 12.37 X 2 ,62-N-FKM80
R900008951 O-RING 32.92 X 3 ,53-N-FKM80
R900008954 O-RING 81.92 X5 ,33-N-FKM80
R900008956 O-RING 28.24 X 2 ,62-N-FKM80
R900008957 PLATE SPRING 23.7 X14, 3X0, 3 CLOSED
R900008958 PROTECTION PLUG GPN 610 U 14
R900008971 O-RING 15.54 X 2 ,62-N-NBR90
R900008972 O-RING 23.47 X 2 ,62-N-NBR90
R900008973 O-RING 29.82 X 2 ,62-N-NBR90
R900008974 O-RING 39.34 X 2 ,62-N-NBR90
R900008975 O-RING 25x3 ,53-N-FKM80
R900008976 O-RING 47.22 X 3 ,53-N-FKM80
R900008977 O-RING 69.44 X 3 ,53-N-FKM80
R900008978 O-RING 82.14 X 3 ,53-N-FKM80
R900008980 SPRING 10 / 1,8 X 23 / 7
R900008989 SPRING 18.5 / 3.6 X99, 4 / 14, 5
R900008995 DAEMPFUNGSPUFFER 21 239 / V 40SH D25XH30 M6
R900009066 O-RING 120.02 X5 ,33-N-NBR90
R900009080 O-RING 164.47 X7-N-NBR90
R900009084 STUETZRING 82/90X1
R900009085 O-RING 148.59 X7-N-NBR90
R900009090 Schraubkupplungen AB20-11/K1 G1 / 4
R900009091 O-RING 15.6 X1 0.78 N NBR90
R900009092 O-RING 17.12 X 2 ,62-N-NBR90
R900009093 O-RING 17.12 X 2 ,62-N-FKM80
R900009094 O-RING 28.17 X 3 ,53-N-FKM80
R900009096 O-RING 53.57 X 3 ,53-N-FKM80
R900009097 O-RING 9.25 0.78 X1-N-FKM80
R900009098 O-RING 12.42 0.78 X1-N-FKM80
R900009099 O-RING 12.42 0.78 X1-N-NBR90
R900009102 O-RING 85.32 X 3 ,53-N-NBR90
R900009111 O-RING 46.99 X5 ,33-N-FKM80
R900009112 O-RING 59.69 X5 ,33-N-NBR90
R900009113 O-RING 59.69 X5 ,33-N-FKM80
R900009114 O-RING 78.74 X5 ,33-N-FKM80
R900009115 O-RING 94.62 X5 ,33-N-NBR90
R900009124 SPRING 13.5 / 2.25 X53, 5 / 11
R900009125 STUETZRING 40/44X1
R900009127 SPRING 8.8 / 1.1 X27 / 7
Check valves R900009148 BOA-R/PN16-DN040
R900009157 O-RING 48.9 X 2 ,62-N-NBR90
R900009173 clamp AB33-01 / G 1 B
R900009175 O-RING 148.82 X3 ,53-N-FKM80
R900009179 MEMORY ADAPTER G3/4-G3/8X50-SW32
R900009180 MEMORY ADAPTER G11/4-G3/4X50-SW46
R900009181 MEMORY ADAPTER G2-G11/2X80-SW65
R900009191 O-RING 34.52 X 3 ,53-N-FKM80
R900009193 O-RING 15.6 X1 0.78 N FKM80
R900009204 MICRO SWITCH TYPE 11SM1 T
R900009208 O-RING 39.34 X 2 ,62-N-FKM80
R900009211 KERB NAIL ISO8746-2X4-ST-A3C
R900009222 clamp AB33-01/16 C
R900009223 clamp AB33-01/20 C
R900009224 clamp AB33-01/25 C
R900009225 clamp AB33-01/30 C
R900009226 clamp AB33-01/38 C
R900009231-HEAD SCREW M4x45 ISO4762-10.9
R900009243 O-RING 66.27 X 3 ,53-N-NBR90
R900009245 O-RING 18.72 X 2 ,62-N-NBR90
R900009246 SPRING 8.6 / 1X44, 5 / 15
USIT-RING R900009248 4.5 / U 7X1 FKM
R900009249 clamp AB33-01/12 C
R900009250 NUTRING 6.0 X12, 0x4, 0 P34N 85SFR SH 75-80
R900009252 O-RING 29.82 X 2 ,62-N-FKM80
R900009253 O-RING 15.54 X 2 ,62-N-FKM80
R900009265 LOCK SCREW 1 / 8 NPTF DRY-SEAL
R900009271 FLANGE QA 50.0 - 4xM8 -> 28.0 X 4.0
R900009272 FLANGE QA 50.0 - 4xM8 -> 28.0 X 5.0
R900009302 WARNING LABEL RNI 17712-001 SENSORS.
R900009304 STAR TOLERANCE RING 15x10 BN
R900009309 O-RING 117.07 X3 ,53-N-NBR90
R900009313 O-RING 52.07 X 2 ,62-N-NBR90
R900009318 DIN7346-8X6 PIN TENSION
R900009319 O-RING 16X3 ,5-N-FKM80
R900009338 O-RING 34.59 X 2 ,62-N-NBR90
R900009339 O-RING 44.12 X 2 ,62-N-NBR90
R900009340 O-RING 22x2-N-NBR90
R900009345 O-RING 50.17 X5 ,33-N-NBR90
R900009348 ENDSCHALTERBETAETIGER IS-2-C WITHOUT ROLE
R900009353 O-RING 29.74 X 3 ,53-N-NBR90
R900009354 O-RING 34.52 X 3 ,53-N-NBR90
R900009370 PROTECTION PLUG GPN 610 U 0
R900009372 WASHER DIN9021 4.3-ST
R900009376 O-RING 40.87 X 3 ,53-N-NBR90
R900009381 DIN988-PASS DISC 6X12X0, 3
R900009385 STEEL BALL DIN5401-2-0, 001 G20
R900009387 STUETZRING 22/25X0, 6
NUT MOS R900009395 G 1 / 4 10S A3C
NUT MOS R900009396 G 1 / 2 10S A3C
R900009400 SHCS ISO4762-M6X150-10.9
R900009401 SHCS ISO4762-M6X185-10.9
R900009402 SHCS ISO4762-M6X110-10.9
R900009403 SHCS ISO4762-M10X190-10.9
R900009407 SPRING WASHER DIN2093-0.5 B12-GR1
R900009422-HEAD SCREW M5x75 ISO4762-10.9
R900009430 PIN SCREW DIN939-10.9-M5X115
R900009432 PIN SCREW DIN939-10.9-M5X150
R900009433 HEX NUT M5-A3C-RNI-14515
R900009434 SPRING 6.3 / 1X14 / 5,5
R900009435 SHCS ISO4762-M6X175-10.9
R900009436 SPRING 12 / 1,8 X32 / 7
R900009458 FUEHRUNGSRING ...- 9.5 PTFE BZ RN150.21
R900009461 SPRING 30/2X88/5
R900009463 SPRING 45 / 3,2 X126, 5 / 6
R900009467 SPRING 44/8X223/15
R900009470 SPRING 42/9X233, 5 / 16
R900009471 SPRING 42 / 4.5 X216, 5 / 15
R900009472 SPRING 45/10X282, 5 / 18
R900009473 SPRING 50 / 5,6 X229/14
R900009474 SPRING 65/14X462/22
R900009475 SPRING 58/7X288, 5 / 15
R900009476 SPRING 70/9X331/14
R900009477 SPRING 70/15X523/22
R900009482 O-RING 85.09 X5 ,33-N-NBR90
R900009483 O-RING 43.82 X5 ,33-N-NBR90
R900009484 O-RING 75.57 X5 ,33-N-NBR90
R900009486 O-RING 113.67 X5 ,33-N-NBR90
R900009488 O-RING 170.82 X5 ,33-N-NBR90
R900009489 O-RING 189.87 X5 ,33-N-NBR90
R900009492 O-RING 278.77 X5 ,33-N-NBR90
R900009493 O-RING 148.82 X3 ,53-N-NBR90
R900009495 O-RING 221.84 X3 ,53-N-NBR90
R900009496 O-RING 291.47 X7-N-NBR90
R900009497 O-RING 354.97 X7-N-NBR90
R900009498 O-RING 367.67 X7-N-NBR90
R900009499 O-RING 430.66 X7-N-NBR90
R900009500 O-RING 506.86 X7-N-NBR90
R900009501 O-RING 532.26 X7-N-NBR90
R900009502 O-RING 608.08 X7-N-NBR90
R900009504 O-RING 29.74 X 3 ,53-N-FKM80
R900009505 O-RING 40.87 X 3 ,53-N-FKM80
R900009510 O-RING 120.24 X3 ,53-N-NBR90
R900009515 SPRING 14.6 / 1.6 X40 / 8
R900009520 FITTING N8-1 / 4 ZN
R900009522 FITTING N8-1 / 2 ZN
R900009526 FITTING N8-1 1 / 2 ZN
R900009528 FITTING N8-2 1 / 2 ZN
R900009535 STUETZRING 56,3 / 62x1
R900009536 STUETZRING 71.3 / 80x1
R900009537 STUETZRING 86.3 / 95X1
R900009538 STUETZRING 106.3 / 115X1
R900009541 WASHER DIN6799 3.2
R900009544 O-RING 85.09 X5 ,33-N-FKM80
R900009547 O-RING 10.77 X 2 ,62-N-NBR90
R900009551 NUTRING 23x30 A 01 PDA
R900009552 ISO1207-HEAD SCREW M4x4-4.8-A3C
R900009554 SPRING 19 / X68 3.2 / 9.5
R900009555 O-RING 85.32 X 3 ,53-N-FKM80
R900009557 O-RING 43.82 X5 ,33-N-FKM80
R900009559 O-RING 69.22 X5 ,33-N-FKM80
R900009565 O-RING 189.87 X5 ,33-N-FKM80
R900009580 SCRAPER 4 / 4X 12X 7 A1 F85 RN182.07
R900009583 STUETZRING 8.6 / 12x0, 6
QUAD RING R900009587 X2 10.20, 62-4111A 514AQ
R900009588 O-RING 17x2 ,5-N-FKM80
R900009593 BUSHING 25.0 / 28.0 X 30.0 PAP .. P10
R900009604-HEAD SCREW M5x45 ISO4762-10.9
R900009605 STUETZRING 17/20X0, 6
ROD SEAL R900009620 36 / 48X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009621 45 / 60x22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009622 56 / 71X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009624 90/105X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009626 125/140X34, 0FKM RN182.34
ROD SEAL R900009627 140/155X34, 0FKM RN182.34
R900009628 PISTON SEAL 125/100X25, 8 FKM RN182.12
R900009655 O-RING 18.77 0.78 X1-N-NBR90
R900009663 SHCS ISO4762-M6X160-10.9
USIT-RING R900009672 14/18, 7X1, 5 U of NBR
R900009694 O-RING 4X1-N-NBR90
R900009697 PLATE DIN433-2 ,2-SOFT-AL
R900010172 MAGNET WU35-4 M.N. 110V60HZ SPARE
R900010182 ABZEK-B5-90L-4-A1-1, 50 / 1,80
R900010183 ABZEK-B5-71-4-A1-0, 37 / 0,44
R900010186 ABZEK-B5-A0-80-4-0, 55 / 0.66
R900010187 ABZEK-B5-80-4-A1-0, 75 / 0,90
R900010206 ABZEK B5-A0-71-4-0, 25 / 0,30
B5-90S-R900010207 ABZEK-4-A0-1, 10 / 1,32
R900010208 ABZEK-100L-4-B5-A0-2, 20 / 2.64
R900010209 ABZEK-B5-100L-4-A1-3, 00 / 3,60
R900010210 ABZEK-B5-112M-4-B0-4, 00 / 4,80
GU35-4 R900010260 MAGNET O.N. 12V
GU35-4 R900010261 MAGNET M.N. 12V SPARE
GU35-4 R900010262 MAGNET O.N. 24V
R900010263 MAGNET GU35-4M.N.24V
GU35-4 R900010267 MAGNET M.N. 110V
GU35-4 R900010269 MAGNET M.N. 180V
GU35-4 R900010271 MAGNET M.N. 220V
R900010274 MAGNET WU35-4 O.N. 220V50HZ
GU35-4 R900010301 MAGNET M.N. 196V
R900010302 MAGNET WU35-4 M.N. 127V50HZ
GU35-4 R900010311 MAGNET M.N. 96V
R900010316 MAGNET GH70-4-A M.N. 220V
R900010453 COIL YELLOW-GREEN 500 ohm
R900010454 500 OHM COIL RED-BLUE
R900010462 MAGNET GV45-4-A O.N. 19.5 ohm
R900010477 200 OHM COIL RED-BLUE
R900010478 COIL YELLOW-GREEN 200 ohm
R900010490 MAGNET GV72-4 M.N. 19 ohm
R900010493 ABZEK-132S-4-B5-B0-5, 50 / 6,60
R900010494 ABZEK-B5-132M-4-B1-7, 50 / 9,00
R900010495 MAGNET GV45-4-A M.N. 19.5 ohm
R900010499 COIL YELLOW-GREEN, 80 ohm
R900010500 80 OHM COIL RED-BLUE
R900010505 MAGNET WU35-0 M.N. 120V60HZ SPARE
GU35-4 R900010510 MAGNET M.GN. 24V
R900010514 POTENTIOMETER MCP 30/RA
GU35-4 R900010517 MAGNET M.VN. 24V
R900010521 MAGNET GV45-2-A O.N. 19.5 OHM SK1412
R900010522 VT 1562-2X /
R900010531 ABZEK-B5-160M-4-B0-11, 00/13, 20-K
R900010568 MAGNET GP45-4-A O.N. 19.5 ohm
R900010569 MAGNET GP45-4-A M.N. 19.5 ohm
R900010571 MAGNET M.IW9 GP60-4-A-03-00 10.0 OHM
R900010585 COIL YELLOW-GREEN, 40 ohm
R900010586 40 OHM COIL RED-BLUE
R900010587 MAGNET M.IW9 GP61-4-A-03-00 10.0 OHM
R900010588 MAGNET M.IWB GP61-4-A-13-00 10.0 OHM
R900010595 MAGNET GP61-4-A O.N. 10.0 ohm
R900010604 MAGNET GW50-4-A M.N. 24V
R900010605 MAGNET GH70-0-A M.N. 24V
R900010609-A MAGNET GP45A4 O.N. 5.4 Ohm
R900010614 MAGNET GP45-2-A M.P. 19.5 ohm
R900010615-A MAGNET GP45A4 M.IW9-03-00 5.4 OHM
R900010622 MAGNET GP45-4-A M.N. 5.4 Ohm
R900010623 MAGNET GP61-4-A M.N. 10.0 ohm
R900010631 MAGNET GP45-4-A M.P. 19.5 ohm
R900010640 MAGNET GZ44-4-A M.N. 24V
R900010641 MAGNET GZ70-4-A M.VN. 24V
R900010642-A MAGNET GP45B4 M.IW9-03-00 5.4 OHM
R900010656 MAGNET GP61-4-A M.N. 3.1 OHM 12V
R900010714 MAGNET GW50-4-A M.N. 96V
R900010715 MAGNET GW50-4-A M.N. 110V
R900010726 VT 1600-3X/E1
R900010735 VT 5000-2X/R5E
R900010737 VT 5001-2X/R5E
R900010738 VT 5002-2X/R1E
R900010739 VT 5002-2X/R5E
R900010751 SEAL KIT FL VAB-6 H / L
R900010773 VT 5000-2X/R1E
R900010775 VT 5013-3X/R5E
R900010776 VT 5014-3X/R5E
R900010777 VT 5015-3X/R5E
R900010778 VT 5016-3X/R5E
R900010779 VT 5017-3X/R5E
R900010787 VT 5014-3X/R1E
R900010792 VT 5015-3X/R1E
R900010811 COIL EZ 203 G 24
R900010816 MAGNET WU35-4 M.N. 200V50HZ
R900010821 CAP GH/WH70 m.n
R900010834-A MAGNET GP45A9 M.P. 5.4 Ohm
R900010844 MAGNET GM37-C1A O.N. 12V 14W
R900010871 VT 11004-1X /
R900010894 VT 4438-1X/R5 (MOD.VT5005-1X/IW9/20)
R900010895 VT 4942-1X/R5 (MOD.VT5006-1X/IW9/20)
R900010934-A MAGNET GP35H4 O.N. 12.0 ohm
R900010935-A MAGNET GP35H4 M.N. 12.0 ohm
R900010937 VT 11 006-1X /
R900010938 VT 11 015-1X /
R900010950 MAGNET WU35-4 M.VN. 110V50HZ SPARE
R900010957 VT 11005-1X /
R900010958 VT 11011-1X /
R900010959 VT 11012-1X /
R900010960 VT 11013-1X /
R900010961 VT 11 016-1X /
R900010989 VT 11 027-1X /
R900010991 VT 11 029-1X /
R900010992 VT 11030-1X /
R900010997 MAGNET WH44-4-A M.N. 220V50/60 +240 V60HZ
R900011010 SPRING 38 / X66 6.5 / 4.5
R900011012 SPRING 44 / X88 7.5 / 5.5
R900011018 STUETZRING 64/72X1
R900011019 grooved pin ISO8741-10X16-ST
R900011023 AIR FILTER ELF P 3 F 10 W 1.X
Check valves R900011026 22L/25S/0, 5NBR POS1-5
R900011028 BUSHING 16.0 / 18.0 X 12.0 PAP .. P10
R900011029 SPRING 33/5X59, 3 / 4, 5
R900011030 SPRING 33/4X58, 3 / 4
R900011031 SPRING 29.7 / 4.5 X104 / 9
R900011036 SPRING 25.8 / 3X53, 5 / 4, 5
R900011039 CONNECTOR 3P Z45 GDM201 BG & B
R900011040 WASHER 85X85X0, 050 AFTER DRAWING
R900011041 WASHER 85X85X0, 055 AFTER DRAWING
R900011042 WASHER 85X85X0, 060 AFTER DRAWING
R900011043 WASHER 85X85X0, 065 AFTER DRAWING
R900011044 WASHER 85X85X0, 070 AFTER DRAWING
R900011045 WASHER 85X85X0, 075 AFTER DRAWING
R900011046 WASHER 85X85X0, 080 AFTER DRAWING
R900011048 WASHER 85X85X0, 090 AFTER DRAWING
R900011050 WASHER 85X85X0, 100 AFTER DRAWING
R900011052 WASHER 85X85X0, 200 AFTER DRAWING
R900011069 HEX NUT ISO8673-8-M64x4
ROD SEAL R900011072 125/140, 5X 6.3 PUR
R900011080 STUETZRING 40/50X1, 5
R900011081 STUETZRING 53/63X1, 5
R900011083 STUETZRING 88/100X2
R900011085 STUETZRING 135/150X2
R900011089 O-RING 12X1 ,5-N-FKM80
R900011090 SPRING 86/8X308/12, 5
R900011094 SPRING 27.6 / 3.4 X40 / 3
R900011100 23.6 SPRING / 5X56, 5 / 6
R900011101 STAPLE 64/12 CNK
R900011102 STUETZRING 61.4 / 66X1
R900011105 SPRING 39/9X78, 5 / 5
R900011106 SEAL DC 55013-0060 - 46K-011-8307
R900011117 SPRING 16,5 / X38 4.5 / 4.5
R900011119 SPRING 22.8 / 5.6 X140/15, 5
R900011180 SPRING 6.7 / 1.1 X 13, 9 / 5
R900011191 HOSE AB20-11/.1000
R900011194 SPRING 15.3 / 2.25 X 22, 9 / 5
R900011210 counterbalance valve 1CE100-P-35-SV-4 SPEC.
R900011222 SHCS ISO4762-M16X90-10.9
R900011223 SPRING 49 / 5,6 X75 / 4
R900011224 SPRING 69 / 6,3 X92 / 3
R900011226 SPRING 50/4X78/4
R900011227 SPRING 42 / X65 3.4 / 3.5
R900011230 NUTRING 18.0 X25, 0x4, 0 811 091 G6 F / V
R900011238 SPRING 6.8 / 0,9 X19, 5 / 8
R900011240 SPRING 24 / 5,3 X55 / 6
R900011241 AIR FILTER ELF P 4 F 10 W 1.X
R900011252 AC PBR 80CS4H / A200 / 95 -1X/DH-AL
R900011254 AC PBR 80CS4H / A250/116 -1X/DH-AL
CORK SEAL R900011256 AB33-33/C200
CORK SEAL R900011257 AB33-33/C250
SNAP RING R900011258 DIN7993-A38
R900011262 CYLINDER SCREW DIN912-M30X140-10.9NEL
R900011264 SHCS ISO4762-M20X110-10.9
R900011267 Schraubkupplungen AB20-11/K2 G1 / 4
R900011268 O-RING 17.17 0.78 X1-N-NBR70 MT
R900011275 O-RING 9.25 0.78 X1-N-NBR70 MT
R900011277 O-RING 14X1 0.78 N NBR70 MT
R900011300 SPRING 15,6 / 2X35 / 4,5
R900011301 SPRING 20/2X28/3
R900011302 SPRING 2 / 2, 25x28 / 3
R900011315 GEAR AB33-22/KD 19
R900011317 GEAR AB33-22/KD 28
R900011318 GEAR AB33-22/KD38
R900011319 GEAR AB33-22/KD 42
R900011321 NABE AB33-22/KD 19-18
R900011322 NABE AB33-22/KD 19-19X37
R900011323 NABE AB33-22/KD 19-24
R900011324 NABE AB33-22/KD 24-18
R900011325 NABE AB33-22/KD 24-19
R900011326 NABE AB33-22/KD 24-24
R900011327 NABE AB33-22/KD 24-25
R900011328 NABE AB33-22/KD 24-28
R900011329 NABE AB33-22/KD 28-18
R900011331 NABE AB33-22/KD 28-25
R900011332 NABE AB33-22/KD 28-28
R900011333 NABE AB33-22/KD 28-32
R900011334 NABE AB33-22/KD 28-38
R900011335 NABE AB33-22/KD 38-18
R900011337 NABE AB33-22/KD 38-25
R900011338 NABE AB33-22/KD 38-28
R900011339 NABE AB33-22/KD 38-32
R900011340 NABE AB33-22/KD 3

