پمپ هیدرولیک

انواع پمپ هیدرولیک

 
کد محصولات کراخت
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥
 

KM 1 / 5, 5 G30 A K0A 4NL1
KM 1 / 6, 3 A G30 K0A 4NL1
KM 1 / 8 A G30 K0A 4NL1
KM 1 / 11 G30 A K0A 4NL1
KM 1 / 14 G30 A K0A 4NL1
KM 1 / 16 F30 A K0A 4NL1
KM 1 / 19 F30 A K0A 4NL1
KM 1 / 22 G30 A X0A 4NL1
KM 2 / 20 G30a K00 4DL1
KM 2 / 25 S30A K00 4DL1
KM 2 / 28 S30A Y00 4DL1
KM 2 / 32 G30a K00 4DL1
KM 2 / 40 W00 G30a 4DL1
KM 2 / 50 G30a K00 4DL1
KM 2 / 62 S30A K00 4DL1
KM 5 / 200 E10 Z00 K 0DE2/194
KM 5 / 219 E30 Z00 K 0DE2/194
KM 5 / 250 E10 Z00 K 0DE2/194
KM 5 / 300 E30 Z00 K 0DE2/194
KP 0 / 1 K20S M0A 8ML1
KP 0 / 2 K10S M0A 8ML1
KP 0 / 3 K10S M0A 8ML1
KP 0 / 4 K10S M0A 8ML1
KP 0 / 8 K10S M0A 8ML1
KP 1 / 1, 5 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 3 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 4 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 5, 5 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 6, 3 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 8 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 11 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 14 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 16 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 19 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 22 G10A K0A 4NL1
KP 2 / 20 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 25 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 28 F G10 K00 4DL1
KP 2 / 32 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 40 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 50 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 56 G S10 Y00 4DL1
KP 2 / 62 G G10 K00 4DL1
KP 3 / 58 G S10 Y00 6DL1
KP 3 / 63 G S10 Y00 6DL1
KP 3 / 71 G S10 Y00 6DL1
KP 3 / 82 S10 W00 J 6DL1
KP 3 / 100 B00 S10 J 6DL1
KP 3 / 112 J S10 Y00 6DL1
KP 3 / 125 W00 S10 J 6DL1
KP 5 / 160 K C10 Z00 0DE1
KP 5 / 200 K C10 Z00 0DE1
KP 5 / 250 K C10 Z00 0DE1
KP 5 / 300 K C10 Z00 0DE1
KP 1 / 3 F10A K00 2KL1
KP 1 / 4 F10A K00 2KL1
KP 1 / 5, 5 K00 F10A 2KL1
KP 1 / 8 F10A K00 2KL1
KP 1 / 11 F10A K00 2KL1
KP 1 / 16 F10A K00 2KL1
KP 2 / 20 F U00 S20 4VL1
KP 2 / 25 F Y00 S10 4VL1
KP 2 / 40 G G10 K00 4VL1
KP 2 / 50 G10 G YOO 4VL1
BT 0 51 BZ 0AC
BT 1 51 BZ 0BK
             
0CK
             
0BS
             
0UT
             
0US
             
0CK 51/04
BT 2 51 BZ 0BK
             
0CK
             
0BS
             
0UT
             
0US
             
0RT
             
0CK 51/04
BT 3 FC 51 0BK
             
0CK
             
0BK 59/ATEX
             
0UT
             
0US
             
0CK 51/04
BT 4 BZ 51 0BK
OBK 59/ATEX
             
0CK
             
0CK 51/04
BT 5 BZ 51 0BK
             
0CK
             
0CK 51/04
BT 6 BZ 0BK 51
OBK 59/ATEX
             
0CK
             
0CK 51/04
BT 7 BZ 0BK 51
OBK 59/ATEX
             
0CK
             
0CK 51/04
BTH 1 / 55 RZ 51 OBK
                
LZ
                
RF
                
RG
                
LG
BTH 1 / 105 RZ 51 OBK
                 
LZ
                 
RF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
BTH 2 / 100 RZ 51 OBK
                 
LZ
                 
RF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
BTH 2 / 130 RZ 51 OBK
                 
LZ
                 
RF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
BTH 3 / 150 51 RF OBF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
KF 4 RF1
KF 5 RF1
KF 6 RF1
KF 8 RF1
KF 10 RF1
KF 12 RF1
KF 16 RF1
KF 20 RF1
KF 25 RF1
KF 32 RF1
KF 40 RF1
KF 50 RF1
KF 63 RF1
KF 80 RF1
KF 1 / 4
KF 1 / 8
KF 1 / 11
KF 1 / 16
KF 1 / 20
KF 1 / 24
KF 2 / 32
KF 2 / 40
KF 2 / 50
KF 3 / 63
KF 3 / 80
KF 3 / 100
KF 3 / 112
KF 4 / 125
KF 4 / 150
KF 4 / 180
KF 5 / 200
KF 5 / 250
KF 5 / 315
KF 6 / 400
KF 6 / 500
KF 6 / 630
SD1-R-24
SD1-R-12
SD1-I-24
SD1-I-12
SD1-K-24
SD1-K-12
AS8-I-12
AS8-12-I / F
AS8-I-24
AS8-24-I / F
AS8-I-120
AS8-I-120 / F
AS8-I-230
AS8-I-230 / F
AS8-U-120
AS8-U-230
AS8-RS-120
AS8-RS-230
AS8-O-24
AS8-24-O / F
VC 0.025 F1 PS
VC 0.025 E1 PS
VC 0.025 P1 PS
VC 0.04 F1 HP
VC 0.04 E1 HP
VC 0.04 P1 PS
VC 0.1 hp F1
VC 0.1 E1 HP
VC 0.1 P1 PS
VC 0.2 hp F1
VC 0.2 E1 HP
VC 0.2 P1 PS
VC 0.4 hp F1
VC 0.4 E1 HP
VC 0.4 P1 PS
VC PS 1 F1
VC 1 E1 PS
VC 1 P1 PS
VC PS 3 F1
VC 3 E1 PS
VC PS 3 P1
VC 3 .....PS/79
VC 5 hp F1
VC 5 E1 PS
VC 5 P1 PS
VC 5 .... PS/79
VC 10 BKP2 S71
VC 10 CKP2 S71
VC 10 DKP2 S71
VC PS 12 F1
VC PS 12 E1
VC PS 12 P1
VC PS 16 F1
VC PS 16 E1
VC PS 16 P1
VCA 0.004 R1 FF
VCA 0.004 R1 EF
VCA FE 0.1 R1
VCA FB 0.2 R1
VCA 0.2 R1 EB
VCN 0.2 FB R1
VCA 2 FC R1
VCA 2 FC R2
VCA 2 FB R1
VCA 5 FC R1
VCL 0.1 PB RS
VCL 0.1 PB RS/125