 

 

 

R900006510 NUT AB20-12/GE08LR-EDA3C
R900006521 NUT AB20-18/RED A3C L 15/12
R900006536 O-RING 12X1-N-NBR90
R900006539-M3x3 SCREW DIN438-14H
R900006540 ​​SHCS ISO4762-M14X40-10.9
R900006550 O-RING 28X3-N-FKM80
R900006551 O-RING 45x3-N-FKM80
R900006555 PLATE DIN433-10 ,5-140HV
DOUBLE-U-BEARING R900006560 AB33-10/1-50
DOUBLE-U-BEARING R900006562 AB33-10/2-50
DOUBLE-U-BEARING R900006563 AB33-10/2-60
DOUBLE-U-BEARING R900006564 AB33-10/3-60
DOUBLE-U-BEARING R900006565 AB33-10/3-70
DOUBLE-U-BEARING R900006566 AB33-10/4-70
R900006567 NOZZLE 1.2 M4x7 MS RN115.38
R900006573 O-RING 17x1 ,5-N-FKM80
R900006585 O-RING 7.65 0.78 X1-N-FKM80
R900006593 OIL SEAL 25X35X7 BASL NBR-902
R900006601 SPRING 6.3 / 0,9 X16, 2 / 6, 5
R900006602 SPRING 5.5 / 0.5 X11 / 3
R900006607 SPRING 5.7 / 0,6 X11, 5 / 4
Check valves 15 R900006625 RHD PL1
R900006626 STUETZRING 23/28X1
R900006627 STUETZRING 35/40X1
R900006631 STUETZRING 27.3 / 32X1
R900006632 STUETZRING 18/22X1
R900006643 STUETZRING 20.3 / 25X1
R900006644 STUETZRING 12/16X1
R900006654 NOZZLE 0.5 M4x7 MS (0.5 +0.02) RN115.38
R900006655 SPRING 6/1X31/11, 5
R900006669 LOCK RING 105X4 DIN472
RETAINING RING R900006670 120x4 DIN472
R900006672 LOCK RING 150X4 DIN472
R900006675 SPAN PEN-ST ISO8752-3x18
R900006677 KNOB HANDLE 0852-258-00 25/8X40
R900006678 SPRING 10 / 0,8 X11, 3 / 3
R900006681 NOZZLE 1.5 M4x7 MS RN115.38
R900006684 O-RING 20X2-N-FKM80
R900006685 SPRING 10/1X11/2
R900006686 SPRING 10/1X12, 5 / 2
R900006707 grooved pin ISO8740-3X6-ST
R900006711 grooved pin ISO8741-6X20-ST
R900006718 O-RING 85X2-N-FKM80
R900006737 WIPERS 40 / 48X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900006739 NOZZLE 0.6 M4x7 MS RN115.38
R900006741 WIPERS 10 / 16X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
ROD SEAL R900006742 10 / 20x18, 5NBR RN182.34
R900006748 O-RING 22x2 ,5-N-FKM80
R900006751 SPRING 6.2 / 0.8 X14, 9 / 5
R900006762 O-RING 8.3 X 2 ,4-N-FKM80
R900006763 O-RING 16X3-N-FKM80
R900006764 TERMINAL MK 3 / 2
R900006767 SCREW M3x16 DIN7513-BE-ST &
R900006771 SPRING 71 / X110 7.5 / 4.5
R900006772 NUT MAV08LRA3C
R900006774 SPRING 13 / X35 2.25 / 6.5
R900006776 NUT MAV10LRA3C
R900006786 O-RING 8X2-N-FKM80
R900006792 SPRING 9.7 / 0.6 X 21 / 6.5
R900006794 LOCK SCREW DIN908-M26x1 ,5-ST-A3C
R900006803 WIPERS 12 / 18X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900006814 WIPERS 14 / 20X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900006827 AB20-07/12X2 Welding cones, 5
R900006828 AB20-07/16X3 Welding cones, 0
R900006829 AB20-07/20X3 Welding cones, 0
R900006830 AB20-07/25X4 Welding cones, 0
R900006831 AB20-07/30X4 Welding cones, 0
R900006832 AB20-07/38X5 Welding cones, 0
ROD SEAL R900006837 4 / 7,5 X3, 0 UGA2-WS858
R900006858 NABE AB33-20/KB 28-28
R900006873 AB33-20/KB 28 SLEEVE
R900006874 AB33-20/KB 38 SLEEVE
R900006892 SPRING 7.8 / 1.1 X29/10
R900006909 SPRING 7.2 / 0.8 X19, 9 / 5, 5
R900006912 PASS DISC DIN988-22X32X1
ROD SEAL R900006920 4 / 7,5 X3, 0 *
R900006928 BALL KNOB DIN319-L40X12PF
R900006940 SPRING 20 / 2,5 X49 / 6
R900006945 PASS DISC DIN988-12X18X0, 1
R900006946 PASS DISC DIN988-12X18X0, 3
R900006947 PASS DISC DIN988-12X18X0, 5
R900006948 PASS DISC DIN988-12x18x1
R900006950 DIN988-PASS DISC 8X14X1
R900006951 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 5
R900006952 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 3
R900006976-HEAD SCREW M5x50 ISO1207-4.8-A3C
R900006980 KEY SY48
R900006981 O-RING 38x2 ,5-N-NBR90
R900007008 SPRING 16.5 / 4X68/10
R900007015 O-RING 21x2-N-FKM80
R900007020 O-RING 16X2-N-FKM80
R900007029 O-RING 58X2 ,5-N-FKM80
R900007038 O-RING 6X2-N-FKM80
R900007043 BELLOWS 18.0 / 70.0 X 84.0 NR: 1.4821
R900007045 SCREW DIN913-M12X12-45H
RETAINING RING R900007053 9x0, 8 DIN472
R900007057 SPRING 24/4X70/8
ROD SEAL R900007069 70 / 85X22, 5FKM RN182.34
R900007071 PISTON SEAL 50 / 35X11, 5 FKM RN182.12
R900007072 PISTON SEAL 63 / 48X13, 0 FKM RN182.12
R900007073 PISTON SEAL 80 / 60x15, 2 FKM RN182.12
R900007074 PISTON SEAL 100 / 80X21, 2 FKM RN182.12
R900007102 PLATE 17678-001 RNI-REXROTH
R900007107 O-RING 8X1-N-NBR90
R900007111 O-RING 9.25 0.78 X1-N-NBR90
R900007119 KNOB HANDLE 0852-256-00 25/6X40
R900007126 SPRING 14.4 / 1.6 X52 / 9
R900007145 SPRING 16 / 3,2 X68 / 9
R900007163 SCREW DIN913-M10X25-45H
R900007176 SPRING 5.5 / 1.25 X15 / 6
R900007190 BELLOWS V6-875 7.0 / 31.0 X 33.0 CR
R900007194 SPRING 4.8 / 0.63 X 21 / 9,5
R900007209 ISO8752-SPAN PIN 5X20-ST
R900007212 NUT AB20-12/GE 08 LM-ED A3C
R900007213 NUT AB20-12/GE 12 LM-ED A3C
R900007214 NUT AB20-12/GE 18 LM-ED A3C
Check valves 16 R900007215 RHD PS1
Check valves 20 R900007216 RHD PS1
Check valves 25 R900007217 RHD PS1
CUTTING RING R900007225 D 28-L A3C
CUTTING RING R900007228 S D 16-A3C
R900007233 SCREW DIN913-M10X8-45H
R900007237 FITTING U11-1 / 2 ZN
R900007238 FITTING U11-3 / 4 ZN
R900007239 FITTING U11-1 ZN
R900007240 FITTING U11-1 1 / 4 ZN
R900007241 FITTING U11-1 1 / 2 ZN
R900007257 FITTING N4-1X3 / 4 ZN
R900007270 N4-FITTING 2X1 ZN
R900007340 SHCS 3/8UNCX1-12.9
R900007343 42-LAMP RED 60V GOL75
R900007352 SHCS ISO4762-M10X140-10.9
R900007353 SPRING 31 / X57 2.5 / 4.5
R900007354 LOCK SCREW 1 / 8 NPT LEVL-SEAL
R900007356 CLOSING BOLT 1 ​​/ 2 NPT LEVL-SEAL
R900007367 SCREW M3x4 DIN 913-45H-
SCREW M4X6-DIN913 R900007368-45H
R900007375 WIPERS 18 / 7 A1 26X 4X PUR RN182.07
R900007376 WIPERS 22 / 7 A1 30X 4X PUR RN182.07
R900007395 SPRING 33.6 / 3.2 X55 / 4
R900007399 PLATE 17685-001 RNI-REXROTH
R900007403 PLATE 17686-001 RNI-REXROTH
R900007413 TERMINAL MK 3 / 6
R900007415 SHCS M4X12-A4-ISO4762-70
R900007423 STEEL BALL 3.5 G20 DIN5401
R900007426 GPN300F9 PROTECTION PLUG-20 R1 / 4 "
R900007427 GPN300F12 PROTECTION PLUG-25 ​​R3 / 8 "
R900007428 GPN300F18 PROTECTION PLUG-30 1 / 2 "
R900007429 PROTECTION PLUG GPN 300 F 23-35 3 / 4 "
R900007430 PROTECTION PLUG GPN 300 F 25-45 R1 "
Check valves 12 R900007433 RHD PS1
R900007434 PLATE 17689-001 RNI-REXROTH
R900007441 DIN6885-A8X7X36
R900007469 NUTRING 5.0 X10, 0x4, 0 / 2, 5 G6-N84 SPEC.
R900007470 SPRING WASHER DIN2093-B10-GR1
R900007474 STRAIGHT PIN DIN7 6H11X10-ST-
R900007475 O-RING 24X2-N-NBR90
R900007477 grooved pin ISO8740-6X8-ST
R900007480 O-RING 24X2-N-FKM80
R900007482 NUTRING 6.0 X10, 0x4, 3 G7 Z5009-0050 DOCU.
R900007483 STUETZRING 6/10X1
R900007485 SPRING 3.4 / 0.45 x 12 / 7.5
R900007489 FITTING M4-1/2X3/8 ZN
R900007499-M4 FITTING 2X1 ZN
R900007503 FITTING A4-1 / 4 ZN
R900007504 FITTING A4-3 / 8 ZN
R900007506 FITTING A4-3 / 4 ZN
R900007507 FITTING A4-1 ZN
R900007508 FITTING A4-1 1 / 4 ZN
R900007509 FITTING A4-1 1 / 2 ZN
R900007510 FITTING A4-2 ZN
R900007548 SHCS 3/8UNCX3 1/2-12.9
R900007553 SHCS 1/2UNCX1 3/4-12.9
R900007557 SHCS 1/2UNCX5 1/2-12.9
R900007654 NUT AB20-12/GE 10 LM-EDM14X1, 5
R900007667 LOCK SCREW DIN906-0.5-ST M22X1
SHUT-OFF VALVE R900007674 DN10-3 / 4 / 28-330
R900007710 SHCS ISO4762-M6x100-10.9
R900007713 SPRING 8 / 0, 5X29 / 6
R900007723 FITTING U11-3 / 8 ZN
R900007730 SPRING 6.5 / 1.25 X10 / 3
R900007742 STUETZRING 28.4 / 32X0, 8
R900007751 LOCK SCREW DIN908-G2A-ST-A3C
R900007753 SPRING 26 / X36 1.4 / 5
Check valves 08 R900007767 RHD PS1
R900007769 O-RING 19x2 ,5-N-FKM80
R900007775 O-RING 14x2 ,5-N-FKM80
R900007812 HEX NUT DIN936-M33x1 ,5-17HA3C
R900007814 PROTECTION PLUG GPN 610 U 3
R900007815 PROTECTION PLUG GPN 610 U 4
R900007816 PROTECTION PLUG GPN610U7
R900007817 PROTECTION PLUG GPN 610 U 12
R900007818 PROTECTION PLUG GPN 610 U 16
R900007820 PROTECTION PLUG GPN610U19
R900007821 PROTECTION PLUG GPN 610 U 22
R900007824 OELSTANDANZEIGER AB31-21/127
R900007829 SPRING 19.5 / 6.5 X57, 7 / 5, 5
R900007830 SPRING 18/5X56, 6 / 5, 5
SCREW DIN913-M6X20 R900007832-45H
R900007833 SCREW M4x5 DIN 913-45H-
R900007849 NOZZLE 1.6 M4x7 MS RN115.38
R900007865 TUBE FORM 76.1 X 2.9 to 90 `ea
R900007866 TUBE FORM 88.9 x 3.2 - 90 `ea
R900007868 TUBE FORM 139.7 X 4.0 to 90 `ea
R900007870 TUBE FORM 60.3 X 5.6 to 90 `ea
R900007874 TUBE SHEETS X10 60.3, 0 - 90 `ea
R900007875 REDUCING 60.3 X 3.6 to 48.3 X 3.2-ST
R900007878 REDUCING 114.3 X 3.6 to 60.3 X 2.9-ST
R900007882 T-PIECE 60.3 X 2.9-ST
R900007883 T-PIECE 76.1 X 2.9-ST
R900007884 T-PIECE 88.9 X 3.2-ST
R900007885 TEE 114.3 X 3.6-ST
R900007888 T-PIECE 60.3 X 5.6-ST
R900007890 T-PIECE 48.3 X 5.1-ST
R900007893 SPRING 9.6 / 1,6 X38, 5 / 9, 5
R900007897 O-RING 62X3-N-FKM80
R900007910 NOZZLE 1.4 M4x7 MS RN115.38
R900007920 O-RING 37.69 X 3 ,53-N-NBR90
R900007921 O-RING 25x3 ,53-N-NBR90
R900007922 O-RING 56.74 X 3 ,53-N-NBR90
R900007923 O-RING 82.14 X 3 ,53-N-NBR90
R900007950 BUSHING 16.0 / 18.0 X 15.0 PAP .. P10
R900007965 PROTECTION PLUG GPN 610 U 2
R900007966 PROTECTION PLUG GPN 610 U 6
R900007972 WIPERS 16 / 22x3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900007977 HEX NUT M8-ISO4035-A4-035
R900007978 NUT DIN917-M8-A5-50
R900007993 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 1
SCREW DIN913-M4X12 R900008000-45H
R900008012 PROTECTION PLUG GPN 610 U 5
R900008013 PROTECTION PLUG GPN 610 U 8
R900008014 PROTECTION PLUG GPN 610 U 11
R900008016 PROTECTION PLUG GPN610U15
R900008017 PROTECTION PLUG GPN 610 U 18
R900008020 ISO8752-SPAN PIN 4X36-ST
R900008033 O-RING 56.52 X5 ,33-N-NBR90
R900008034 O-RING 69.22 X5 ,33-N-NBR90
R900008035 O-RING 78.74 X5 ,33-N-NBR90
R900008036 O-RING 88.27 X5 ,33-N-NBR90
R900008037 O-RING 97.79 X5 ,33-N-NBR90
R900008038 O-RING 110.49 X5 ,33-N-NBR90
R900008039 O-RING 132.72 X7-N-NBR90
R900008040 O-RING 158.12 X7-N-NBR90
R900008042 O-RING 183.52 X7-N-NBR90
R900008043 O-RING 227.97 X7-N-NBR90
R900008044 O-RING 46.99 X5 ,33-N-NBR90
R900008045 O-RING 92X4-N-FKM80
R900008050 O-RING 39x3-N-FKM80
R900008059 FITTING T1-3 / 4 ZN
R900008061 FITTING T1-1 1 / 4 ZN
R900008078 RAIL, MOUNTING-AB33-01/C28/11-A3A
R900008119 clamp AB33-01 / G 1 / 2 B
R900008122 clamp AB33-01/48 C
R900008123 clamp AB33-01/60 C
R900008130 DIN1587-NUT M10-SW16-RI &
R900008132 SHCS M4X65-8.8-ISO4762-A2C
R900008136 SPRING 27.5 / 6.3 X131, 2 / 12, 5
PIN SCREW DIN835-M8x60 R900008139-10.9
R900008154 BALL VALVE AB21-20 / G 3/8-500
R900008155 BALL VALVE AB21-20 / G 1/2-400
R900008156 BALL VALVE AB21-20 / G 3/4-315
R900008157 BALL VALVE AB21-20/G1 -315
KEY R900008158 E 10H
R900008160 CLOSING LOCK KEY O. VW E10
R900008162 O-RING 17x2-N-FKM80
R900008176 FITTING N4-1/2X3/8 ZN
GPN 290/038 R900008181 PROTECTION PLUG SHAFT
R900008193 SPRING 16/4X41, 8 / 5
R900008195 BUSHING 5.0 / 7.0 X 5.0 PAP .. P10
SCREW DIN913-M5X20 R900008198-45H
R900008200 O-RING 3.2 X 1 ,6-N-NBR90
R900008201 O-RING 3.2 X 1 ,6-N-FKM80
R900008203 STUETZRING 50,4 / 55X1
R900008205 O-RING 9X1 ,5-N-FKM80
R900008216 SPRING 21.6 / 5.6 X78 / 7
R900008217 SPRING 22.3 / 6.3 X79 / 6
R900008218 SPRING 24.5 / 8.5 X77 / 5
R900008219 SPRING 26/10X76, 7 / 5
R900008228 O-RING 13X2 ,5-N-FKM80
R900008234 SPAN PIN ISO8752-2X6-ST
R900008235 STAPLE 64/16 CNK
R900008239 O-RING 5X1-N-NBR90
R900008243 SHCS M4X75-8.8-ISO4762-A2C
R900008257 SPRING 33 / 3,6 X43, 5 / 3
R900008258 SPRING 33 / 3.6 X 100 / 8
LIP RING R900008259 4X12X4, 5 G1 NBR
LIP RING R900008260 4X12X4, 5 G1 FP
R900008261 nut M 16-S A3C (M24X1, 5)
R900008262 STUETZRING 4/12X1
R900008263 DIN1434 BOLTS-ST-8H11X35X32
R900008276 PROTECTION PLUG GPN 610 U 27
R900008281 SHCS ISO4762-M6X125-10.9
R900008282 SHCS ISO4762-M6X135-10.9
R900008287 O-RING 18.64 X 3 ,53-N-NBR90
R900008290 O-RING 32.92 X 3 ,53-N-NBR90
R900008294 SPRING 3.6 / 0,4 X6, 3 / 4
R900008296 SPRING 7.6 / 1.25 X26 / 9
R900008297 SPRING 40/3X89/6
R900008299 SPRING 43 / 5,6 x52 / 3
R900008301 SPRING 47 / 4.25 X97 / 5
R900008302 SPRING 50/7X59/3
R900008304 SPRING 38 / 5,3 X99 / 7
R900008305 SPRING 60/8X96/4
R900008308 SPRING 60/5X181/9
R900008309 SPRING 80/10X109/4
R900008313 SPRING 49 / 6.5 X151 / 9
R900008314 SPRING 100/11X147, 5 / 4
R900008319 SPRING 110/14X157/4
R900008323 SPRING 13 / 1,4 X35, 5 / 7
R900008328 O-RING 8X1 ,5-N-FKM80
R900008336 STUETZRING S52028-1111
R900008346 SPRING 5.5 / 0.3 X 22 / 5
R900008368 HEATING ELEMENT AB32-10 / 2 D 400
R900008369 HEATING ELEMENT AB32-10 / 3 D 400
R900008371 SHCS ISO4762-M12X160-10.9
R900008377 BEARING GE 12 DO RN161.10
R900008379 BEARING GE 25 DO RN161.10
R900008380 BEARING GE 30 DO RN161.10
R900008381 BEARING GE 35 DO RN161.10
R900008382 BEARING GE 40 DO RN161.10
R900008383 BEARING GE 50 DO RN161.10
R900008384 BEARING GE 60 DO RN161.10
R900008385 BEARING GE 70 DO RN161.10
R900008386 BEARING GE 80 DO RN161.10
R900008387 BEARING GE 90 DO RN161.10
R900008388 BEARING GE 100 DO RN161.10
R900008389 BEARING GE 110 DO RN161.10
R900008390 BEARING GE 120 DO RN161.10
R900008391 SHCS 3/8UNCX1 1/4-12.9
RETAINING RING R900008396 160x4 DIN472
R900008397 LOCK RING 180X4 DIN472
R900008399 STUETZRING 21/24X0, 6
R900008400 WIPERS 56 / 66X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900008401 WIPERS 45 / 55X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900008402 WIPERS 100/112X7X12 PU6 PUR RN182.11
R900008403 WIPERS 110/122X7X12 PU6 PUR RN182.11
R900008404 WIPERS 125/140X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008405 WIPERS 140/155X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008407 WIPERS 160/175X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008408 WIPERS 180/200X10X18 PU6PUR RN182.11
ROD SEAL R900008411 36 / 48X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008412 45 / 60x22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008413 56 / 71X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008414 90/105X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008415 100/115X30, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008416 110/125X30, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008417 125/140X34, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008418 140/155X34, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008420 100/120X40, 0NBR RN182.32
ROD SEAL R900008424 180/210X60, 0NBR RN182.31
R900008425 PISTON SEAL 125/100X25, 8 NBR RN182.12
R900008426 PISTON SEAL 140/115X25, 8 NBR RN182.12
R900008427 PISTON SEAL 160/130X29, 0 NBR RN182.12
R900008428 PISTON SEAL 200/170X33, 5 NBR RN182.12
R900008429 PISTON SEAL 220/190X33, 5 NBR RN182.12
R900008430 PISTON SEAL 250/220X33, 5 NBR RN182.12
R900008453 SPRING 6.2 / 0.8 X15, 9 / 5
R900008459 SPRING 31 / X36 1.8 / 5
R900008478 O-RING 6X1 ,5-N-FKM80
R900008484 SPRING 9.5 / 2.5 X72/18
R900008486 SPRING 21.6 / 5.6 X89/10
R900008497 NUTRING 45.0 X35, 0x7, 0 P82
R900008501 FLAT HEAD SCREW DIN921-M5X16-5.8-F3A
USIT-RING R900008504 4.5 / U 7X1 NBR
R900008509 SPRING 10.1 / 1,4 X37, 5 / 9
R900008526 STUETZRING 11/14X0, 6
R900008527 STUETZRING 15/18X0, 6
R900008528 STUETZRING 26.2 / 30X0, 6
R900008529 STUETZRING 33.4 / 38x0, 6
R900008530 STUETZRING 39.4 / 44X0, 6
R900008535 HEX NUT M6-ISO4035-70-A2
R900008538 ISO1207-HEAD SCREW M2x8-CUZN
R900008548 SPRING 26/3X59/5, 5
R900008561 SPRING 19 / X50 2.5 / 6.5
R900008562 SPRING 19 / 2,25 X36 / 4
R900008563 SPRING 13.6 / 2x31 / 5.5
R900008582 OIL SEAL 40x52x7 / 6 B1BSL NBR-709
R900008585 STUETZRING 17.5 / 20.5 X0, 6
R900008586 PLATE 17617-002 RNI-REXROTH
R900008592 O-RING 47.22 X 3 ,53-N-NBR90
QUAD RING R900008596 8.20 X1, 78-446A 4012A X SEL
R900008610 SPRING 31/4X108/9
R900008617 GDME-LED LED 24 YE 831863-001
R900008618 LAMP, mica GDME LG-120 831826-001
R900008619 LAMP, mica-GDME LG 230 831824-001
R900008630 SHCS ISO4762-M10X160-10.9
R900008651 SPRING 10/2X40/10
R900008652 SPRING 10.3 / 2.25 X40, 4 / 8
R900008653 SPRING 10.8 / 2.8 X40, 4 / 8
R900008654 SPRING 11.2 / 3,2 X39, 2 / 7
R900008655 SPRING 11.6 / 3.6 X 37, 5 / 6
R900008656 SPRING 14.8 / 2.8 X42, 7 / 8
R900008657 SPRING 15.2 / 3.2 X43, 6 / 7
R900008659 SPRING 15.6 / 3.6 X55 / 8
R900008660 SPRING 16,5 / X55 4.5 / 6.7
R900008661 SPRING 18.3 / 6.3 X52 / 5
R900008668 CLAMP HSS 222/229
R900008672 SPRING 6.5 / 1.6 X26, 4 / 9
R900008675 STUETZRING 2 / 6, 7X0, 8
LIP RING R900008676 6.7 X2, 0x3, 0 PDF P43A-H90
R900008677 LIP RING 2X6, 7X3 C3 N3584-85
R900008678 NUTRING 18.0 X25, 0x4, 0 PDF P34N NBR
R900008679 SPRING 15.6 / 3.6 X42, 1 / 5
R900008680 SPRING 17.6 / 5.6 X52 / 5
R900008681 SPRING 19/7X50/4
R900008694 O-RING 117X4-N-NBR90
R900008699 SPRING-8 / 1, 8x24 / 7
R900008704 STUETZRING 21.5 / 24.5 X0, 6
R900008706 SHCS ISO4762-M30X90-8.8A3C
R900008712 O-RING 62X4-N-NBR90
R900008713 SPRING-8 / 1, 6X21, 5 / 6
R900008720 SPRING 24 / 2,8 X32 / 3
R900008741 clamp AB33-01/08 B
R900008742 clamp AB33-01/10 B
R900008743 clamp AB33-01/12 B
R900008745 PLATE 17691-001 RNI-REXROTH
R900008749 O-RING 69.44 X 3 ,53-N-NBR90
R900008750 LID 040-401 FA.RYAM
R900008754 STUETZRING G167 NBR
R900008755 STUETZRING G222 NBR
R900008763 O-RING 45.69 X 2 ,62-N-NBR90
R900008764 O-RING 26.64 X 2 ,62-N-NBR90
R900008765 O-RING 59.92 X 3 ,53-N-NBR90
R900008767 O-RING 14X1 0.78 N NBR90
R900008768 O-RING 28.24 X 2 ,62-N-NBR90
R900008769 STUETZRING 15.5 / 18X1
R900008771 ACTUATOR LIMIT SWITCH ROLLER + IS5C
R900008785 CLOSING LOCK KEY M. VW E10
R900008786 NUT AB20-24/GE 12 LR1 / 4 ED A3C
R900008790 AB20-08/16-10X2 Welding cones, 0
R900008793 AB20-08/20-12X2 Welding cones, 0
R900008806 SEAL 25.0 / 33.0 X5, 5 P43 FKM
R900008812 STUETZRING 18.3 / 20.5 X0, 5
R900008813 STUD M6-10.9
R900008821 SPRING 7 / 1, 6X16, 5 / 5
R900008828 SPRING 9.8 / 1.7 X40, 9 / 11
R900008829 SPRING 14.25 / 2.25 X42 / 9
R900008832 SPRING 15.2 / 3.2 X55/10
R900008835 STUETZRING 49/55X1
R900008836 SPRING 21 / 4,75 X78, 9 / 8
STEM SCREW DIN427-M4X6 R900008838-14H
R900008839 SPRING 32 / 2,8 X55 / 4
R900008843 SHCS ISO4762-M16x100-10.9
R900008850 O-RING 53.57 X 3 ,53-N-NBR90
R900008854 STAR TOLERANCE RING 10X10 BN
R900008855 LOCK WASHER 25 DIN470 PHOSPHATED
R900008856 OIL SEAL 22X30X5, 5 NBR P43
R900008857 SEAL 22.0 / 30.0 X5, 5 P43 FKM
R900008862 SPRING 13/2X68/15
R900008864 O-RING 26.64 X 2 ,62-N-FKM80
R900008865 O-RING 45.69 X 2 ,62-N-FKM80
R900008869 NOZZLE 0.7 M4x7 MS RN115.38
R900008875 O-RING 20.35 0.78 X1-N-NBR90
R900008885 RECTIFIER 831832-001 GDME-GB1
R900008890 O-RING 202.57 X7-N-NBR90
R900008892 O-RING 31.47 0.78 X1-N-NBR90
R900008893 O-RING 31.47 0.78 X1-N-FKM80
R900008895 S TRANSPORT HOOKS NR.1573 (1.7)
R900008900 BUSHING 6.0 / 8.0 X 6.0 PAP .. P10
R900008901 SPRING 10.5 / 1.5 X10, 7 / 2
R900008907 O-RING 56.74 X 3 ,53-N-FKM80
R900008930 SHCS ISO4762-M8x100-10.9
R900008934 SHCS ISO4762-M6x120-10.9
R900008937 O-RING 10.82 0.78 X1-N-NBR90
R900008938 O-RING 21.89 X 2 ,62-N-NBR90
R900008939 O-RING 44.04 X 3 ,53-N-NBR90
R900008940 O-RING 63.09 X 3 ,53-N-NBR90
R900008941 O-RING 10.82 0.78 X1-N-FKM80
R900008942 O-RING 21.89 X 2 ,62-N-FKM80
R900008943 O-RING 18.64 X 3 ,53-N-FKM80
R900008944 O-RING 26.57 X 3 ,53-N-FKM80
R900008945 O-RING 37.69 X 3 ,53-N-FKM80
R900008947 O-RING 50.39 X 3 ,53-N-FKM80
R900008948 O-RING 63.09 X 3 ,53-N-FKM80
R900008949 O-RING 12.37 X 2 ,62-N-FKM80
R900008951 O-RING 32.92 X 3 ,53-N-FKM80
R900008954 O-RING 81.92 X5 ,33-N-FKM80
R900008956 O-RING 28.24 X 2 ,62-N-FKM80
R900008957 PLATE SPRING 23.7 X14, 3X0, 3 CLOSED
R900008958 PROTECTION PLUG GPN 610 U 14
R900008971 O-RING 15.54 X 2 ,62-N-NBR90
R900008972 O-RING 23.47 X 2 ,62-N-NBR90
R900008973 O-RING 29.82 X 2 ,62-N-NBR90
R900008974 O-RING 39.34 X 2 ,62-N-NBR90
R900008975 O-RING 25x3 ,53-N-FKM80
R900008976 O-RING 47.22 X 3 ,53-N-FKM80
R900008977 O-RING 69.44 X 3 ,53-N-FKM80
R900008978 O-RING 82.14 X 3 ,53-N-FKM80
R900008980 SPRING 10 / 1,8 X 23 / 7
R900008989 SPRING 18.5 / 3.6 X99, 4 / 14, 5
R900008995 DAEMPFUNGSPUFFER 21 239 / V 40SH D25XH30 M6
R900009066 O-RING 120.02 X5 ,33-N-NBR90
R900009080 O-RING 164.47 X7-N-NBR90
R900009084 STUETZRING 82/90X1
R900009085 O-RING 148.59 X7-N-NBR90
R900009090 Schraubkupplungen AB20-11/K1 G1 / 4
R900009091 O-RING 15.6 X1 0.78 N NBR90
R900009092 O-RING 17.12 X 2 ,62-N-NBR90
R900009093 O-RING 17.12 X 2 ,62-N-FKM80
R900009094 O-RING 28.17 X 3 ,53-N-FKM80
R900009096 O-RING 53.57 X 3 ,53-N-FKM80
R900009097 O-RING 9.25 0.78 X1-N-FKM80
R900009098 O-RING 12.42 0.78 X1-N-FKM80
R900009099 O-RING 12.42 0.78 X1-N-NBR90
R900009102 O-RING 85.32 X 3 ,53-N-NBR90
R900009111 O-RING 46.99 X5 ,33-N-FKM80
R900009112 O-RING 59.69 X5 ,33-N-NBR90
R900009113 O-RING 59.69 X5 ,33-N-FKM80
R900009114 O-RING 78.74 X5 ,33-N-FKM80
R900009115 O-RING 94.62 X5 ,33-N-NBR90
R900009124 SPRING 13.5 / 2.25 X53, 5 / 11
R900009125 STUETZRING 40/44X1
R900009127 SPRING 8.8 / 1.1 X27 / 7
Check valves R900009148 BOA-R/PN16-DN040
R900009157 O-RING 48.9 X 2 ,62-N-NBR90
R900009173 clamp AB33-01 / G 1 B
R900009175 O-RING 148.82 X3 ,53-N-FKM80
R900009179 MEMORY ADAPTER G3/4-G3/8X50-SW32
R900009180 MEMORY ADAPTER G11/4-G3/4X50-SW46
R900009181 MEMORY ADAPTER G2-G11/2X80-SW65
R900009191 O-RING 34.52 X 3 ,53-N-FKM80
R900009193 O-RING 15.6 X1 0.78 N FKM80
R900009204 MICRO SWITCH TYPE 11SM1 T
R900009208 O-RING 39.34 X 2 ,62-N-FKM80
R900009211 KERB NAIL ISO8746-2X4-ST-A3C
R900009222 clamp AB33-01/16 C
R900009223 clamp AB33-01/20 C
R900009224 clamp AB33-01/25 C
R900009225 clamp AB33-01/30 C
R900009226 clamp AB33-01/38 C
R900009231-HEAD SCREW M4x45 ISO4762-10.9
R900009243 O-RING 66.27 X 3 ,53-N-NBR90
R900009245 O-RING 18.72 X 2 ,62-N-NBR90
R900009246 SPRING 8.6 / 1X44, 5 / 15
USIT-RING R900009248 4.5 / U 7X1 FKM
R900009249 clamp AB33-01/12 C
R900009250 NUTRING 6.0 X12, 0x4, 0 P34N 85SFR SH 75-80
R900009252 O-RING 29.82 X 2 ,62-N-FKM80
R900009253 O-RING 15.54 X 2 ,62-N-FKM80
R900009265 LOCK SCREW 1 / 8 NPTF DRY-SEAL
R900009271 FLANGE QA 50.0 - 4xM8 -> 28.0 X 4.0
R900009272 FLANGE QA 50.0 - 4xM8 -> 28.0 X 5.0
R900009302 WARNING LABEL RNI 17712-001 SENSORS.
R900009304 STAR TOLERANCE RING 15x10 BN
R900009309 O-RING 117.07 X3 ,53-N-NBR90
R900009313 O-RING 52.07 X 2 ,62-N-NBR90
R900009318 DIN7346-8X6 PIN TENSION
R900009319 O-RING 16X3 ,5-N-FKM80
R900009338 O-RING 34.59 X 2 ,62-N-NBR90
R900009339 O-RING 44.12 X 2 ,62-N-NBR90
R900009340 O-RING 22x2-N-NBR90
R900009345 O-RING 50.17 X5 ,33-N-NBR90
R900009348 ENDSCHALTERBETAETIGER IS-2-C WITHOUT ROLE
R900009353 O-RING 29.74 X 3 ,53-N-NBR90
R900009354 O-RING 34.52 X 3 ,53-N-NBR90
R900009370 PROTECTION PLUG GPN 610 U 0
R900009372 WASHER DIN9021 4.3-ST
R900009376 O-RING 40.87 X 3 ,53-N-NBR90
R900009381 DIN988-PASS DISC 6X12X0, 3
R900009385 STEEL BALL DIN5401-2-0, 001 G20
R900009387 STUETZRING 22/25X0, 6
NUT MOS R900009395 G 1 / 4 10S A3C
NUT MOS R900009396 G 1 / 2 10S A3C
R900009400 SHCS ISO4762-M6X150-10.9
R900009401 SHCS ISO4762-M6X185-10.9
R900009402 SHCS ISO4762-M6X110-10.9
R900009403 SHCS ISO4762-M10X190-10.9
R900009407 SPRING WASHER DIN2093-0.5 B12-GR1
R900009422-HEAD SCREW M5x75 ISO4762-10.9
R900009430 PIN SCREW DIN939-10.9-M5X115
R900009432 PIN SCREW DIN939-10.9-M5X150
R900009433 HEX NUT M5-A3C-RNI-14515
R900009434 SPRING 6.3 / 1X14 / 5,5
R900009435 SHCS ISO4762-M6X175-10.9
R900009436 SPRING 12 / 1,8 X32 / 7
R900009458 FUEHRUNGSRING ...- 9.5 PTFE BZ RN150.21
R900009461 SPRING 30/2X88/5
R900009463 SPRING 45 / 3,2 X126, 5 / 6
R900009467 SPRING 44/8X223/15
R900009470 SPRING 42/9X233, 5 / 16
R900009471 SPRING 42 / 4.5 X216, 5 / 15
R900009472 SPRING 45/10X282, 5 / 18
R900009473 SPRING 50 / 5,6 X229/14
R900009474 SPRING 65/14X462/22
R900009475 SPRING 58/7X288, 5 / 15
R900009476 SPRING 70/9X331/14
R900009477 SPRING 70/15X523/22
R900009482 O-RING 85.09 X5 ,33-N-NBR90
R900009483 O-RING 43.82 X5 ,33-N-NBR90
R900009484 O-RING 75.57 X5 ,33-N-NBR90
R900009486 O-RING 113.67 X5 ,33-N-NBR90
R900009488 O-RING 170.82 X5 ,33-N-NBR90
R900009489 O-RING 189.87 X5 ,33-N-NBR90
R900009492 O-RING 278.77 X5 ,33-N-NBR90
R900009493 O-RING 148.82 X3 ,53-N-NBR90
R900009495 O-RING 221.84 X3 ,53-N-NBR90
R900009496 O-RING 291.47 X7-N-NBR90
R900009497 O-RING 354.97 X7-N-NBR90
R900009498 O-RING 367.67 X7-N-NBR90
R900009499 O-RING 430.66 X7-N-NBR90
R900009500 O-RING 506.86 X7-N-NBR90
R900009501 O-RING 532.26 X7-N-NBR90
R900009502 O-RING 608.08 X7-N-NBR90
R900009504 O-RING 29.74 X 3 ,53-N-FKM80
R900009505 O-RING 40.87 X 3 ,53-N-FKM80
R900009510 O-RING 120.24 X3 ,53-N-NBR90
R900009515 SPRING 14.6 / 1.6 X40 / 8
R900009520 FITTING N8-1 / 4 ZN
R900009522 FITTING N8-1 / 2 ZN
R900009526 FITTING N8-1 1 / 2 ZN
R900009528 FITTING N8-2 1 / 2 ZN
R900009535 STUETZRING 56,3 / 62x1
R900009536 STUETZRING 71.3 / 80x1
R900009537 STUETZRING 86.3 / 95X1
R900009538 STUETZRING 106.3 / 115X1
R900009541 WASHER DIN6799 3.2
R900009544 O-RING 85.09 X5 ,33-N-FKM80
R900009547 O-RING 10.77 X 2 ,62-N-NBR90
R900009551 NUTRING 23x30 A 01 PDA
R900009552 ISO1207-HEAD SCREW M4x4-4.8-A3C
R900009554 SPRING 19 / X68 3.2 / 9.5
R900009555 O-RING 85.32 X 3 ,53-N-FKM80
R900009557 O-RING 43.82 X5 ,33-N-FKM80
R900009559 O-RING 69.22 X5 ,33-N-FKM80
R900009565 O-RING 189.87 X5 ,33-N-FKM80
R900009580 SCRAPER 4 / 4X 12X 7 A1 F85 RN182.07
R900009583 STUETZRING 8.6 / 12x0, 6
QUAD RING R900009587 X2 10.20, 62-4111A 514AQ
R900009588 O-RING 17x2 ,5-N-FKM80
R900009593 BUSHING 25.0 / 28.0 X 30.0 PAP .. P10
R900009604-HEAD SCREW M5x45 ISO4762-10.9
R900009605 STUETZRING 17/20X0, 6
ROD SEAL R900009620 36 / 48X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009621 45 / 60x22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009622 56 / 71X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009624 90/105X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009626 125/140X34, 0FKM RN182.34
ROD SEAL R900009627 140/155X34, 0FKM RN182.34
R900009628 PISTON SEAL 125/100X25, 8 FKM RN182.12
R900009655 O-RING 18.77 0.78 X1-N-NBR90
R900009663 SHCS ISO4762-M6X160-10.9
USIT-RING R900009672 14/18, 7X1, 5 U of NBR
R900009694 O-RING 4X1-N-NBR90
R900009697 PLATE DIN433-2 ,2-SOFT-AL
R900010172 MAGNET WU35-4 M.N. 110V60HZ SPARE
R900010182 ABZEK-B5-90L-4-A1-1, 50 / 1,80
R900010183 ABZEK-B5-71-4-A1-0, 37 / 0,44
R900010186 ABZEK-B5-A0-80-4-0, 55 / 0.66
R900010187 ABZEK-B5-80-4-A1-0, 75 / 0,90
R900010206 ABZEK B5-A0-71-4-0, 25 / 0,30
B5-90S-R900010207 ABZEK-4-A0-1, 10 / 1,32
R900010208 ABZEK-100L-4-B5-A0-2, 20 / 2.64
R900010209 ABZEK-B5-100L-4-A1-3, 00 / 3,60
R900010210 ABZEK-B5-112M-4-B0-4, 00 / 4,80
GU35-4 R900010260 MAGNET O.N. 12V
GU35-4 R900010261 MAGNET M.N. 12V SPARE
GU35-4 R900010262 MAGNET O.N. 24V
R900010263 MAGNET GU35-4M.N.24V
GU35-4 R900010267 MAGNET M.N. 110V
GU35-4 R900010269 MAGNET M.N. 180V
GU35-4 R900010271 MAGNET M.N. 220V
R900010274 MAGNET WU35-4 O.N. 220V50HZ
GU35-4 R900010301 MAGNET M.N. 196V
R900010302 MAGNET WU35-4 M.N. 127V50HZ
GU35-4 R900010311 MAGNET M.N. 96V
R900010316 MAGNET GH70-4-A M.N. 220V
R900010453 COIL YELLOW-GREEN 500 ohm
R900010454 500 OHM COIL RED-BLUE
R900010462 MAGNET GV45-4-A O.N. 19.5 ohm
R900010477 200 OHM COIL RED-BLUE
R900010478 COIL YELLOW-GREEN 200 ohm
R900010490 MAGNET GV72-4 M.N. 19 ohm
R900010493 ABZEK-132S-4-B5-B0-5, 50 / 6,60
R900010494 ABZEK-B5-132M-4-B1-7, 50 / 9,00
R900010495 MAGNET GV45-4-A M.N. 19.5 ohm
R900010499 COIL YELLOW-GREEN, 80 ohm
R900010500 80 OHM COIL RED-BLUE
R900010505 MAGNET WU35-0 M.N. 120V60HZ SPARE
GU35-4 R900010510 MAGNET M.GN. 24V
R900010514 POTENTIOMETER MCP 30/RA
GU35-4 R900010517 MAGNET M.VN. 24V
R900010521 MAGNET GV45-2-A O.N. 19.5 OHM SK1412
R900010522 VT 1562-2X /
R900010531 ABZEK-B5-160M-4-B0-11, 00/13, 20-K
R900010568 MAGNET GP45-4-A O.N. 19.5 ohm
R900010569 MAGNET GP45-4-A M.N. 19.5 ohm
R900010571 MAGNET M.IW9 GP60-4-A-03-00 10.0 OHM
R900010585 COIL YELLOW-GREEN, 40 ohm
R900010586 40 OHM COIL RED-BLUE
R900010587 MAGNET M.IW9 GP61-4-A-03-00 10.0 OHM
R900010588 MAGNET M.IWB GP61-4-A-13-00 10.0 OHM
R900010595 MAGNET GP61-4-A O.N. 10.0 ohm
R900010604 MAGNET GW50-4-A M.N. 24V
R900010605 MAGNET GH70-0-A M.N. 24V
R900010609-A MAGNET GP45A4 O.N. 5.4 Ohm
R900010614 MAGNET GP45-2-A M.P. 19.5 ohm
R900010615-A MAGNET GP45A4 M.IW9-03-00 5.4 OHM
R900010622 MAGNET GP45-4-A M.N. 5.4 Ohm
R900010623 MAGNET GP61-4-A M.N. 10.0 ohm
R900010631 MAGNET GP45-4-A M.P. 19.5 ohm
R900010640 MAGNET GZ44-4-A M.N. 24V
R900010641 MAGNET GZ70-4-A M.VN. 24V
R900010642-A MAGNET GP45B4 M.IW9-03-00 5.4 OHM
R900010656 MAGNET GP61-4-A M.N. 3.1 OHM 12V
R900010714 MAGNET GW50-4-A M.N. 96V
R900010715 MAGNET GW50-4-A M.N. 110V
R900010726 VT 1600-3X/E1
R900010735 VT 5000-2X/R5E
R900010737 VT 5001-2X/R5E
R900010738 VT 5002-2X/R1E
R900010739 VT 5002-2X/R5E
R900010751 SEAL KIT FL VAB-6 H / L
R900010773 VT 5000-2X/R1E
R900010775 VT 5013-3X/R5E
R900010776 VT 5014-3X/R5E
R900010777 VT 5015-3X/R5E
R900010778 VT 5016-3X/R5E
R900010779 VT 5017-3X/R5E
R900010787 VT 5014-3X/R1E
R900010792 VT 5015-3X/R1E
R900010811 COIL EZ 203 G 24
R900010816 MAGNET WU35-4 M.N. 200V50HZ
R900010821 CAP GH/WH70 m.n
R900010834-A MAGNET GP45A9 M.P. 5.4 Ohm
R900010844 MAGNET GM37-C1A O.N. 12V 14W
R900010871 VT 11004-1X /
R900010894 VT 4438-1X/R5 (MOD.VT5005-1X/IW9/20)
R900010895 VT 4942-1X/R5 (MOD.VT5006-1X/IW9/20)
R900010934-A MAGNET GP35H4 O.N. 12.0 ohm
R900010935-A MAGNET GP35H4 M.N. 12.0 ohm
R900010937 VT 11 006-1X /
R900010938 VT 11 015-1X /
R900010950 MAGNET WU35-4 M.VN. 110V50HZ SPARE
R900010957 VT 11005-1X /
R900010958 VT 11011-1X /
R900010959 VT 11012-1X /
R900010960 VT 11013-1X /
R900010961 VT 11 016-1X /
R900010989 VT 11 027-1X /
R900010991 VT 11 029-1X /
R900010992 VT 11030-1X /
R900010997 MAGNET WH44-4-A M.N. 220V50/60 +240 V60HZ
R900011010 SPRING 38 / X66 6.5 / 4.5
R900011012 SPRING 44 / X88 7.5 / 5.5
R900011018 STUETZRING 64/72X1
R900011019 grooved pin ISO8741-10X16-ST
R900011023 AIR FILTER ELF P 3 F 10 W 1.X
Check valves R900011026 22L/25S/0, 5NBR POS1-5
R900011028 BUSHING 16.0 / 18.0 X 12.0 PAP .. P10
R900011029 SPRING 33/5X59, 3 / 4, 5
R900011030 SPRING 33/4X58, 3 / 4
R900011031 SPRING 29.7 / 4.5 X104 / 9
R900011036 SPRING 25.8 / 3X53, 5 / 4, 5
R900011039 CONNECTOR 3P Z45 GDM201 BG & B
R900011040 WASHER 85X85X0, 050 AFTER DRAWING
R900011041 WASHER 85X85X0, 055 AFTER DRAWING
R900011042 WASHER 85X85X0, 060 AFTER DRAWING
R900011043 WASHER 85X85X0, 065 AFTER DRAWING
R900011044 WASHER 85X85X0, 070 AFTER DRAWING
R900011045 WASHER 85X85X0, 075 AFTER DRAWING
R900011046 WASHER 85X85X0, 080 AFTER DRAWING
R900011048 WASHER 85X85X0, 090 AFTER DRAWING
R900011050 WASHER 85X85X0, 100 AFTER DRAWING
R900011052 WASHER 85X85X0, 200 AFTER DRAWING
R900011069 HEX NUT ISO8673-8-M64x4
ROD SEAL R900011072 125/140, 5X 6.3 PUR
R900011080 STUETZRING 40/50X1, 5
R900011081 STUETZRING 53/63X1, 5
R900011083 STUETZRING 88/100X2
R900011085 STUETZRING 135/150X2
R900011089 O-RING 12X1 ,5-N-FKM80
R900011090 SPRING 86/8X308/12, 5
R900011094 SPRING 27.6 / 3.4 X40 / 3
R900011100 23.6 SPRING / 5X56, 5 / 6
R900011101 STAPLE 64/12 CNK
R900011102 STUETZRING 61.4 / 66X1
R900011105 SPRING 39/9X78, 5 / 5
R900011106 SEAL DC 55013-0060 - 46K-011-8307
R900011117 SPRING 16,5 / X38 4.5 / 4.5
R900011119 SPRING 22.8 / 5.6 X140/15, 5
R900011180 SPRING 6.7 / 1.1 X 13, 9 / 5
R900011191 HOSE AB20-11/.1000
R900011194 SPRING 15.3 / 2.25 X 22, 9 / 5
R900011210 counterbalance valve 1CE100-P-35-SV-4 SPEC.
R900011222 SHCS ISO4762-M16X90-10.9
R900011223 SPRING 49 / 5,6 X75 / 4
R900011224 SPRING 69 / 6,3 X92 / 3
R900011226 SPRING 50/4X78/4
R900011227 SPRING 42 / X65 3.4 / 3.5
R900011230 NUTRING 18.0 X25, 0x4, 0 811 091 G6 F / V
R900011238 SPRING 6.8 / 0,9 X19, 5 / 8
R900011240 SPRING 24 / 5,3 X55 / 6
R900011241 AIR FILTER ELF P 4 F 10 W 1.X
R900011252 AC PBR 80CS4H / A200 / 95 -1X/DH-AL
R900011254 AC PBR 80CS4H / A250/116 -1X/DH-AL
CORK SEAL R900011256 AB33-33/C200
CORK SEAL R900011257 AB33-33/C250
SNAP RING R900011258 DIN7993-A38
R900011262 CYLINDER SCREW DIN912-M30X140-10.9NEL
R900011264 SHCS ISO4762-M20X110-10.9
R900011267 Schraubkupplungen AB20-11/K2 G1 / 4
R900011268 O-RING 17.17 0.78 X1-N-NBR70 MT
R900011275 O-RING 9.25 0.78 X1-N-NBR70 MT
R900011277 O-RING 14X1 0.78 N NBR70 MT
R900011300 SPRING 15,6 / 2X35 / 4,5
R900011301 SPRING 20/2X28/3
R900011302 SPRING 2 / 2, 25x28 / 3
R900011315 GEAR AB33-22/KD 19
R900011317 GEAR AB33-22/KD 28
R900011318 GEAR AB33-22/KD38
R900011319 GEAR AB33-22/KD 42
R900011321 NABE AB33-22/KD 19-18
R900011322 NABE AB33-22/KD 19-19X37
R900011323 NABE AB33-22/KD 19-24
R900011324 NABE AB33-22/KD 24-18
R900011325 NABE AB33-22/KD 24-19
R900011326 NABE AB33-22/KD 24-24
R900011327 NABE AB33-22/KD 24-25
R900011328 NABE AB33-22/KD 24-28
R900011329 NABE AB33-22/KD 28-18
R900011331 NABE AB33-22/KD 28-25
R900011332 NABE AB33-22/KD 28-28
R900011333 NABE AB33-22/KD 28-32
R900011334 NABE AB33-22/KD 28-38
R900011335 NABE AB33-22/KD 38-18
R900011337 NABE AB33-22/KD 38-25
R900011338 NABE AB33-22/KD 38-28
R900011339 NABE AB33-22/KD 38-32
R900011340 NABE AB33-22/KD 3
 
R900006510 NUT AB20-12/GE08LR-EDA3C
R900006521 NUT AB20-18/RED A3C L 15/12
R900006536 O-RING 12X1-N-NBR90
R900006539-M3x3 SCREW DIN438-14H
R900006540 ​​SHCS ISO4762-M14X40-10.9
R900006550 O-RING 28X3-N-FKM80
R900006551 O-RING 45x3-N-FKM80
R900006555 PLATE DIN433-10 ,5-140HV
DOUBLE-U-BEARING R900006560 AB33-10/1-50
DOUBLE-U-BEARING R900006562 AB33-10/2-50
DOUBLE-U-BEARING R900006563 AB33-10/2-60
DOUBLE-U-BEARING R900006564 AB33-10/3-60
DOUBLE-U-BEARING R900006565 AB33-10/3-70
DOUBLE-U-BEARING R900006566 AB33-10/4-70
R900006567 NOZZLE 1.2 M4x7 MS RN115.38
R900006573 O-RING 17x1 ,5-N-FKM80
R900006585 O-RING 7.65 0.78 X1-N-FKM80
R900006593 OIL SEAL 25X35X7 BASL NBR-902
R900006601 SPRING 6.3 / 0,9 X16, 2 / 6, 5
R900006602 SPRING 5.5 / 0.5 X11 / 3
R900006607 SPRING 5.7 / 0,6 X11, 5 / 4
Check valves 15 R900006625 RHD PL1
R900006626 STUETZRING 23/28X1
R900006627 STUETZRING 35/40X1
R900006631 STUETZRING 27.3 / 32X1
R900006632 STUETZRING 18/22X1
R900006643 STUETZRING 20.3 / 25X1
R900006644 STUETZRING 12/16X1
R900006654 NOZZLE 0.5 M4x7 MS (0.5 +0.02) RN115.38
R900006655 SPRING 6/1X31/11, 5
R900006669 LOCK RING 105X4 DIN472
RETAINING RING R900006670 120x4 DIN472
R900006672 LOCK RING 150X4 DIN472
R900006675 SPAN PEN-ST ISO8752-3x18
R900006677 KNOB HANDLE 0852-258-00 25/8X40
R900006678 SPRING 10 / 0,8 X11, 3 / 3
R900006681 NOZZLE 1.5 M4x7 MS RN115.38
R900006684 O-RING 20X2-N-FKM80
R900006685 SPRING 10/1X11/2
R900006686 SPRING 10/1X12, 5 / 2
R900006707 grooved pin ISO8740-3X6-ST
R900006711 grooved pin ISO8741-6X20-ST
R900006718 O-RING 85X2-N-FKM80
R900006737 WIPERS 40 / 48X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900006739 NOZZLE 0.6 M4x7 MS RN115.38
R900006741 WIPERS 10 / 16X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
ROD SEAL R900006742 10 / 20x18, 5NBR RN182.34
R900006748 O-RING 22x2 ,5-N-FKM80
R900006751 SPRING 6.2 / 0.8 X14, 9 / 5
R900006762 O-RING 8.3 X 2 ,4-N-FKM80
R900006763 O-RING 16X3-N-FKM80
R900006764 TERMINAL MK 3 / 2
R900006767 SCREW M3x16 DIN7513-BE-ST &
R900006771 SPRING 71 / X110 7.5 / 4.5
R900006772 NUT MAV08LRA3C
R900006774 SPRING 13 / X35 2.25 / 6.5
R900006776 NUT MAV10LRA3C
R900006786 O-RING 8X2-N-FKM80
R900006792 SPRING 9.7 / 0.6 X 21 / 6.5
R900006794 LOCK SCREW DIN908-M26x1 ,5-ST-A3C
R900006803 WIPERS 12 / 18X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900006814 WIPERS 14 / 20X3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900006827 AB20-07/12X2 Welding cones, 5
R900006828 AB20-07/16X3 Welding cones, 0
R900006829 AB20-07/20X3 Welding cones, 0
R900006830 AB20-07/25X4 Welding cones, 0
R900006831 AB20-07/30X4 Welding cones, 0
R900006832 AB20-07/38X5 Welding cones, 0
ROD SEAL R900006837 4 / 7,5 X3, 0 UGA2-WS858
R900006858 NABE AB33-20/KB 28-28
R900006873 AB33-20/KB 28 SLEEVE
R900006874 AB33-20/KB 38 SLEEVE
R900006892 SPRING 7.8 / 1.1 X29/10
R900006909 SPRING 7.2 / 0.8 X19, 9 / 5, 5
R900006912 PASS DISC DIN988-22X32X1
ROD SEAL R900006920 4 / 7,5 X3, 0 *
R900006928 BALL KNOB DIN319-L40X12PF
R900006940 SPRING 20 / 2,5 X49 / 6
R900006945 PASS DISC DIN988-12X18X0, 1
R900006946 PASS DISC DIN988-12X18X0, 3
R900006947 PASS DISC DIN988-12X18X0, 5
R900006948 PASS DISC DIN988-12x18x1
R900006950 DIN988-PASS DISC 8X14X1
R900006951 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 5
R900006952 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 3
R900006976-HEAD SCREW M5x50 ISO1207-4.8-A3C
R900006980 KEY SY48
R900006981 O-RING 38x2 ,5-N-NBR90
R900007008 SPRING 16.5 / 4X68/10
R900007015 O-RING 21x2-N-FKM80
R900007020 O-RING 16X2-N-FKM80
R900007029 O-RING 58X2 ,5-N-FKM80
R900007038 O-RING 6X2-N-FKM80
R900007043 BELLOWS 18.0 / 70.0 X 84.0 NR: 1.4821
R900007045 SCREW DIN913-M12X12-45H
RETAINING RING R900007053 9x0, 8 DIN472
R900007057 SPRING 24/4X70/8
ROD SEAL R900007069 70 / 85X22, 5FKM RN182.34
R900007071 PISTON SEAL 50 / 35X11, 5 FKM RN182.12
R900007072 PISTON SEAL 63 / 48X13, 0 FKM RN182.12
R900007073 PISTON SEAL 80 / 60x15, 2 FKM RN182.12
R900007074 PISTON SEAL 100 / 80X21, 2 FKM RN182.12
R900007102 PLATE 17678-001 RNI-REXROTH
R900007107 O-RING 8X1-N-NBR90
R900007111 O-RING 9.25 0.78 X1-N-NBR90
R900007119 KNOB HANDLE 0852-256-00 25/6X40
R900007126 SPRING 14.4 / 1.6 X52 / 9
R900007145 SPRING 16 / 3,2 X68 / 9
R900007163 SCREW DIN913-M10X25-45H
R900007176 SPRING 5.5 / 1.25 X15 / 6
R900007190 BELLOWS V6-875 7.0 / 31.0 X 33.0 CR
R900007194 SPRING 4.8 / 0.63 X 21 / 9,5
R900007209 ISO8752-SPAN PIN 5X20-ST
R900007212 NUT AB20-12/GE 08 LM-ED A3C
R900007213 NUT AB20-12/GE 12 LM-ED A3C
R900007214 NUT AB20-12/GE 18 LM-ED A3C
Check valves 16 R900007215 RHD PS1
Check valves 20 R900007216 RHD PS1
Check valves 25 R900007217 RHD PS1
CUTTING RING R900007225 D 28-L A3C
CUTTING RING R900007228 S D 16-A3C
R900007233 SCREW DIN913-M10X8-45H
R900007237 FITTING U11-1 / 2 ZN
R900007238 FITTING U11-3 / 4 ZN
R900007239 FITTING U11-1 ZN
R900007240 FITTING U11-1 1 / 4 ZN
R900007241 FITTING U11-1 1 / 2 ZN
R900007257 FITTING N4-1X3 / 4 ZN
R900007270 N4-FITTING 2X1 ZN
R900007340 SHCS 3/8UNCX1-12.9
R900007343 42-LAMP RED 60V GOL75
R900007352 SHCS ISO4762-M10X140-10.9
R900007353 SPRING 31 / X57 2.5 / 4.5
R900007354 LOCK SCREW 1 / 8 NPT LEVL-SEAL
R900007356 CLOSING BOLT 1 ​​/ 2 NPT LEVL-SEAL
R900007367 SCREW M3x4 DIN 913-45H-
SCREW M4X6-DIN913 R900007368-45H
R900007375 WIPERS 18 / 7 A1 26X 4X PUR RN182.07
R900007376 WIPERS 22 / 7 A1 30X 4X PUR RN182.07
R900007395 SPRING 33.6 / 3.2 X55 / 4
R900007399 PLATE 17685-001 RNI-REXROTH
R900007403 PLATE 17686-001 RNI-REXROTH
R900007413 TERMINAL MK 3 / 6
R900007415 SHCS M4X12-A4-ISO4762-70
R900007423 STEEL BALL 3.5 G20 DIN5401
R900007426 GPN300F9 PROTECTION PLUG-20 R1 / 4 "
R900007427 GPN300F12 PROTECTION PLUG-25 ​​R3 / 8 "
R900007428 GPN300F18 PROTECTION PLUG-30 1 / 2 "
R900007429 PROTECTION PLUG GPN 300 F 23-35 3 / 4 "
R900007430 PROTECTION PLUG GPN 300 F 25-45 R1 "
Check valves 12 R900007433 RHD PS1
R900007434 PLATE 17689-001 RNI-REXROTH
R900007441 DIN6885-A8X7X36
R900007469 NUTRING 5.0 X10, 0x4, 0 / 2, 5 G6-N84 SPEC.
R900007470 SPRING WASHER DIN2093-B10-GR1
R900007474 STRAIGHT PIN DIN7 6H11X10-ST-
R900007475 O-RING 24X2-N-NBR90
R900007477 grooved pin ISO8740-6X8-ST
R900007480 O-RING 24X2-N-FKM80
R900007482 NUTRING 6.0 X10, 0x4, 3 G7 Z5009-0050 DOCU.
R900007483 STUETZRING 6/10X1
R900007485 SPRING 3.4 / 0.45 x 12 / 7.5
R900007489 FITTING M4-1/2X3/8 ZN
R900007499-M4 FITTING 2X1 ZN
R900007503 FITTING A4-1 / 4 ZN
R900007504 FITTING A4-3 / 8 ZN
R900007506 FITTING A4-3 / 4 ZN
R900007507 FITTING A4-1 ZN
R900007508 FITTING A4-1 1 / 4 ZN
R900007509 FITTING A4-1 1 / 2 ZN
R900007510 FITTING A4-2 ZN
R900007548 SHCS 3/8UNCX3 1/2-12.9
R900007553 SHCS 1/2UNCX1 3/4-12.9
R900007557 SHCS 1/2UNCX5 1/2-12.9
R900007654 NUT AB20-12/GE 10 LM-EDM14X1, 5
R900007667 LOCK SCREW DIN906-0.5-ST M22X1
SHUT-OFF VALVE R900007674 DN10-3 / 4 / 28-330
R900007710 SHCS ISO4762-M6x100-10.9
R900007713 SPRING 8 / 0, 5X29 / 6
R900007723 FITTING U11-3 / 8 ZN
R900007730 SPRING 6.5 / 1.25 X10 / 3
R900007742 STUETZRING 28.4 / 32X0, 8
R900007751 LOCK SCREW DIN908-G2A-ST-A3C
R900007753 SPRING 26 / X36 1.4 / 5
Check valves 08 R900007767 RHD PS1
R900007769 O-RING 19x2 ,5-N-FKM80
R900007775 O-RING 14x2 ,5-N-FKM80
R900007812 HEX NUT DIN936-M33x1 ,5-17HA3C
R900007814 PROTECTION PLUG GPN 610 U 3
R900007815 PROTECTION PLUG GPN 610 U 4
R900007816 PROTECTION PLUG GPN610U7
R900007817 PROTECTION PLUG GPN 610 U 12
R900007818 PROTECTION PLUG GPN 610 U 16
R900007820 PROTECTION PLUG GPN610U19
R900007821 PROTECTION PLUG GPN 610 U 22
R900007824 OELSTANDANZEIGER AB31-21/127
R900007829 SPRING 19.5 / 6.5 X57, 7 / 5, 5
R900007830 SPRING 18/5X56, 6 / 5, 5
SCREW DIN913-M6X20 R900007832-45H
R900007833 SCREW M4x5 DIN 913-45H-
R900007849 NOZZLE 1.6 M4x7 MS RN115.38
R900007865 TUBE FORM 76.1 X 2.9 to 90 `ea
R900007866 TUBE FORM 88.9 x 3.2 - 90 `ea
R900007868 TUBE FORM 139.7 X 4.0 to 90 `ea
R900007870 TUBE FORM 60.3 X 5.6 to 90 `ea
R900007874 TUBE SHEETS X10 60.3, 0 - 90 `ea
R900007875 REDUCING 60.3 X 3.6 to 48.3 X 3.2-ST
R900007878 REDUCING 114.3 X 3.6 to 60.3 X 2.9-ST
R900007882 T-PIECE 60.3 X 2.9-ST
R900007883 T-PIECE 76.1 X 2.9-ST
R900007884 T-PIECE 88.9 X 3.2-ST
R900007885 TEE 114.3 X 3.6-ST
R900007888 T-PIECE 60.3 X 5.6-ST
R900007890 T-PIECE 48.3 X 5.1-ST
R900007893 SPRING 9.6 / 1,6 X38, 5 / 9, 5
R900007897 O-RING 62X3-N-FKM80
R900007910 NOZZLE 1.4 M4x7 MS RN115.38
R900007920 O-RING 37.69 X 3 ,53-N-NBR90
R900007921 O-RING 25x3 ,53-N-NBR90
R900007922 O-RING 56.74 X 3 ,53-N-NBR90
R900007923 O-RING 82.14 X 3 ,53-N-NBR90
R900007950 BUSHING 16.0 / 18.0 X 15.0 PAP .. P10
R900007965 PROTECTION PLUG GPN 610 U 2
R900007966 PROTECTION PLUG GPN 610 U 6
R900007972 WIPERS 16 / 22x3, 5X5 P7 NBR RN182.11
R900007977 HEX NUT M8-ISO4035-A4-035
R900007978 NUT DIN917-M8-A5-50
R900007993 DIN988-PASS DISC 8X14X0, 1
SCREW DIN913-M4X12 R900008000-45H
R900008012 PROTECTION PLUG GPN 610 U 5
R900008013 PROTECTION PLUG GPN 610 U 8
R900008014 PROTECTION PLUG GPN 610 U 11
R900008016 PROTECTION PLUG GPN610U15
R900008017 PROTECTION PLUG GPN 610 U 18
R900008020 ISO8752-SPAN PIN 4X36-ST
R900008033 O-RING 56.52 X5 ,33-N-NBR90
R900008034 O-RING 69.22 X5 ,33-N-NBR90
R900008035 O-RING 78.74 X5 ,33-N-NBR90
R900008036 O-RING 88.27 X5 ,33-N-NBR90
R900008037 O-RING 97.79 X5 ,33-N-NBR90
R900008038 O-RING 110.49 X5 ,33-N-NBR90
R900008039 O-RING 132.72 X7-N-NBR90
R900008040 O-RING 158.12 X7-N-NBR90
R900008042 O-RING 183.52 X7-N-NBR90
R900008043 O-RING 227.97 X7-N-NBR90
R900008044 O-RING 46.99 X5 ,33-N-NBR90
R900008045 O-RING 92X4-N-FKM80
R900008050 O-RING 39x3-N-FKM80
R900008059 FITTING T1-3 / 4 ZN
R900008061 FITTING T1-1 1 / 4 ZN
R900008078 RAIL, MOUNTING-AB33-01/C28/11-A3A
R900008119 clamp AB33-01 / G 1 / 2 B
R900008122 clamp AB33-01/48 C
R900008123 clamp AB33-01/60 C
R900008130 DIN1587-NUT M10-SW16-RI &
R900008132 SHCS M4X65-8.8-ISO4762-A2C
R900008136 SPRING 27.5 / 6.3 X131, 2 / 12, 5
PIN SCREW DIN835-M8x60 R900008139-10.9
R900008154 BALL VALVE AB21-20 / G 3/8-500
R900008155 BALL VALVE AB21-20 / G 1/2-400
R900008156 BALL VALVE AB21-20 / G 3/4-315
R900008157 BALL VALVE AB21-20/G1 -315
KEY R900008158 E 10H
R900008160 CLOSING LOCK KEY O. VW E10
R900008162 O-RING 17x2-N-FKM80
R900008176 FITTING N4-1/2X3/8 ZN
GPN 290/038 R900008181 PROTECTION PLUG SHAFT
R900008193 SPRING 16/4X41, 8 / 5
R900008195 BUSHING 5.0 / 7.0 X 5.0 PAP .. P10
SCREW DIN913-M5X20 R900008198-45H
R900008200 O-RING 3.2 X 1 ,6-N-NBR90
R900008201 O-RING 3.2 X 1 ,6-N-FKM80
R900008203 STUETZRING 50,4 / 55X1
R900008205 O-RING 9X1 ,5-N-FKM80
R900008216 SPRING 21.6 / 5.6 X78 / 7
R900008217 SPRING 22.3 / 6.3 X79 / 6
R900008218 SPRING 24.5 / 8.5 X77 / 5
R900008219 SPRING 26/10X76, 7 / 5
R900008228 O-RING 13X2 ,5-N-FKM80
R900008234 SPAN PIN ISO8752-2X6-ST
R900008235 STAPLE 64/16 CNK
R900008239 O-RING 5X1-N-NBR90
R900008243 SHCS M4X75-8.8-ISO4762-A2C
R900008257 SPRING 33 / 3,6 X43, 5 / 3
R900008258 SPRING 33 / 3.6 X 100 / 8
LIP RING R900008259 4X12X4, 5 G1 NBR
LIP RING R900008260 4X12X4, 5 G1 FP
R900008261 nut M 16-S A3C (M24X1, 5)
R900008262 STUETZRING 4/12X1
R900008263 DIN1434 BOLTS-ST-8H11X35X32
R900008276 PROTECTION PLUG GPN 610 U 27
R900008281 SHCS ISO4762-M6X125-10.9
R900008282 SHCS ISO4762-M6X135-10.9
R900008287 O-RING 18.64 X 3 ,53-N-NBR90
R900008290 O-RING 32.92 X 3 ,53-N-NBR90
R900008294 SPRING 3.6 / 0,4 X6, 3 / 4
R900008296 SPRING 7.6 / 1.25 X26 / 9
R900008297 SPRING 40/3X89/6
R900008299 SPRING 43 / 5,6 x52 / 3
R900008301 SPRING 47 / 4.25 X97 / 5
R900008302 SPRING 50/7X59/3
R900008304 SPRING 38 / 5,3 X99 / 7
R900008305 SPRING 60/8X96/4
R900008308 SPRING 60/5X181/9
R900008309 SPRING 80/10X109/4
R900008313 SPRING 49 / 6.5 X151 / 9
R900008314 SPRING 100/11X147, 5 / 4
R900008319 SPRING 110/14X157/4
R900008323 SPRING 13 / 1,4 X35, 5 / 7
R900008328 O-RING 8X1 ,5-N-FKM80
R900008336 STUETZRING S52028-1111
R900008346 SPRING 5.5 / 0.3 X 22 / 5
R900008368 HEATING ELEMENT AB32-10 / 2 D 400
R900008369 HEATING ELEMENT AB32-10 / 3 D 400
R900008371 SHCS ISO4762-M12X160-10.9
R900008377 BEARING GE 12 DO RN161.10
R900008379 BEARING GE 25 DO RN161.10
R900008380 BEARING GE 30 DO RN161.10
R900008381 BEARING GE 35 DO RN161.10
R900008382 BEARING GE 40 DO RN161.10
R900008383 BEARING GE 50 DO RN161.10
R900008384 BEARING GE 60 DO RN161.10
R900008385 BEARING GE 70 DO RN161.10
R900008386 BEARING GE 80 DO RN161.10
R900008387 BEARING GE 90 DO RN161.10
R900008388 BEARING GE 100 DO RN161.10
R900008389 BEARING GE 110 DO RN161.10
R900008390 BEARING GE 120 DO RN161.10
R900008391 SHCS 3/8UNCX1 1/4-12.9
RETAINING RING R900008396 160x4 DIN472
R900008397 LOCK RING 180X4 DIN472
R900008399 STUETZRING 21/24X0, 6
R900008400 WIPERS 56 / 66X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900008401 WIPERS 45 / 55X 5X7 PU6 PUR RN182.11
R900008402 WIPERS 100/112X7X12 PU6 PUR RN182.11
R900008403 WIPERS 110/122X7X12 PU6 PUR RN182.11
R900008404 WIPERS 125/140X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008405 WIPERS 140/155X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008407 WIPERS 160/175X10X16 PU6PUR RN182.11
R900008408 WIPERS 180/200X10X18 PU6PUR RN182.11
ROD SEAL R900008411 36 / 48X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008412 45 / 60x22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008413 56 / 71X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008414 90/105X22, 5NBR RN182.34
ROD SEAL R900008415 100/115X30, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008416 110/125X30, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008417 125/140X34, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008418 140/155X34, 0NBR RN182.34
ROD SEAL R900008420 100/120X40, 0NBR RN182.32
ROD SEAL R900008424 180/210X60, 0NBR RN182.31
R900008425 PISTON SEAL 125/100X25, 8 NBR RN182.12
R900008426 PISTON SEAL 140/115X25, 8 NBR RN182.12
R900008427 PISTON SEAL 160/130X29, 0 NBR RN182.12
R900008428 PISTON SEAL 200/170X33, 5 NBR RN182.12
R900008429 PISTON SEAL 220/190X33, 5 NBR RN182.12
R900008430 PISTON SEAL 250/220X33, 5 NBR RN182.12
R900008453 SPRING 6.2 / 0.8 X15, 9 / 5
R900008459 SPRING 31 / X36 1.8 / 5
R900008478 O-RING 6X1 ,5-N-FKM80
R900008484 SPRING 9.5 / 2.5 X72/18
R900008486 SPRING 21.6 / 5.6 X89/10
R900008497 NUTRING 45.0 X35, 0x7, 0 P82
R900008501 FLAT HEAD SCREW DIN921-M5X16-5.8-F3A
USIT-RING R900008504 4.5 / U 7X1 NBR
R900008509 SPRING 10.1 / 1,4 X37, 5 / 9
R900008526 STUETZRING 11/14X0, 6
R900008527 STUETZRING 15/18X0, 6
R900008528 STUETZRING 26.2 / 30X0, 6
R900008529 STUETZRING 33.4 / 38x0, 6
R900008530 STUETZRING 39.4 / 44X0, 6
R900008535 HEX NUT M6-ISO4035-70-A2
R900008538 ISO1207-HEAD SCREW M2x8-CUZN
R900008548 SPRING 26/3X59/5, 5
R900008561 SPRING 19 / X50 2.5 / 6.5
R900008562 SPRING 19 / 2,25 X36 / 4
R900008563 SPRING 13.6 / 2x31 / 5.5
R900008582 OIL SEAL 40x52x7 / 6 B1BSL NBR-709
R900008585 STUETZRING 17.5 / 20.5 X0, 6
R900008586 PLATE 17617-002 RNI-REXROTH
R900008592 O-RING 47.22 X 3 ,53-N-NBR90
QUAD RING R900008596 8.20 X1, 78-446A 4012A X SEL
R900008610 SPRING 31/4X108/9
R900008617 GDME-LED LED 24 YE 831863-001
R900008618 LAMP, mica GDME LG-120 831826-001
R900008619 LAMP, mica-GDME LG 230 831824-001
R900008630 SHCS ISO4762-M10X160-10.9
R900008651 SPRING 10/2X40/10
R900008652 SPRING 10.3 / 2.25 X40, 4 / 8
R900008653 SPRING 10.8 / 2.8 X40, 4 / 8
R900008654 SPRING 11.2 / 3,2 X39, 2 / 7
R900008655 SPRING 11.6 / 3.6 X 37, 5 / 6
R900008656 SPRING 14.8 / 2.8 X42, 7 / 8
R900008657 SPRING 15.2 / 3.2 X43, 6 / 7
R900008659 SPRING 15.6 / 3.6 X55 / 8
R900008660 SPRING 16,5 / X55 4.5 / 6.7
R900008661 SPRING 18.3 / 6.3 X52 / 5
R900008668 CLAMP HSS 222/229
R900008672 SPRING 6.5 / 1.6 X26, 4 / 9
R900008675 STUETZRING 2 / 6, 7X0, 8
LIP RING R900008676 6.7 X2, 0x3, 0 PDF P43A-H90
R900008677 LIP RING 2X6, 7X3 C3 N3584-85
R900008678 NUTRING 18.0 X25, 0x4, 0 PDF P34N NBR
R900008679 SPRING 15.6 / 3.6 X42, 1 / 5
R900008680 SPRING 17.6 / 5.6 X52 / 5
R900008681 SPRING 19/7X50/4
R900008694 O-RING 117X4-N-NBR90
R900008699 SPRING-8 / 1, 8x24 / 7
R900008704 STUETZRING 21.5 / 24.5 X0, 6
R900008706 SHCS ISO4762-M30X90-8.8A3C
R900008712 O-RING 62X4-N-NBR90
R900008713 SPRING-8 / 1, 6X21, 5 / 6
R900008720 SPRING 24 / 2,8 X32 / 3
R900008741 clamp AB33-01/08 B
R900008742 clamp AB33-01/10 B
R900008743 clamp AB33-01/12 B
R900008745 PLATE 17691-001 RNI-REXROTH
R900008749 O-RING 69.44 X 3 ,53-N-NBR90
R900008750 LID 040-401 FA.RYAM
R900008754 STUETZRING G167 NBR
R900008755 STUETZRING G222 NBR
R900008763 O-RING 45.69 X 2 ,62-N-NBR90
R900008764 O-RING 26.64 X 2 ,62-N-NBR90
R900008765 O-RING 59.92 X 3 ,53-N-NBR90
R900008767 O-RING 14X1 0.78 N NBR90
R900008768 O-RING 28.24 X 2 ,62-N-NBR90
R900008769 STUETZRING 15.5 / 18X1
R900008771 ACTUATOR LIMIT SWITCH ROLLER + IS5C
R900008785 CLOSING LOCK KEY M. VW E10
R900008786 NUT AB20-24/GE 12 LR1 / 4 ED A3C
R900008790 AB20-08/16-10X2 Welding cones, 0
R900008793 AB20-08/20-12X2 Welding cones, 0
R900008806 SEAL 25.0 / 33.0 X5, 5 P43 FKM
R900008812 STUETZRING 18.3 / 20.5 X0, 5
R900008813 STUD M6-10.9
R900008821 SPRING 7 / 1, 6X16, 5 / 5
R900008828 SPRING 9.8 / 1.7 X40, 9 / 11
R900008829 SPRING 14.25 / 2.25 X42 / 9
R900008832 SPRING 15.2 / 3.2 X55/10
R900008835 STUETZRING 49/55X1
R900008836 SPRING 21 / 4,75 X78, 9 / 8
STEM SCREW DIN427-M4X6 R900008838-14H
R900008839 SPRING 32 / 2,8 X55 / 4
R900008843 SHCS ISO4762-M16x100-10.9
R900008850 O-RING 53.57 X 3 ,53-N-NBR90
R900008854 STAR TOLERANCE RING 10X10 BN
R900008855 LOCK WASHER 25 DIN470 PHOSPHATED
R900008856 OIL SEAL 22X30X5, 5 NBR P43
R900008857 SEAL 22.0 / 30.0 X5, 5 P43 FKM
R900008862 SPRING 13/2X68/15
R900008864 O-RING 26.64 X 2 ,62-N-FKM80
R900008865 O-RING 45.69 X 2 ,62-N-FKM80
R900008869 NOZZLE 0.7 M4x7 MS RN115.38
R900008875 O-RING 20.35 0.78 X1-N-NBR90
R900008885 RECTIFIER 831832-001 GDME-GB1
R900008890 O-RING 202.57 X7-N-NBR90
R900008892 O-RING 31.47 0.78 X1-N-NBR90
R900008893 O-RING 31.47 0.78 X1-N-FKM80
R900008895 S TRANSPORT HOOKS NR.1573 (1.7)
R900008900 BUSHING 6.0 / 8.0 X 6.0 PAP .. P10
R900008901 SPRING 10.5 / 1.5 X10, 7 / 2
R900008907 O-RING 56.74 X 3 ,53-N-FKM80
R900008930 SHCS ISO4762-M8x100-10.9
R900008934 SHCS ISO4762-M6x120-10.9
R900008937 O-RING 10.82 0.78 X1-N-NBR90
R900008938 O-RING 21.89 X 2 ,62-N-NBR90
R900008939 O-RING 44.04 X 3 ,53-N-NBR90
R900008940 O-RING 63.09 X 3 ,53-N-NBR90
R900008941 O-RING 10.82 0.78 X1-N-FKM80
R900008942 O-RING 21.89 X 2 ,62-N-FKM80
R900008943 O-RING 18.64 X 3 ,53-N-FKM80
R900008944 O-RING 26.57 X 3 ,53-N-FKM80
R900008945 O-RING 37.69 X 3 ,53-N-FKM80
R900008947 O-RING 50.39 X 3 ,53-N-FKM80
R900008948 O-RING 63.09 X 3 ,53-N-FKM80
R900008949 O-RING 12.37 X 2 ,62-N-FKM80
R900008951 O-RING 32.92 X 3 ,53-N-FKM80
R900008954 O-RING 81.92 X5 ,33-N-FKM80
R900008956 O-RING 28.24 X 2 ,62-N-FKM80
R900008957 PLATE SPRING 23.7 X14, 3X0, 3 CLOSED
R900008958 PROTECTION PLUG GPN 610 U 14
R900008971 O-RING 15.54 X 2 ,62-N-NBR90
R900008972 O-RING 23.47 X 2 ,62-N-NBR90
R900008973 O-RING 29.82 X 2 ,62-N-NBR90
R900008974 O-RING 39.34 X 2 ,62-N-NBR90
R900008975 O-RING 25x3 ,53-N-FKM80
R900008976 O-RING 47.22 X 3 ,53-N-FKM80
R900008977 O-RING 69.44 X 3 ,53-N-FKM80
R900008978 O-RING 82.14 X 3 ,53-N-FKM80
R900008980 SPRING 10 / 1,8 X 23 / 7
R900008989 SPRING 18.5 / 3.6 X99, 4 / 14, 5
R900008995 DAEMPFUNGSPUFFER 21 239 / V 40SH D25XH30 M6
R900009066 O-RING 120.02 X5 ,33-N-NBR90
R900009080 O-RING 164.47 X7-N-NBR90
R900009084 STUETZRING 82/90X1
R900009085 O-RING 148.59 X7-N-NBR90
R900009090 Schraubkupplungen AB20-11/K1 G1 / 4
R900009091 O-RING 15.6 X1 0.78 N NBR90
R900009092 O-RING 17.12 X 2 ,62-N-NBR90
R900009093 O-RING 17.12 X 2 ,62-N-FKM80
R900009094 O-RING 28.17 X 3 ,53-N-FKM80
R900009096 O-RING 53.57 X 3 ,53-N-FKM80
R900009097 O-RING 9.25 0.78 X1-N-FKM80
R900009098 O-RING 12.42 0.78 X1-N-FKM80
R900009099 O-RING 12.42 0.78 X1-N-NBR90
R900009102 O-RING 85.32 X 3 ,53-N-NBR90
R900009111 O-RING 46.99 X5 ,33-N-FKM80
R900009112 O-RING 59.69 X5 ,33-N-NBR90
R900009113 O-RING 59.69 X5 ,33-N-FKM80
R900009114 O-RING 78.74 X5 ,33-N-FKM80
R900009115 O-RING 94.62 X5 ,33-N-NBR90
R900009124 SPRING 13.5 / 2.25 X53, 5 / 11
R900009125 STUETZRING 40/44X1
R900009127 SPRING 8.8 / 1.1 X27 / 7
Check valves R900009148 BOA-R/PN16-DN040
R900009157 O-RING 48.9 X 2 ,62-N-NBR90
R900009173 clamp AB33-01 / G 1 B
R900009175 O-RING 148.82 X3 ,53-N-FKM80
R900009179 MEMORY ADAPTER G3/4-G3/8X50-SW32
R900009180 MEMORY ADAPTER G11/4-G3/4X50-SW46
R900009181 MEMORY ADAPTER G2-G11/2X80-SW65
R900009191 O-RING 34.52 X 3 ,53-N-FKM80
R900009193 O-RING 15.6 X1 0.78 N FKM80
R900009204 MICRO SWITCH TYPE 11SM1 T
R900009208 O-RING 39.34 X 2 ,62-N-FKM80
R900009211 KERB NAIL ISO8746-2X4-ST-A3C
R900009222 clamp AB33-01/16 C
R900009223 clamp AB33-01/20 C
R900009224 clamp AB33-01/25 C
R900009225 clamp AB33-01/30 C
R900009226 clamp AB33-01/38 C
R900009231-HEAD SCREW M4x45 ISO4762-10.9
R900009243 O-RING 66.27 X 3 ,53-N-NBR90
R900009245 O-RING 18.72 X 2 ,62-N-NBR90
R900009246 SPRING 8.6 / 1X44, 5 / 15
USIT-RING R900009248 4.5 / U 7X1 FKM
R900009249 clamp AB33-01/12 C
R900009250 NUTRING 6.0 X12, 0x4, 0 P34N 85SFR SH 75-80
R900009252 O-RING 29.82 X 2 ,62-N-FKM80
R900009253 O-RING 15.54 X 2 ,62-N-FKM80
R900009265 LOCK SCREW 1 / 8 NPTF DRY-SEAL
R900009271 FLANGE QA 50.0 - 4xM8 -> 28.0 X 4.0
R900009272 FLANGE QA 50.0 - 4xM8 -> 28.0 X 5.0
R900009302 WARNING LABEL RNI 17712-001 SENSORS.
R900009304 STAR TOLERANCE RING 15x10 BN
R900009309 O-RING 117.07 X3 ,53-N-NBR90
R900009313 O-RING 52.07 X 2 ,62-N-NBR90
R900009318 DIN7346-8X6 PIN TENSION
R900009319 O-RING 16X3 ,5-N-FKM80
R900009338 O-RING 34.59 X 2 ,62-N-NBR90
R900009339 O-RING 44.12 X 2 ,62-N-NBR90
R900009340 O-RING 22x2-N-NBR90
R900009345 O-RING 50.17 X5 ,33-N-NBR90
R900009348 ENDSCHALTERBETAETIGER IS-2-C WITHOUT ROLE
R900009353 O-RING 29.74 X 3 ,53-N-NBR90
R900009354 O-RING 34.52 X 3 ,53-N-NBR90
R900009370 PROTECTION PLUG GPN 610 U 0
R900009372 WASHER DIN9021 4.3-ST
R900009376 O-RING 40.87 X 3 ,53-N-NBR90
R900009381 DIN988-PASS DISC 6X12X0, 3
R900009385 STEEL BALL DIN5401-2-0, 001 G20
R900009387 STUETZRING 22/25X0, 6
NUT MOS R900009395 G 1 / 4 10S A3C
NUT MOS R900009396 G 1 / 2 10S A3C
R900009400 SHCS ISO4762-M6X150-10.9
R900009401 SHCS ISO4762-M6X185-10.9
R900009402 SHCS ISO4762-M6X110-10.9
R900009403 SHCS ISO4762-M10X190-10.9
R900009407 SPRING WASHER DIN2093-0.5 B12-GR1
R900009422-HEAD SCREW M5x75 ISO4762-10.9
R900009430 PIN SCREW DIN939-10.9-M5X115
R900009432 PIN SCREW DIN939-10.9-M5X150
R900009433 HEX NUT M5-A3C-RNI-14515
R900009434 SPRING 6.3 / 1X14 / 5,5
R900009435 SHCS ISO4762-M6X175-10.9
R900009436 SPRING 12 / 1,8 X32 / 7
R900009458 FUEHRUNGSRING ...- 9.5 PTFE BZ RN150.21
R900009461 SPRING 30/2X88/5
R900009463 SPRING 45 / 3,2 X126, 5 / 6
R900009467 SPRING 44/8X223/15
R900009470 SPRING 42/9X233, 5 / 16
R900009471 SPRING 42 / 4.5 X216, 5 / 15
R900009472 SPRING 45/10X282, 5 / 18
R900009473 SPRING 50 / 5,6 X229/14
R900009474 SPRING 65/14X462/22
R900009475 SPRING 58/7X288, 5 / 15
R900009476 SPRING 70/9X331/14
R900009477 SPRING 70/15X523/22
R900009482 O-RING 85.09 X5 ,33-N-NBR90
R900009483 O-RING 43.82 X5 ,33-N-NBR90
R900009484 O-RING 75.57 X5 ,33-N-NBR90
R900009486 O-RING 113.67 X5 ,33-N-NBR90
R900009488 O-RING 170.82 X5 ,33-N-NBR90
R900009489 O-RING 189.87 X5 ,33-N-NBR90
R900009492 O-RING 278.77 X5 ,33-N-NBR90
R900009493 O-RING 148.82 X3 ,53-N-NBR90
R900009495 O-RING 221.84 X3 ,53-N-NBR90
R900009496 O-RING 291.47 X7-N-NBR90
R900009497 O-RING 354.97 X7-N-NBR90
R900009498 O-RING 367.67 X7-N-NBR90
R900009499 O-RING 430.66 X7-N-NBR90
R900009500 O-RING 506.86 X7-N-NBR90
R900009501 O-RING 532.26 X7-N-NBR90
R900009502 O-RING 608.08 X7-N-NBR90
R900009504 O-RING 29.74 X 3 ,53-N-FKM80
R900009505 O-RING 40.87 X 3 ,53-N-FKM80
R900009510 O-RING 120.24 X3 ,53-N-NBR90
R900009515 SPRING 14.6 / 1.6 X40 / 8
R900009520 FITTING N8-1 / 4 ZN
R900009522 FITTING N8-1 / 2 ZN
R900009526 FITTING N8-1 1 / 2 ZN
R900009528 FITTING N8-2 1 / 2 ZN
R900009535 STUETZRING 56,3 / 62x1
R900009536 STUETZRING 71.3 / 80x1
R900009537 STUETZRING 86.3 / 95X1
R900009538 STUETZRING 106.3 / 115X1
R900009541 WASHER DIN6799 3.2
R900009544 O-RING 85.09 X5 ,33-N-FKM80
R900009547 O-RING 10.77 X 2 ,62-N-NBR90
R900009551 NUTRING 23x30 A 01 PDA
R900009552 ISO1207-HEAD SCREW M4x4-4.8-A3C
R900009554 SPRING 19 / X68 3.2 / 9.5
R900009555 O-RING 85.32 X 3 ,53-N-FKM80
R900009557 O-RING 43.82 X5 ,33-N-FKM80
R900009559 O-RING 69.22 X5 ,33-N-FKM80
R900009565 O-RING 189.87 X5 ,33-N-FKM80
R900009580 SCRAPER 4 / 4X 12X 7 A1 F85 RN182.07
R900009583 STUETZRING 8.6 / 12x0, 6
QUAD RING R900009587 X2 10.20, 62-4111A 514AQ
R900009588 O-RING 17x2 ,5-N-FKM80
R900009593 BUSHING 25.0 / 28.0 X 30.0 PAP .. P10
R900009604-HEAD SCREW M5x45 ISO4762-10.9
R900009605 STUETZRING 17/20X0, 6
ROD SEAL R900009620 36 / 48X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009621 45 / 60x22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009622 56 / 71X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009624 90/105X22, 5FKM RN182.34
ROD SEAL R900009626 125/140X34, 0FKM RN182.34
ROD SEAL R900009627 140/155X34, 0FKM RN182.34
R900009628 PISTON SEAL 125/100X25, 8 FKM RN182.12
R900009655 O-RING 18.77 0.78 X1-N-NBR90
R900009663 SHCS ISO4762-M6X160-10.9
USIT-RING R900009672 14/18, 7X1, 5 U of NBR
R900009694 O-RING 4X1-N-NBR90
R900009697 PLATE DIN433-2 ,2-SOFT-AL
R900010172 MAGNET WU35-4 M.N. 110V60HZ SPARE
R900010182 ABZEK-B5-90L-4-A1-1, 50 / 1,80
R900010183 ABZEK-B5-71-4-A1-0, 37 / 0,44
R900010186 ABZEK-B5-A0-80-4-0, 55 / 0.66
R900010187 ABZEK-B5-80-4-A1-0, 75 / 0,90
R900010206 ABZEK B5-A0-71-4-0, 25 / 0,30
B5-90S-R900010207 ABZEK-4-A0-1, 10 / 1,32
R900010208 ABZEK-100L-4-B5-A0-2, 20 / 2.64
R900010209 ABZEK-B5-100L-4-A1-3, 00 / 3,60
R900010210 ABZEK-B5-112M-4-B0-4, 00 / 4,80
GU35-4 R900010260 MAGNET O.N. 12V
GU35-4 R900010261 MAGNET M.N. 12V SPARE
GU35-4 R900010262 MAGNET O.N. 24V
R900010263 MAGNET GU35-4M.N.24V
GU35-4 R900010267 MAGNET M.N. 110V
GU35-4 R900010269 MAGNET M.N. 180V
GU35-4 R900010271 MAGNET M.N. 220V
R900010274 MAGNET WU35-4 O.N. 220V50HZ
GU35-4 R900010301 MAGNET M.N. 196V
R900010302 MAGNET WU35-4 M.N. 127V50HZ
GU35-4 R900010311 MAGNET M.N. 96V
R900010316 MAGNET GH70-4-A M.N. 220V
R900010453 COIL YELLOW-GREEN 500 ohm
R900010454 500 OHM COIL RED-BLUE
R900010462 MAGNET GV45-4-A O.N. 19.5 ohm
R900010477 200 OHM COIL RED-BLUE
R900010478 COIL YELLOW-GREEN 200 ohm
R900010490 MAGNET GV72-4 M.N. 19 ohm
R900010493 ABZEK-132S-4-B5-B0-5, 50 / 6,60
R900010494 ABZEK-B5-132M-4-B1-7, 50 / 9,00
R900010495 MAGNET GV45-4-A M.N. 19.5 ohm
R900010499 COIL YELLOW-GREEN, 80 ohm
R900010500 80 OHM COIL RED-BLUE
R900010505 MAGNET WU35-0 M.N. 120V60HZ SPARE
GU35-4 R900010510 MAGNET M.GN. 24V
R900010514 POTENTIOMETER MCP 30/RA
GU35-4 R900010517 MAGNET M.VN. 24V
R900010521 MAGNET GV45-2-A O.N. 19.5 OHM SK1412
R900010522 VT 1562-2X /
R900010531 ABZEK-B5-160M-4-B0-11, 00/13, 20-K
R900010568 MAGNET GP45-4-A O.N. 19.5 ohm
R900010569 MAGNET GP45-4-A M.N. 19.5 ohm
R900010571 MAGNET M.IW9 GP60-4-A-03-00 10.0 OHM
R900010585 COIL YELLOW-GREEN, 40 ohm
R900010586 40 OHM COIL RED-BLUE
R900010587 MAGNET M.IW9 GP61-4-A-03-00 10.0 OHM
R900010588 MAGNET M.IWB GP61-4-A-13-00 10.0 OHM
R900010595 MAGNET GP61-4-A O.N. 10.0 ohm
R900010604 MAGNET GW50-4-A M.N. 24V
R900010605 MAGNET GH70-0-A M.N. 24V
R900010609-A MAGNET GP45A4 O.N. 5.4 Ohm
R900010614 MAGNET GP45-2-A M.P. 19.5 ohm
R900010615-A MAGNET GP45A4 M.IW9-03-00 5.4 OHM
R900010622 MAGNET GP45-4-A M.N. 5.4 Ohm
R900010623 MAGNET GP61-4-A M.N. 10.0 ohm
R900010631 MAGNET GP45-4-A M.P. 19.5 ohm
R900010640 MAGNET GZ44-4-A M.N. 24V
R900010641 MAGNET GZ70-4-A M.VN. 24V
R900010642-A MAGNET GP45B4 M.IW9-03-00 5.4 OHM
R900010656 MAGNET GP61-4-A M.N. 3.1 OHM 12V
R900010714 MAGNET GW50-4-A M.N. 96V
R900010715 MAGNET GW50-4-A M.N. 110V
R900010726 VT 1600-3X/E1
R900010735 VT 5000-2X/R5E
R900010737 VT 5001-2X/R5E
R900010738 VT 5002-2X/R1E
R900010739 VT 5002-2X/R5E
R900010751 SEAL KIT FL VAB-6 H / L
R900010773 VT 5000-2X/R1E
R900010775 VT 5013-3X/R5E
R900010776 VT 5014-3X/R5E
R900010777 VT 5015-3X/R5E
R900010778 VT 5016-3X/R5E
R900010779 VT 5017-3X/R5E
R900010787 VT 5014-3X/R1E
R900010792 VT 5015-3X/R1E
R900010811 COIL EZ 203 G 24
R900010816 MAGNET WU35-4 M.N. 200V50HZ
R900010821 CAP GH/WH70 m.n
R900010834-A MAGNET GP45A9 M.P. 5.4 Ohm
R900010844 MAGNET GM37-C1A O.N. 12V 14W
R900010871 VT 11004-1X /
R900010894 VT 4438-1X/R5 (MOD.VT5005-1X/IW9/20)
R900010895 VT 4942-1X/R5 (MOD.VT5006-1X/IW9/20)
R900010934-A MAGNET GP35H4 O.N. 12.0 ohm
R900010935-A MAGNET GP35H4 M.N. 12.0 ohm
R900010937 VT 11 006-1X /
R900010938 VT 11 015-1X /
R900010950 MAGNET WU35-4 M.VN. 110V50HZ SPARE
R900010957 VT 11005-1X /
R900010958 VT 11011-1X /
R900010959 VT 11012-1X /
R900010960 VT 11013-1X /
R900010961 VT 11 016-1X /
R900010989 VT 11 027-1X /
R900010991 VT 11 029-1X /
R900010992 VT 11030-1X /
R900010997 MAGNET WH44-4-A M.N. 220V50/60 +240 V60HZ
R900011010 SPRING 38 / X66 6.5 / 4.5
R900011012 SPRING 44 / X88 7.5 / 5.5
R900011018 STUETZRING 64/72X1
R900011019 grooved pin ISO8741-10X16-ST
R900011023 AIR FILTER ELF P 3 F 10 W 1.X
Check valves R900011026 22L/25S/0, 5NBR POS1-5
R900011028 BUSHING 16.0 / 18.0 X 12.0 PAP .. P10
R900011029 SPRING 33/5X59, 3 / 4, 5
R900011030 SPRING 33/4X58, 3 / 4
R900011031 SPRING 29.7 / 4.5 X104 / 9
R900011036 SPRING 25.8 / 3X53, 5 / 4, 5
R900011039 CONNECTOR 3P Z45 GDM201 BG & B
R900011040 WASHER 85X85X0, 050 AFTER DRAWING
R900011041 WASHER 85X85X0, 055 AFTER DRAWING
R900011042 WASHER 85X85X0, 060 AFTER DRAWING
R900011043 WASHER 85X85X0, 065 AFTER DRAWING
R900011044 WASHER 85X85X0, 070 AFTER DRAWING
R900011045 WASHER 85X85X0, 075 AFTER DRAWING
R900011046 WASHER 85X85X0, 080 AFTER DRAWING
R900011048 WASHER 85X85X0, 090 AFTER DRAWING
R900011050 WASHER 85X85X0, 100 AFTER DRAWING
R900011052 WASHER 85X85X0, 200 AFTER DRAWING
R900011069 HEX NUT ISO8673-8-M64x4
ROD SEAL R900011072 125/140, 5X 6.3 PUR
R900011080 STUETZRING 40/50X1, 5
R900011081 STUETZRING 53/63X1, 5
R900011083 STUETZRING 88/100X2
R900011085 STUETZRING 135/150X2
R900011089 O-RING 12X1 ,5-N-FKM80
R900011090 SPRING 86/8X308/12, 5
R900011094 SPRING 27.6 / 3.4 X40 / 3
R900011100 23.6 SPRING / 5X56, 5 / 6
R900011101 STAPLE 64/12 CNK
R900011102 STUETZRING 61.4 / 66X1
R900011105 SPRING 39/9X78, 5 / 5
R900011106 SEAL DC 55013-0060 - 46K-011-8307
R900011117 SPRING 16,5 / X38 4.5 / 4.5
R900011119 SPRING 22.8 / 5.6 X140/15, 5
R900011180 SPRING 6.7 / 1.1 X 13, 9 / 5
R900011191 HOSE AB20-11/.1000
R900011194 SPRING 15.3 / 2.25 X 22, 9 / 5
R900011210 counterbalance valve 1CE100-P-35-SV-4 SPEC.
R900011222 SHCS ISO4762-M16X90-10.9
R900011223 SPRING 49 / 5,6 X75 / 4
R900011224 SPRING 69 / 6,3 X92 / 3
R900011226 SPRING 50/4X78/4
R900011227 SPRING 42 / X65 3.4 / 3.5
R900011230 NUTRING 18.0 X25, 0x4, 0 811 091 G6 F / V
R900011238 SPRING 6.8 / 0,9 X19, 5 / 8
R900011240 SPRING 24 / 5,3 X55 / 6
R900011241 AIR FILTER ELF P 4 F 10 W 1.X
R900011252 AC PBR 80CS4H / A200 / 95 -1X/DH-AL
R900011254 AC PBR 80CS4H / A250/116 -1X/DH-AL
CORK SEAL R900011256 AB33-33/C200
CORK SEAL R900011257 AB33-33/C250
SNAP RING R900011258 DIN7993-A38
R900011262 CYLINDER SCREW DIN912-M30X140-10.9NEL
R900011264 SHCS ISO4762-M20X110-10.9
R900011267 Schraubkupplungen AB20-11/K2 G1 / 4
R900011268 O-RING 17.17 0.78 X1-N-NBR70 MT
R900011275 O-RING 9.25 0.78 X1-N-NBR70 MT
R900011277 O-RING 14X1 0.78 N NBR70 MT
R900011300 SPRING 15,6 / 2X35 / 4,5
R900011301 SPRING 20/2X28/3
R900011302 SPRING 2 / 2, 25x28 / 3
R900011315 GEAR AB33-22/KD 19
R900011317 GEAR AB33-22/KD 28
R900011318 GEAR AB33-22/KD38
R900011319 GEAR AB33-22/KD 42
R900011321 NABE AB33-22/KD 19-18
R900011322 NABE AB33-22/KD 19-19X37
R900011323 NABE AB33-22/KD 19-24
R900011324 NABE AB33-22/KD 24-18
R900011325 NABE AB33-22/KD 24-19
R900011326 NABE AB33-22/KD 24-24
R900011327 NABE AB33-22/KD 24-25
R900011328 NABE AB33-22/KD 24-28
R900011329 NABE AB33-22/KD 28-18
R900011331 NABE AB33-22/KD 28-25
R900011332 NABE AB33-22/KD 28-28
R900011333 NABE AB33-22/KD 28-32
R900011334 NABE AB33-22/KD 28-38
R900011335 NABE AB33-22/KD 38-18
R900011337 NABE AB33-22/KD 38-25
R900011338 NABE AB33-22/KD 38-28
R900011339 NABE AB33-22/KD 38-32
R900011340 NABE AB33-22/KD 3

 

 

 


 
 
پمپ پیستون رادیال
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٠
 

پمپ پیستون رادیال

Radial piston pump

 

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک 

 

www.rexsunco.com

 


 
 
شرکت رکسان پارسیان
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٠
 

شرکت رکسان پارسیان، دارای بیست سال تجربه در فروش و نصب و راه اندازی حرفه ای انواع سیستم های هیدرولیک صنعتی می باشد.
این شرکت انواع قطعات و ابزارها و سیستم های هیدرولیک اعم از انواع پمپ هیدرولیک ،جک هیدرولیک، هیدرو موتور، شیر برقی هیدرولیک، شیر دستی هیدرولیک و پاور پک هیدرولیک با مارک های خارجی و داخلی را همراه با نصب سریع و مطمئن و خدمات پس از فروش به مشتریان عرضه می کند.

این شرکت به عنوان نماینده رسمی شرکت های معروف سازنده ادوات هیدرولیک و پنوماتیک و با ارائه محصولاتی در زمینه پمپ هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک ، پاور پک هیدرولیک، پمپ  دنده ای، جک هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک، سیلندر پنوماتیک، طراحی هیدرولیک،پمپ  پیستونی،  شیر هیدرولیک، شیر پروپرشنال، شیر دایرکشنال؛ رادیال پیستون پمپ، پمپ شعاعی، بال ولو ، شیر توپی، فشار شکن، شیر کنترل فشار، چک ولو،  شیر کنترل فشار، شیر کنترل جریان ، شیر کنترل جهت، پرشر سوئیچ، فیلتر؛ فیلتر خط مکش، مدار هیدرولیک توانسته است یکی از شرکت های پیشرو در صنعت هیدرولیک و پنوماتیک باشد .


 
 
پمپ پیستونی محوری دبی ثابت
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٩
 

پمپ  پیستونی محوری دبی ثابت

ساخت شرکت رکسروت - Rexroth

 

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک 

 

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

 

www.rexsunco.com

 


 
 
پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال بی‌صدا
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٩
 

پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال بی‌صدا

ساخت شرکت رکسروت - Rexroth

   

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک 

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

www.rexsunco.com

 


 
 
پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال-پمپ دنده ای بی صدا
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٩
 

 پمپ‌ دنده‌ای  اکسترنال-پمپ دنده ای بی صدا

ساخت شرکت رکسروت - Rexroth

 

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک 

 

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

 

www.rexsunco.com

 


 
 
پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال استاندارد
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٩
 

پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال  استاندارد

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک 

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

www.rexsunco.com


 
 
پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٩
 

پمپ‌  دنده‌ای اکسترنال

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک 

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

www.rexsunco.com


 
 
پمپ هیدرولیک : محصولات شرکت رکسروت
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸
 

پمپ هیدرولیک : محصولات شرکت رکسروت

برای دیدن محصولات بر روی نام آنها کلیک کنید

پمپ دبی ثابت

پمپ  دبی متغیر

تجهیزات الکترونیکی برای یونیت هیدرولیک  پیستونی محوری

پمپ  دبی ثابت

 هیدروموتور دبی ثابت

هیدروموتور دبی متغیر

پمپ‌  دنده‌ای اکسترنال

 پمپ‌دنده‌ای  اکسترنال-پمپ دنده ای بی صدا

پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال  استاندارد

پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال بی‌صدا

هیدروموتور دنده‌ای اکسترنال

هیدروموتور دنده‌ای اکسترنال برای درایوهای فن

پمپ الکتروهیدرولیکی

پمپ  جراتور

پمپ  دنده ای داخل خط

پمپ  پیستونی محوری دبی ثابت

پمپ  پیستونی محوری دبی ثابت

پمپ  تیغه ای با عملکرد مستقیم

پمپ تیغه ای با عملکرد پایلوت

 پمپ هیدرولیکپمپ هیدرولیک

 

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

 

http://www.rexsunco.com

 


 
 
پمپ رادیال پیستونی
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸
 

پمپ رادیال پیستونی

Radial piston pump

 

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک 

 

www.rexsunco.com

 


 
 
پمپ دستی هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸
 

پمپ دستی هیدرولیک

Hand pumps

 

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک 

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

www.rexsunco.com

 


 
 
پمپ دو طبقه ای هیدرولیک، پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸
 

پمپ دو طبقه ای هیدرولیک، پمپ هیدرولیک

Dual stage pumps

 

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک 

 

www.rexsunco.com

 


 
 
ماشین پیستونی محور، پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸
 

ماشین پیستونی محور، پمپ هیدرولیک

Axial piston machines  

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک

 

www.rexsunco.com


 
 
پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸
 

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک

Radial piston pumps

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک - پمپ هیدرولیک 

www.rexsunco.com


 
 
پمپ هیدرولیک - محصولات شرکت هاوه
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸
 

پمپ هیدرولیک - محصولات شرکت هاوه

برای دیدن محصولات بر روی نام آنها کلیک کنید

پاور پک (بسته های تنظیم برق) هیدرولیک فشرده

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک

ماشین پیستونی محور

پمپ دو طبقه ای هیدرولیک

پمپ دستی هیدرولیک

پمپ رادیال پیستونی

پمپ هیدرولیک - محصولات شرکت هاوه 

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

http://www.rexsunco.com


 
 
پمپ هیدرولیک - محصولات شرکت هاوه
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸
 

پمپ هیدرولیک - محصولات شرکت هاوه

برای دیدن محصولات بر روی نام آنها کلیک کنید

پاور پک (بسته های تنظیم برق) هیدرولیک فشرده

پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک

ماشین پیستونی محور

پمپ دو طبقه ای هیدرولیک

پمپ دستی هیدرولیک

پمپ رادیال پیستونی

پمپ هیدرولیک - محصولات شرکت هاوه 

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

http://www.rexsunco.com


 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸
 
 

 :  پمپ در یک سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی محرک را به انرژی هیدرولیکی تبدیل میکند.پمپ سیال هیدرولیک رامکیده و به یک سیستم تزریق میکند.مقاومت های در سر راه جریان فشار متناسب با خود را در سیستم برقرار میکند و حد اکثر فشاری که بر قرار میشود تابع جمع کل مقاومت های ناشی از عوامل ایجاد مقاومت داخلی و خارجی و اندازه جریان است
این دسته از محصولات ما در انواع زیر قابل ارائه می باشند جهت دریافت اطلاعات کامل محصول روی عناوین آن کلیک نمایید

پمپ هیدرولیکپمپ هیدرولیک

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

http://www.rexsunco.com